Beschikking compensatie uitvoer landbouwgoederen Italië 1992

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 02-11-1992 t/m 23-01-2004

Beschikking compensatie uitvoer landbouwgoederen Italië 1992

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 8 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

Mede gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet;

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Voor de toepassing van het bepaalde in deze beschikking worden de begripsbepalingen overgenomen van artikel 1, eerste lid, van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, hierna te noemen ‘de beschikking’, en wordt verstaan onder:

  • a. verordening: Verordening (EEG) nr. 1677/85 van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de Landbouwsector (PbEG nr. L 164);

  • b. communautaire bepalingen: door de Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid artikel 43, vastgestelde en in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte verordeningen of beschikkingen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ter zake van de uitvoer van goederen uit Nederland gevolgd door invoer van die goederen in het vrije verkeer van Italië kan op grond van artikel 10 van de verordening een restitutie worden verleend, voor zover de Commissie voor de betreffende goederen ter uitvoering van de verordening een compenserend bedrag heeft vastgesteld.

  • 2 Het bedrag van de restitutie is gelijk aan het door de Commissie ter uitvoering van de verordening voor invoer in Italië vastgestelde en in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte bedrag omgerekend in Nederlandse courant, dat in de gevallen, naar de onderscheidingen en volgens de in dit verband bij of krachtens de verordening gestelde regelen of andere communautaire bepalingen bij de in het eerste lid bedoelde uitvoer van het goed als restitutie kan worden verleend.

  • 3 In voorkomend geval worden op de in het tweede lid bedoelde bedragen de door communautaire bepalingen voorgeschreven correcties toegepast.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Met betrekking tot de in artikel 2, eerste lid, bedoelde uitvoer en de ter zake van die uitvoer te verlenen restitutie is de beschikking, met uitzondering van artikel 20, van toepassing, dan wel van overeenkomstige toepassing, in dier voege dat daarbij de bij of krachtens de verordening gestelde bepalingen in acht dienen te worden genomen voor zover deze een aanvulling, beperking of afwijking inhouden van het in de beschikking bepaalde.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 19 van de beschikking wordt bij iedere aangifte ten uitvoer behorende bij een uitvoer, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, een formulier L overgelegd, als bedoeld in genoemd artikel 19.

  • 3 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt op de aangifte ten uitvoer en op het terzake van de uitvoer overgelegde formulier L, in de goederenomschrijving tevens de tariefpost of, in voorkomend geval, de tariefpostonderverdeling vermeld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De bevoegdheden die ingevolge de in artikel 3 aangegeven toepasselijkheidsverklaring van de beschikking aan de produktschappen zijn toegekend, zijn krachtens artikel 11 van de In- en uitvoerwet en zulks op de voet van het bepaalde in artikel 38 van de beschikking overgedragen aan het bestuur van het betreffende produktschap. Het bepaalde in artikel 120 van de beschikking is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 2 november 1992.

  • 2 Zij is van toepassing op alle aangiften ten uitvoer welke op of na 2 november 1992 worden aanvaard.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking wordt aangehaald als Beschikking compensatie uitvoer landbouwgoederen Italië 1992.

's-Gravenhage, 28 oktober 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

.

T. H. J. Joustra

Naar boven