Wijzigingswet Handelsregisterwet in verband met de uitvoering van de elfde richtlijn [...] de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht

Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 28-07-1993 t/m heden

Wet van 29 oktober 1992, tot wijziging van de Handelsregisterwet in verband met de uitvoering van de elfde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de uitvoering van de elfde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een Lid-Staat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere Staat vallen (PbEG L 395) noodzakelijk is dat de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353) wordt gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

  • 2 De artikelen 15b , vierde lid, en 15d, vierde lid, van de Handelsregisterwet zijn van toepassing op boekhoudbescheiden betreffende boekjaren die op of na 1 januari 1993 aanvangen.

  • 3 Opgaven ter inschrijving in het handelsregister en nederlegging van geschriften ten kantore van het handelsregister, waartoe de verplichting ontstaat als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet, moeten binnen drie maanden daarna geschieden.

  • 4 Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in het handelsregister gegevens staan ingeschreven omtrent een onderneming, hoofdnederzetting of nevenvestiging als bedoeld in de artikelen 15 b, 15 c, 15d en 15e van de Handelsregisterwet, die op grond van deze artikelen niet behoeven te worden ingeschreven, haalt de Kamer van Koophandel en Fabrieken die gegevens binnen drie maanden na het eerder genoemde tijdstip door. De vorige volzin is niet van toepassing op de inschrijving van gegevens omtrent een nevenvestiging als bedoeld in de artikelen 15b , tweede lid, of 15d, tweede lid, eerste volzin, van de Handelsregisterwet, zoals gewijzigd bij de wet van 7 juli 1993 tot wijziging van de Handelsregisterwet in verband met de registratie van bepaalde nevenvestigingen van vennootschappen als bedoeld in de elfde richtlijn inzake het vennootschapsrecht (Stb. 389).

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 oktober 1992

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de negentiende november 1992

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven