Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1991 en voor 1992

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 15-10-1993 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1991 en voor 1992

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden (Stb. 1986, 117) en artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit medefinancieringsregeling (Stb. 1986, 281);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 25 juni 1992, SEA/11820;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 2 Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, per 1 januari 1991 vastgesteld op f 2.709,14 (tweeduizend zevenhonderdennegen gulden en veertien cent).

  • 3 Voor de toepassing van artikel 4, derde lid, van de wet wordt het bedrag, bedoeld in die bepaling, voor het jaar 1991 per 1 januari 1991 vastgesteld op f 158.097.282,98 (honderdachtenvijftig miljoen zevenennegentigduizend tweehonderdentweeëntachtig gulden en achtennegentig cent).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1990 en voor 1991 (Stcrt. 1991, 249).]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1991 en voor 1992, wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven