Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWHW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005682
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 4. Aanwijzingsbesluit Studiekeuze123
 5. Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs
 6. Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie
 7. Besluit experiment promotieonderwijs
 8. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
 9. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
 10. Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs
 11. Besluit vaststelling tijdstip bedoeld in artikel 18.76 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 12. Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2008)
 13. Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2012)
 14. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 15. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 16. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 17. Mandaatbesluit NVAO 2017
 18. OCW-intrekkingsregeling 2004
 19. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
 20. Regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19
 21. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
 22. Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
 23. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 24. Regeling financiën hoger onderwijs
 25. Regeling gegevens studentenenquête
 26. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 27. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 28. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 29. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 30. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 31. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 32. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 33. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 34. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
 35. Regeling titulatuur hoger onderwijs
 36. Regeling tot vaststelling op grond van welke opleidingen van het Instituut voor Sociale Studiën (ISS) toegang tot promotie
 37. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
 38. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 39. Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling
 40. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
 41. Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19
 42. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (aanpassing kwaliteitsbekostiging 2021 in verband met de uitbraak van COVID-19)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 2. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.6
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 8.2
 3. Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur
  Artikelen: 8.1, 8.2
 4. Aanwijzing toezichthouder naleving Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel
 5. Aanwijzingsbesluit Studiekeuze123
  Artikel: 1
 6. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.1
 7. Advocatenwet
  Artikel: 2
 8. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 9. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 1.12, 1.3, 1.7, 1.9
 10. Arbeidstijdenwet
  Sub-paragraaf: Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1:6
 11. Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefinanciering
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
  Artikelen: 1, 6
 14. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregels WSW 2008
  Artikel: 2
 16. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 17. Besluit Erfgoedwet archeologie
  Artikel: 2.1
 18. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 17
 19. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 44
 20. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 6.1
 21. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES
  Artikel: 3.2
 22. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 23. Besluit beroepsvereisten advocatuur
  Artikel: 1a
 24. Besluit beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 8
 25. Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs
  Artikel: 1
 26. Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie
  Artikelen: 1, 4, 5, 6, 7
  Paragraaf: 2.2
 27. Besluit experiment promotieonderwijs
  Artikel: 1
 28. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikelen: 1, 4
 29. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikelen: 1, 17f
 30. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
  Artikel: 2
 31. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 32. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 33. Besluit op het notarisambt
  Artikel: 3
 34. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 2b
 35. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 2, 5, 6, 7, 8, 28, 40, 41
  Bijlage: bij de artikelen 23 tot en met 39 van het Besluit register onderwijsdeelnemers
 36. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 5a
 37. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 56
 38. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1g
 39. Besluit vaste boekenprijs
  Artikel: 2
 40. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Vouchers internationale organisaties
  Bijlage: bijlage
 41. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 42. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 43. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
  Bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 44. Besluit zeevarenden
  Artikel: 1
 45. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 46. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: VI
 47. Experimentenwet onderwijs
  Artikel: 7a
 48. Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing
  Artikelen: 1, 3, 16, 19
  Paragraaf: 5
 49. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 50. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 51. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 52. Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
  Artikel: 1
 53. Instellingsbesluit Rathenau Instituut
  Artikel: 1
 54. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXXIV
 55. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 112
 56. Kadasterwet
  Artikel: 6
 57. Kadasterwet BES
  Artikel: 9
 58. Loodsenwet
  Artikelen: 29, 30
 59. Mandaat- en Machtigingsbesluit Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap
  Artikel: 1
 60. Mandaatbesluit NVAO 2017
  Artikel: 1
 61. Notitie 'Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs'
  Tekst: tekst
 62. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 63. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 7
 64. Politiewet 2012
  Artikel: 84
 65. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 66. Publicatie Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004
  Tekst: tekst
 67. Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
  Artikel: 1
 68. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 3.1.1
 69. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 70. Regeling aanwijzing getuigschrift voor onderwijsondersteunende werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs
  Artikel: 1
 71. Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden
  Artikel: 1
 72. Regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19
  Artikel: 1
 73. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 74. Regeling diergeneeskundigen
  Artikel: 4.2
 75. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 76. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kandidaat-notaris
  Artikel: 4
 77. Regeling financiën hoger onderwijs
  Artikel: 1
 78. Regeling gegevens studentenenquête
  Artikel: 1
 79. Regeling houders van dieren
  Artikel: 8.6a
 80. Regeling hulpofficieren van justitie 2008
  Artikel: 4
 81. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 82. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 1
 83. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 84. Regeling nadere beroepsvereisten rechterlijke ambtenaren bij het openbaar ministerie
  Artikel: 1
 85. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 1.1
 86. Regeling onderstand BES
  Artikel: 18
 87. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 88. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 89. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 90. Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 91. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 15, 16, 20
  Bijlagen: 5, 6
 92. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 2
 93. Regeling studiefinanciering BES
  Artikelen: 1, 2
  Hoofdstuk: 2
 94. Regeling subsidie uitvoering Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen
  Artikelen: 4.1, 4.5
 95. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 96. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 22
 97. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 98. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 99. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 100. Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie
  Artikel: 7
 101. Rijksbesluit rechtspositie leden openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 4
 102. Schepenwet
  Artikel: 23
 103. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10)
  Bijlage: 1c
 104. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikel: 3a
 105. Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024
  Artikelen: 7, 36
 106. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
  Artikel: 1
 107. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
  Artikel: 1
 108. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2022
  Artikel: 3
 109. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 14
 110. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 1
 111. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 1
 112. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 113. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 1
 114. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 115. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
  Artikel: 1
 116. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 117. Subsidieregeling zij-instroom PO G5
  Artikel: 1
 118. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 119. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 10
 120. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
  Artikel: 1.1
 121. Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen
  Artikelen: 1, 7
  Hoofdstuk: 2
 122. Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs (OCW)
  Tekst: tekst
 123. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 1.4
 124. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikelen: 1.1, 6.1, 6.10, 6.11, 6.14, 6.8
 125. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 8
 126. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 5
 127. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 6.3
 128. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 4
 129. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikel: 3b
 130. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 131. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 132. Verordening op de Raad voor Geschillen
  Artikel: 2
 133. Verordening op de beroepsprofielen
  Artikel: 1
 134. Visserijwet 1963
  Artikel: 48
 135. Voorlopig Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004
  Tekst: tekst
 136. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 137. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 138. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 98
 139. Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs
  Artikel: I
 140. Wet accreditatie op maat
  Artikel: I
 141. Wet dieren
  Artikel: 1.1
 142. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 2.1.8, 11a.1
 143. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 7.6.1, 10a.1
 144. Wet houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998–1999
  Artikel: 1
 145. Wet invoering associate degree-opleiding
  Artikel: I
 146. Wet op de Onderwijsraad
  Artikel: 12
 147. Wet op de Raad van State
  Artikelen: 2, 12
 148. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 3, 3a, 22, 32, 162f
 149. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 99
 150. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 53
 151. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 41
 152. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.15, 16.86
  Bijlage: behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 153. Wet op het notarisambt
  Artikel: 6
 154. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 3
 155. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 3, 3a, 32, 176c
 156. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 33, 34, 35, 39c, 53e, 118l, 118t, 118u
 157. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 3, 4, 34
 158. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 5
 159. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 5, 41
 160. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
  Artikelen: 1, 24
 161. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 1.1, 2.11, 5.7, 9.3, 13.14
 162. Wet studiefinanciering BES
  Artikel: 1.1
 163. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  Artikel: VII
 164. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 9.3, 13.12
 165. Wet verhoging collegegeld langstudeerders
 166. Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs
  Artikel: IV
 167. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 80, 83, 84, 94, 214b
 168. Wet zeevarenden
  Artikelen: 19, 55b, 55f
 169. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 435
 170. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)
  Artikel: IV
 171. Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
  Artikel: VI
 172. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering, enz. (invoering prestatiebeurs en aanspraak studiefinanciering)
 173. Wijzigingswet Wet op de studiefinanciering, enz. (meten van de studievoortgang in het hoger onderwijs)
 174. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassing bepalingen inzake de arbeidsmarktfixus en eenmalige vaststelling van de arbeidsmarktfixus geneeskunde 1994-1996)
 175. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassingen in systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld)
  Artikel: V
 176. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en regeling van de overname van het economisch claimrecht)
 177. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen)
 178. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs)
  Artikel: IXc
 179. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enz. (verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard)
 180. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein)
 181. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)
  Artikelen: I, III, IIIb
 182. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (verlaagd wettelijk collegegeld)
  Artikel: I
 183. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. inzake verlenging cursusduur technische opleidingen en opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving in het wetenschappelijk onderwijs
 184. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz., (aanpassing collegegeldbepalingen)
 185. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: Va
 186. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en gedeeltelijke afschaffing 1 februari-regel)
 187. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXI
 188. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs)
  Artikel: V
 189. Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)
  Artikel: 1.6
 190. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikelen: VIIA, VIIB
Terug naar begin van de pagina