Regeling toezicht Wet op het consumentenkrediet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 29-04-2004 t/m 31-12-2005

Regels met betrekking tot het toezicht op de naleving van de Wet op het consumentenkrediet (Regeling toezicht Wet op het consumentenkrediet)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid, 62, tweede lid, en 63, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395) en artikel 5, eerste lid, van de Bekendmakingswet (Stb. 1988, 18);

Gehoord de Adviescommissie consumentenkrediet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395);

b. EZ-accountants:

de accountants, aangewezen ingevolge artikel 62, eerste lid, van de wet;

c. minister:

de Minister van Economische Zaken;

d. vergunninghouder:

de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 9 van de wet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij het in artikel 25, eerste lid, van de wet bedoelde onderzoek worden de voorschriften, neergelegd in het handboek dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage I, in acht genomen.

 • 2 Binnen zes maanden na afloop van de periode waarop het onderzoek betrekking heeft, brengt de vergunninghouder het verslag van het onderzoek ten behoeve van de minister ter kennis van de EZ-accountants.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Bij de uitvoering van de in artikel 62, eerste lid, van de wet bedoelde werkzaamheden en de rapportage over de verzamelde gegevens en de uitvoering van die werkzaamheden worden de voorschriften in acht genomen, neergelegd in het handboek, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De EZ-accountants leggen jaarlijks voor 1 oktober een begroting van de kosten die voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, in het komende kalenderjaar in aanmerking worden genomen en van de desbetreffende baten, ter goedkeuring voor aan de minister.

 • 2 De begroting dient zodanig te zijn ingericht dat de kosten zijn gespecificeerd naar:

  • a. algemene kosten;

  • b. kosten verbonden aan de werkzaamheden, bedoeld in de hoofdstukken 4 tot en met 7 van het in artikel 3 bedoelde handboek;

  • c. eindsaldi van vorige jaren.

 • 3 De in het tweede lid, onder b, bedoelde kosten dienen te worden berekend op basis van te besteden mensuren en tarief per mensuur.

 • 4 Onder baten worden de bijdragen van de vergunninghouders geraamd.

 • 5 De minister besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 januari van het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft, over goedkeuring van de ingediende begroting en deelt zijn besluit schriftelijk aan de EZ-accountants mede. Indien zijn besluit een weigering betreft dienen de EZ-accountants binnen een maand na ontvangst van het besluit van de minister een met inachtneming van de bezwaren van de minister gewijzigde begroting in. De minister besluit binnen een maand na ontvangst van de gewijzigde begroting over goedkeuring.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien daar bij het uitvoeren van de in artikel 3 bedoelde werkzaamheden aanleiding toe blijkt te zijn leggen de EZ-accountants, voor 1 oktober van het desbetreffende kalenderjaar, een voorstel voor wijziging van de begroting ter goedkeuring voor aan de minister.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De bijdrage die iedere vergunninghouder in de in artikel 63, eerste lid, van de wet bedoelde kosten jaarlijks is verschuldigd wordt berekend als volgt:

     

  A

  x

  =

  -

     

  n

  In deze formule is:

  x: de verschuldigde bijdrage:

  A: het in de goedgekeurde begroting voor dat jaar opgenomen totaalbedrag aan kosten;

  n: het aantal vergunninghouders op 1 januari van het desbetreffende jaar.

 • 2 De EZ-accountants brengen jaarlijks niet eerder dan op 1 juli, doch uiterlijk op 31 augustus, de ingevolge het eerste lid verschuldigde bijdrage aan de vergunninghouders in rekening.

 • 3 De bijdrage dient door de vergunninghouders te worden voldaan binnen een maand nadat zij de rekening van de EZ-accountants ter zake hebben ontvangen.

 • 4 Indien een vergunninghouder niet voldoet aan het bepaalde in het derde lid, treffen de EZ-accountants de nodige incassomaatregelen ten einde betaling van de verschuldigde bijdrage te verzekeren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De EZ-accountants leggen jaarlijks voor 1 maart een financieel verslag over de werkzaamheden die zijn verricht in het voorafgaande kalenderjaar ter goedkeuring voor aan de minister.

 • 3 De minister besluit zo spoedig mogelijk over goedkeuring van het ingediende financiële verslag, doch uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst, en deelt zijn besluit schriftelijk aan de EZ-accountants mede. Artikel 4, vijfde lid, tweede en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling in het jaar 1992 gelden de volgende bepalingen:

  • a. de hoofdstukken 4, 5 en 7 van het handboek, bedoeld in artikel 3, zijn niet van toepassing;

  • b. de EZ-accountants leggen de begroting, bedoeld in artikel 4, eerste lid, betreffende de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de andere hoofdstukken van het in artikel 3 bedoelde handboek in het jaar 1992, binnen een maand na de inwerkingtreding van deze regeling ter goedkeuring aan de minister voor;

  • c. er wordt geen bijdrage aan de vergunninghouders in rekening gebracht.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling in het jaar 1993 gelden de volgende bepalingen:

  • a. artikel 2 alsmede de hoofdstukken 4, 5 en 7 van het handboek, bedoeld in artikel 3, zijn niet van toepassing;

  • b. er wordt geen bijdrage aan de vergunninghouders in rekening gebracht.

 • 3 Voor de toepassing van deze regeling in het jaar 1994 gelden de volgende bepalingen:

  • a. in afwijking van het bepaalde in het in artikel 3 bedoelde handboek verrichten de EZ-accountants ten aanzien van de helft van het totaal-aantal vergunninghouders per 1 januari 1994 een onderzoek en rapporteren dienaangaande aan de minister, een en ander met overeenkomstige toepassing van de voorschriften van dat handboek voor het tweejaarlijkse onderzoek en de tweejaarlijkse rapportage;

  • b. voor de toepassing van artikel 4 wordt het tweede lid, onder c, vervangen door: de totale kosten van de ingevolge deze regeling in de jaren 1992 en 1993 door de EZ-accountants verrichte werkzaamheden en rapportage.

 • 4 De minister geeft de nodige aanwijzingen voor de toepassing van het in het derde lid, onder a, bepaalde.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De bij deze regeling behorende bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Economische Zaken.

 • 2 De minister zendt aan elke vergunninghouder zo spoedig mogelijk na de beslissing tot verlening van de vergunning kosteloos een afschrift toe van de bij deze regeling behorende bijlagen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling toezicht Wet op het consumentenkrediet.

's-Gravenhage, 28 september 1992

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Yvonne C.M.T. van Rooy.

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Financiën.]

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Financiën.]

Naar boven