Zweedse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zweden 1991

Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 19-06-1997 t/m heden

Zweedse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zweden 1991

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 18 juni 1991 tussen Nederland en Zweden gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1991, 108 en 1992, 20) kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. Vermindering tot 15 percent van de Zweedse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Zweden is aan een inwoner van Nederland, die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, eerste volzin).

 • b. Vrijstelling van Zweedse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Zweden is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een venootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Zweedse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, tweede volzin).

De in onderdeel a van dit artikel vermelde vermindering wordt berekend over het bruto bedrag van de dividenden.

De in onderdeel a van dit artikel vermelde vermindering is niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden in Zweden een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Zweden zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vierde lid).

Artikel 2. Zweedse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Zweedse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Zweedse belasting

  Volgens de huidige Zweedse wetgeving zijn dividenden onderworpen aan een bronbelasting van 30%. Interest en royalty's zijn in Zweden niet aan een bronbelasting onderworpen.

 • 2. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling met betrekking tot dividenden wordt verleend

  • a. Vrijstelling bij de bron

   Een Zweedse vennootschap (aktiebolag) waarvan de aandelen zijn genoteerd aan de Stockholmse Effectenbeurs is altijd toegetreden tot een regeling die voorziet in de registratie van de door haar uitgegeven aandelen door een lichaam, genaamd ‘Värdepapperscentralen’ (VPC)(centrum voor registratie van effecten). Wanneer dit het geval is, ontvangt de geregistreerde aandeelhouder, die inwoner van Nederland is, het dividend onder inhouding van Zweedse belasting naar het in de Overeenkomst neergelegde percentage, indien hij aan de betaler van het dividend een ondertekende woonplaatsbevestiging, afgegeven door een Nederlandse instantie, heeft overgelegd. Als zodanig geldt met name de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied de belanghebbende woont. De woonplaatsbevestiging mag echter ook worden afgegeven door andere instanties, zoals de Kamer van Koophandel, alsmede door de bank van de belanghebbende.

  • b. Teruggaaf, indien te veel Zweedse belasting is ingehouden

   In gevallen waarin bij de uitbetaling van de dividenden te veel belasting is ingehouden, kan de belanghebbende inwoner van Nederland die te veel ingehouden belasting terugvragen. Tot het verkrijgen van de teruggaaf dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van een formulier RSV 3740 (English version).

   De belanghebbende inwoner van Nederland moet het formulier RSV 3740, nadat hij het volledig heeft ingevuld en ondertekend, laten voorzien van een ondertekende woonplaatsbevestiging als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, van dit artikel.

   Degene die de woonplaatsbevestiging heeft gesteld, geeft het formulier RSV 3740 aan de belanghebbende inwoner van Nederland terug, die vervolgens het eerste exemplaar daarvan tezamen met de desbetreffende bewijzen van inhouding van Zweedse belasting moet zenden aan:

   Beskattningsavdelningen

   Box 770

   S-77101 LUDVIKA

   ZWEDEN

  • c. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting Verzoeken om teruggaaf van Zweedse belasting moeten worden ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dividenden verschuldigd en betaalbaar zijn gesteld.

 • 3. Verkrijgbaarheid van het formulier RSV 3740

  Exemplaren van het formulier RSV 3740 zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Zweden bij de Riksskatteverket, Beskattningsavdelningen, Box 770, S-77101, Ludvika.

Artikel 3. Intrekking

De regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 1990, nr. IFZ90/1596 (Stcrt. van 5 oktober 1990, nr. 194), wordt ingetrokken. De bepalingen van die regeling blijven evenwel van toepassing met betrekking tot dividenden, die betaald of betaalbaar zijn gesteld voor 1 januari 1993.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Zweedse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zweden 1991.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1993 en vindt toepassing met betrekking tot dividenden die op of na die datum betaald of betaalbaar zijn gesteld.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Naar boven