Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen

Geldend van 16-11-2012 t/m heden

Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 30a, zesde lid, en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301), en op de artikelen 29 en 69 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221), alsmede gelet op artikel LVIII van de Invoeringswet Invorderingswet 1990 (Stb. 222).

Besluit:

Artikel 2

Aan artikel VI van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 mei 1990, nr. WDB90/180, houdende wijziging van enige uitvoeringsregelingen in verband met de inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990 (Stcrt. 103) wordt toegevoegd:

Bij de toepassing van het in de vorige volzin bedoelde artikel 8 moet met ingang van 1 oktober 1992 artikel 1 van de in genoemd artikel 8 bedoelde regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 21 april 1970, nr. B70/7509, houdende wijziging van de interest verschuldigd wegens uitstel van betaling van belastingen en premies (Stcrt. 78) als volgt worden gelezen:

De interest, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet van 22 mei 1845 op de invordering van 's Rijks directe belastingen (Stb. 1926, 334), is voor de kalenderkwartalen gelegen na 30 september 1992 gelijk aan de rente die voor deze kalenderkwartalen in artikel 1 van de Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen is vermeld.

Artikel 3

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1992.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Terug naar begin van de pagina