Besluit begripsomschrijving indexcijfer der lonen

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 29-08-2003 t/m heden

Besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 14 juli 1992, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 220092/92/6;

Gelet op artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede artikel II van de wet van 9 september 1992, Stb. 484, houdende wijziging van artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing indexeringsmechanisme);

De Raad van State gehoord (advies van 31 juli 1992, no. W03.92.0326);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 22 september 1992, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 253962/92/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onder indexcijfer der lonen, bedoeld in artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt verstaan het indexcijfer van cao-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, wordt bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit, alsmede de Wet van 9 september 1992, Stb. 484, houdende wijziging van artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing indexeringsmechanisme), treden in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en worden voor het eerst toegepast ter vaststelling van de wijziging bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die ingaat op 1 januari 1993.

  • 2 Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum vervalt het Besluit van 3 november 1982, Stb. 614, houdende begripsomschrijving indexcijfer der lonen en nadere regelen voor de indexering van uitkeringen voor levensonderhoud.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 28 september 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de negenentwintigste september 1992

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven