Instelling Commissie Kwaliteit Kinderopvang

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 15-11-1992 t/m 27-08-2004

Instelling Commissie Kwaliteit Kinderopvang

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

overwegende dat in het kader van het kinderbeleid van de rijksoverheid en gezien de uitbreiding van de kinderopvang krachtens de Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1991–1993 de zorg voor de kwaliteit van de kinderopvang van groot belang is;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een Commissie Kwaliteit Kinderopvang, verder te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak

  • a. de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, verder te noemen de minister, te adviseren omtrent de kwaliteitsbevordering van de verschillende vormen van kinderopvang en omtrent de wijze waarop kwaliteit in de kinderopvang het beste kan worden gegarandeerd.

  • b. de minister te adviseren omtrent de functiebreedte van kinderopvang en de opvang van bepaalde doelgroepen mede met het oog op andere voorzieningen voor kinderen.

  • c. daarbij aandacht te besteden aan de rol en verantwoordelijkheid van betrokken geledingen en personen, zoals door zijn gebruikers, voorzieningen, andere overheden, opleiding, sociale partners en door haar werkwijze ervoor zorg te dragen dat de adviezen berusten op een maatschappelijk draagvlak.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • a. De commissie bestaat uit zes leden waaronder begrepen de voorzitter.

  • b. De leden zijn ieder voor zich dan wel tezamen deskundig op de terreinen van jeugdbeleid en kinderopvang, overheidsbeleid en organisatiekunde. Tezamen vormen zij een afspiegeling van maatschappelijke stromingen.

  • c. De leden worden door de minister benoemd en ontslagen. Zij kunnen te allen tijde op eigen verzoek worden ontslagen. Benoeming van een lid in een tussentijds opengevallen plaats geschiedt na horen van de commissie.

  • d. De voorzitter wordt in functie benoemd en ontslagen.

  • e. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, die zijn werkzaamheden uitvoert onder verantwoordelijkheid van de commissie en geen stemrecht heeft.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie wordt benoemd voor de tijd van twee jaar, ingaande 1-10-1992. Zij brengt tussentijds rapport uit.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • a. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Ieder lid is bevoegd een afwijkende mening in schriftelijke voorstellen en rapporten te doen opnemen met vermelding van de naam van het (de) betreffende commissielid (-leden).

  • b. Met inachtneming van de bepalingen van deze beschikking regelt de commissie haar werkwijze naar eigen inzicht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leden van de commissie genieten een vacatiegeld overeenkomstig de regelen van het vacatiegeldenbesluit 1988. Voor de voorzitter geldt een aparte regeling. Voorts ontvangen voorzitter en leden voor hun werkzaamheden vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen welke te dien aanzien gelden of zullen gelden voor burgerlijke rijksambtenaren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het kader van de bescheiden betreffende werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepaling van het Besluit Algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dit ministerie.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1992. Dit besluit wordt in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan belanghebbenden.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven