Wijziging omroepbijdrage

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 31-12-2008

Wijziging omroepbijdrage

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1991 ten opzichte van het kalenderjaar 1990 met 4.0% is gestegen;

Voorts overwegende, dat de omroepbijdrage met ingang van 1 januari 1992 eenentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en zevenenveertig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B bedraagt (besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 20 december 1991, Stcrt. 252):

Gelet op artikel 111, vierde lid, van de Mediawet (Stb. 1987, 249);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt vierentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en negenenveertig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Afschrift van deze regeling, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, zal worden gezonden aan het Commissariaat voor de Media, de Nederlandse Omroepprogramma Stichting, PTT Nederland NV en de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven