Toelating van helmen

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m 31-12-2016

Toelating van helmen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende, dat in verband met de invoering van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) artikel 60 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) is gewijzigd met ingang van 1 juli 1992;

Gelet op artikel 60, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Een helm voor bestuurders en passagiers van een bromfiets of een motorfiets is toegelaten als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van het RVV 1990, indien:

    • a. de helm is voorzien van een goedkeuringsmerk dat overeenkomtmet het merk dat in de bijlage behorende bij deze regeling als model 1 is weergegeven en dat daarop is aangebracht naar aanleiding van een keuring verricht op grond van het reglement 22,

    • b. de helm is voorzien van een goedkeuringsmerk overeenkomstig het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396) of

    • c. de helm voldoet aan voorschriften of normen die door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gelijkgesteld met het veiligheidsniveau van reglement 22.

  • 2 Onder reglement 22 wordt verstaan ‘Uniform provisions concerning the approval of protective helmets for drivers and passengers of motorcycles’ behorende bij het Verdrag betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorvoertuigen, gesloten te Genève op 20 maart 1958 (Trb. 1959, 83).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1992.

's-Gravenhage, 21 september 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Model 1. goedkeurmerk voor helmen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a.

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 31819.png
Naar boven