Aanwijzing opsporingsambtenaren

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-03-2013.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 05-11-1992 t/m heden

Aanwijzing opsporingsambtenaren

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 1, onder 4., en 17, eerste lid onder 2., van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K258);

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 2, 3 en 4, vijfde lid, van de Wet van 27 juni 1963 tot uitvoering van de verordening nr. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap (Stb. 1963, 344), bij of krachtens de artikelen 2, 4 en 5, derde lid, van de Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal (Stb. 1963, 343) en bij of krachtens de Wet Personenvervoer (Stb. 1987, 175), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten worden aangewezen:

  • a). de Directeur-Generaal voor het Vervoer;

  • b). de Inspecteur van het Verkeer;

  • c). de aan de Inspecteur-Generaal van het Verkeer toegevoegde Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer;

  • d). de bestuursmedewerkers Controle;

  • e). de unitmanagers Controle;

  • f). de plaatsvervangend unitmanagers Controle;

  • g). de Rijkshoofdcontroleurs van het Verkeer;

  • h). de Rijkscontroleurs van het Verkeer.

Artikel 2

De volgende beschikkingen worden ingetrokken:

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juni 1992.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 oktober 1992

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister,
Het

Hoofd van de Directie Politie

,
voor deze,

A. Teerds

Naar boven