Wijziging voor Investeringspremieregeling zeescheepvaart 1991/1992

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 17-09-1992 t/m 03-03-2004

Wijziging voor Investeringspremieregeling zeescheepvaart 1991/1992

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat in de huidige omstandigheden een extra stimulans wenselijk is voor structuurverbeterende investeringen in zeeschepen;

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Voor deelinvesteringen en voortbrengingskosten gedaan dan wel gemaakt na 14 december 1991 doch voor 1 januari 1993, die samenhangen met investeringen waarvan de initiële verplichting is aangegaan voor 15 december 1991, blijft de regeling van toepassing zoals deze luidde voor deze wijziging.

Artikel III

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

In afwijking tot het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Investeringspremieregeling zeescheepvaart 1991/1992 is voor investeringen, waarbij de initiële investeringsverplichting is aangegaan tussen 14 december 1991 en 31 december 1992, het maximale investeringsvolume voor de 8+2% variant 300 miljoen gulden.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 december 1991.

Deze regeling wordt met de toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven