Wijziging Regeling registratie diergeneesmiddelen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling registratie diergeneesmiddelen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 3 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Diergeneeskunde, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin), de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Toevoegingsmiddelen (Nefato), de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Veterinaire Producten (Fagrovet) en de Dibevo;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling registratie diergeneesmiddelen (Stcrt. 1986, 81).]

Artikel II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Indien een registratie is aangevraagd als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, en op die aanvraag nog niet is beslist, blijven de voor dat tijdstip geldende bepalingen met betrekking tot het indienen en de behandeling van een aanvraag ten aanzien van het diergeneesmiddel waarvoor de aanvraag is gedaan, van toepassing tot het tijdstip waarop op de aanvraag is beslist.

Artikel III

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de vierde kalendermaand volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 september 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, voor deze: De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven