Subsidiëring Onderzoekprogramma Kwaliteit van Zorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 02-10-1992 t/m 27-08-2004

Subsidiëring Onderzoekprogramma Kwaliteit van Zorg

De Staatssecretaris van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur

Overwegende:

dat hij in zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (DGVgz/STABO/U-02819 van 22 mei 1991) heeft aangekondigd een Onderzoekprogramma Kwaliteit van Zorg te willen stimuleren met een looptijd van 4 jaar en een financiële omvang van f 2 à 3 miljoen per jaar en dat hij voornemens is de coördinatie van het onderzoekprogramma onder te brengen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek te Den Haag, nader aan te duiden als ‘NWO’;

dat hij in zijn brief van 31 mei 1991 (DGVgz/STABO/91223) NWO heeft uitgenodigd een voorstel te doen voor de uitvoering van het onderzoekprogramma;

dat in de brief van 4 juli 1991 (0621.91/vA/Mm) NWO de uitnodiging heeft aanvaard en heeft aangekondigd de voorbereiding van het programmavoorstel op te dragen aan een programmacommissie Kwaliteit van Zorgonderzoek en op korte termijn een voorstel te doen voor de samenstelling van de programmacommissie;

dat NWO in de brieven van 22 november 1991 (0621.91/vA/Mm), 6 december 1991 (621.91/vA/Bu) en 31 maart 1992 (0621.92/vA/Mm) voorstellen heeft gedaan voor de samenstelling van de programmacommissie;

dat hij in de brieven van 15 januari 1992 (DGVgz/STABO/911297) en 13 mei 1992 (DGVgz/STABO/92721) heeft ingestemd met de voorgestelde samenstelling;

dat NWO met de brieven van 21 april 1992 (0621.92/Klo/Mm) en 29 juni 1992 (0621.92/Klo/Mm) het programmavoorstel heeft ingediend;

dat hij met de in de brief van 29 juni 1992 (DGVgz/STABO/921146) vermelde kanttekeningen heeft ingestemd met het laatst ingediende programmavoorstel;

Besluit:

§ I. Doelstelling en wijze van uitvoering

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1.1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De doelstelling van het onderzoekprogramma is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van kwaliteit van zorg en het bevorderen van de maatschappelijke en wetenschappelijke verankering van dit onderzoek.

Artikel 1.2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Staatssecretaris stelt voor de uitvoering van het onderzoekprogramma gedurende 4 jaren jaarlijks uit het door hem ex artikel 39, vijfde lid van de Wet financiering volksverzekering aan te wijzen onderzoekbudget financiële middelen beschikbaar, waarin tevens de kosten van het programmasecretariaat zijn begrepen, zoals vermeld in de brief van 29 juni 1992. (DGVgz/STABO/921146).

Artikel 1.3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

NWO delegeert de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het onderzoekprogramma, conform het door de Staatssecretaris geaccordeerde programmavoorstel, aan het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen, nader aan te duiden als ‘het GB-MW’.

Artikel 1.4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het GB-MW draagt de coördinatie op aan een programmacommissie Kwaliteit van Zorg-onderzoek, nader aan te duiden als ‘de pc-KWAZO’, waarvan de samenstelling en eventuele wijzigingen daarin de instemming behoeven van de Staatssecretaris. Namens de Staatssecretaris woont een vertegenwoordiger als waarnemer de vergaderingen van de pc-KWAZO bij.

Artikel 1.5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De pc-KWAZO zal het onderzoekveld in meerdere ronden uitnodigen voorstellen in te dienen voor wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan de omschrijvingen die in het programmavoorstel zijn opgenomen. De pc-KWAZO zal deze onderzoekvoorstellen beoordelen aan de hand van de wetenschappelijke en maatschappelijke criteria zoals deze zijn opgenomen in het programmavoorstel. De door de pc-KWAZO per ronde geselecteerde onderzoekvoorstellen worden opgenomen in een bestedingsplan. Het bestedingsplan bevat de volledige beschrijvingen van de geselecteerde onderzoekvoorstellen en een per onderzoekvoorstel en per kalenderjaar gespecificeerde begroting, voorzien van een postgewijze toelichting, een voortgangsverslag van de pc-KWAZO over de voorafgaande periode en zonodig voorstellen tot bijstelling van het geaccordeerde programmavoorstel. Het bestedingsplan behoeft de goedkeuring van het GB-MW.

Artikel 1.6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

NWO dient, te beginnen in 1992, vóór het desbetreffende kalenderjaar het bestedingsplan ter goedkeuring bij de Staatssecretaris in.

Artikel 1.7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Staatssecretaris toetst het bestedingsplan aan het door hem geaccordeerde programmavoorstel en aan de daarvoor beschikbare middelen. Het ingediende bestedingsplan behoeft de schriftelijke goedkeuring van de Staatssecretaris alvorens tot subsidiëring van de daarin opgenomen onderzoekvoorstellen kan worden overgegaan. Deze goedkeuring geschiedt binnen twee maanden na ontvangst van het bestedingsplan.

Artikel 1.8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

NWO bevordert dat de door de Staatssecretaris voor het onderzoekprogramma ter beschikking gestelde middelen per jaar volledig worden besteed in het kader van het programma.

Artikel 1.9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

NWO vrijwaart de Staat der Nederlanden voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden tengevolge van het in het kader van het programma uitgevoerde onderzoek en de daarmee samenhangende door NWO (en/of betrokken onderzoekinstellingen) verspreide publikaties.

§ II. Administratie

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 2.1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

NWO voert ten behoeve van het onderzoekprogramma een afzonderlijke administratie, welke, evenals de daarbij behorende bewijsstukken, tenminste gedurende tien jaar wordt bewaard.

Artikel 2.2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Staatssecretaris kan terzake van de administratie nadere richtlijnen geven.

§ III. Bevoorschotting

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 3.1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

NWO dient jaarlijks vóór 1 november een verzoek om bevoorschotting in ten behoeve van het door de Staatssecretaris geaccordeerde bestedingsplan van het daaropvolgende kalenderjaar. Voor tussentijds door de Staatssecretaris goedgekeurde onderzoekvoorstellen kunnen tussentijds verzoeken om bevoorschotting worden ingediend.

Artikel 3.2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Staatssecretaris zorgt er voor dat binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek om bevoorschotting een voorschot naar de rekening van NWO wordt overgemaakt.

§ IV. Verantwoording en vaststelling subsidie

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 4.1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vóór 1 juni dient NWO de verantwoording van het gerealiseerde bestedingsplan over het voorafgaande kalenderjaar bij de Staatssecretaris in, vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, als bedoeld in de Wet op de Registeraccountants. De verantwoording bestaat uit een subsidiedeclaratie, waarin een confrontatie van begroting en realisatie is verwerkt.

Artikel 4.2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De subsidiedeclaratie gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de bepalingen van deze subsidiebeschikking door NWO, welke door de registeraccountant is opgesteld.

Artikel 4.3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ter nadere verificatie van de verantwoording kan de Staatssecretaris een onderzoek laten instellen door door hem aangewezen ambtenaren of andere personen. Op hun verzoek verstrekt NWO alle bescheiden en inlichtingen die zij noodzakelijk achten voor een juiste vervulling van hun taak.

Artikel 4.4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op verzoek van de Algemene Rekenkamer geeft NWO de administratie, bescheiden en inlichtingen betreffende het programma ter inzage aan de Algemene Rekenkamer of aan de door deze laatste aangewezen personen.

Artikel 4.5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Binnen 2 maanden na ontvangst van de verantwoording stelt de Staatssecretaris het subsidie voor het desbetreffende jaar vast en doet daarover schriftelijke mededeling aan NWO. De Staatssecretaris zorgt ervoor dat de eventuele betaling van het restant-subsidie en de verrekening van voorschotten terstond geschiedt.

Artikel 4.6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Indien door of namens NWO of een onderzoekinstelling onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, of indien de in deze bepalingen vervatte voorschriften, of andere voorschriften die de Staatssecretaris aan het verlenen van het subsidie heeft verbonden, niet zijn nageleefd, kan de Staatssecretaris de toezegging wijzigen, danwel intrekken, het verstrekken van voorschotten opschorten, of het subsidie op een lager bedrag vaststellen, dan wanneer de instelling wel aan deze voorschriften had voldaan.

§ V. Programma-evaluaties

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 5.1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vóór 1 juli 1994 wordt een tussentijdse evaluatie door NWO bij de Staatssecretaris ingediend, welke is gebaseerd op de in het door de Staatssecretaris geaccordeerde programmavoorstel opgenomen evaluatiecriteria.

Artikel 5.2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op een nader overeen te komen tijdstip ná 1 juli 1996 laat NWO, na overleg met de Staatssecretaris, een externe eindevaluatie, welke eveneens is gebaseerd op de overeengekomen evaluatiecriteria, verrichten door een onafhankelijke commissie, waarbij rekening zal worden gehouden met de conclusies uit het Experiment inzake de Visitaties in het Gezondheidsonderzoek.

Artikel 5.3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Op basis van de voortgangsverslagen en de tussentijdse evaluatie kan de Staatssecretaris op verzoek van NWO besluiten tot aanpassingen in het programmavoorstel.

§ VI. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst; zij wordt in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven