Instelling werkgroep Registratie Orgaan donatie

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-11-1992 t/m 27-08-2004

Instelling werkgroep Registratie Orgaan donatie

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat:

 • -

  in het voorstel van Wet op de orgaandonatie een donorregister wordt geregeld waarin aantekening wordt gehouden van de wilsbeschikkingen m.b.t. orgaandonatie na overlijden;

 • -

  dit register volgens dat voorstel wordt gehouden door een door de Minister aan te wijzen privaatrechtelijke instelling die zich uitsluitend de registratie van de wilsbeschikkingen ten doel stelt;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een werkgroep Registratie Orgaandonatie, hierna te noemen de werkgroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep heeft tot taak om de staatssecretaris van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur te adviseren bij de ontwikkeling en instelling van de registratie conform het wetsvoorstel orgaandonatie. Tenminste het volgende verdient daarbij de aandacht:

 • -

  aan welke eisen moet de registratie voldoen mede gegeven de samenhang met andere onderdelen van het wetsvoorstel, zoals: protocol ziekenhuizen, voorlichting, orgaanbanken en orgaancentrum;

 • -

  aan welke eisen moet de registratie voldoen mede gegeven de samenhang van het wetsvoorstel met andere wetgeving;

 • -

  welke risico's zijn verbonden aan het opzetten, het onderhouden en het gebruik van de registratie orgaandonatie;

 • -

  volgens welke criteria moet de privaatrechtelijke instelling die de registratie gaat opzetten en beheren worden aangewezen;

 • -

  welke overige aspecten spelen een rol bij het ontwikkelen, onderhouden en raadplegen van de registratie orgaandonatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter, van de werkgroep wordt benoemd de heer ir. F. P. A. Hoorweg.

 • 2 Voorts worden benoemd:

  • -

   een lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • -

   een lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen door Eurotransplant;

  • -

   een lid en een plaatsvervangend lid, deskundigen op het gebied van transplantatiegeneeskunde, aan te wijzen door de Nederlandse Transplantatie Vereniging;

  • -

   een lid en een plaatsvervangend lid, deskundigen uit de dagelijkse praktijk van donatieprocedures, aan te wijzen door de Stichting Transplantatiecoördinatoren Nederland;

  • -

   twee leden en twee plaatsvervangend leden aan te wijzen door de minister van Binnenlandse Zaken;

  • -

   een lid en een plaatsvervangend lid aan te wijzen door de minister van Justitie;

  • -

   drie leden en drie plaatsvervangende leden aan te wijzen door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het secretariaat van de werkgroep wordt uitgevoerd door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, aan te wijzen door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ter uitvoering van haar werkzaamheden kan de werkgroep subwerkgroepen instellen. Voorts kan zij externe deskundigen en maatschappelijke organisaties raadplegen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De werkgroep brengt binnen acht maanden na de instelling advies uit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De niet-ambtelijke leden van de werkgroep ontvangen vacatiegeld alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelen, voor zover niet uit andere hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurde begroting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de werkgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretariële aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de werkgroep in het Centraal oud archief van het Ministerie opgenomen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Naar boven