Besluit overleg verkeer en waterstaat

[Regeling vervallen per 12-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 11-01-2005

Besluit van 18 september 1992, tot instelling vaste commissies van de Raad voor verkeer en waterstaat en organen voor het geïnstitutionaliseerd overleg over het beleid inzake verkeer en waterstaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 mei 1992, nr. 92/11386, Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 8, tweede lid, 30 en 42 van de Wet Raad voor verkeer en waterstaat (Stb. 1992, 146), artikel 6 van de Wet Autovervoer Goederen (Stb. 1987, 97), artikel 6 van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart (Stb. 1951, 472) en artikel 3, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 1985, 626);

De Raad van State gehoord (advies van 8 september 1992, no. W09.92 0219);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 9 september 1992, nr. 92/21470, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

Er zijn de volgende organen voor het geïnstitutionaliseerd overleg over onderdelen van het beleid inzake verkeer en waterstaat:

  • a. het Permanent overlegorgaan waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden, waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van het kwantitatieve en het kwalitatieve waterbeheer, met inbegrip van het beheer van drooggevallen gronden, alsmede over het beleid ten aanzien van de Noordzee in al zijn aspecten;

  • b. het Permanent overlegorgaan verkeersinfrastructuur, waarin overleg wordt gevoerd over het infrastructuurbeleid ten aanzien van land-, scheepvaart- en spoorwegen, luchtvaartterreinen en havens alsmede over het hiermee verband houdende beleid ten aanzien van de verkeersafwikkeling, met inbegrip van alle daaraan verbonden aspecten voor zover deze niet de veiligheid op de weg betreffen;

  • c. het Permanent overlegorgaan personenvervoer, waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van het bedrijfsmatig vervoer van personen;

  • d. het Permanent overlegorgaan goederenvervoer, waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van het vervoer van goederen met inbegrip van het vervoer van gevaarlijke stoffen;

  • e. het Permanent overlegorgaan oppervlaktedelfstoffen, waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van de voorziening in oppervlaktedelfstoffen;

  • f. het Permanent overlegorgaan post en telecommunicatie, waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van post- en telecommunicatie;

  • g. het Permanent overlegorgaan verkeersveiligheid, waarin overleg wordt gevoerd over het beleid ten aanzien van de veiligheid op de weg.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 12-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit overleg verkeer en waterstaat.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 18 september 1992

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de negenentwintigste september 1992

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven