Vaststelling model basisdiploma VTS

[Regeling vervallen per 02-11-2005.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 13-11-1992 t/m 01-11-2005

Vaststelling model basisdiploma VTS

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 28 van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Het model van het basisdiploma met het bijbehorende boekje ‘VTS-kwalificatie’, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234) wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 oktober 1992.

Deze regeling zal met de bijlage, voor zover het betreft het basisdiploma, in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven