Provinciewet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingPW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005645
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Bij Stb. 2003/17 zijn in de artikelen X en XIV-XVI bepalingen betreffende de toepassing gepubliceerd.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Ambtsinstructie commissaris van de Koning
 3. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982
 4. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983
 5. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1984
 6. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1985
 7. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1986
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht
 9. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 10. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 11. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 12. Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
 13. Besluit toekenning eenmalige uitkeringen leden van gedeputeerde staten
 14. Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie
 15. Besluit vervroegd uittreden Commissarissen des Konings
 16. Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010
 17. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 18. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 19. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 20. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
 21. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018
 22. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019
 23. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 24. Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden
 25. Intrekkingsregeling BZK 2004
 26. Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning
 27. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 28. Rechtspositiebesluit gedeputeerden
 29. Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
 30. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 31. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998
 32. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1999
 33. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2000
 34. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2001
 35. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2002
 36. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2003
 37. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2004
 38. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2005
 39. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2006
 40. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2007
 41. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2008
 42. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2009
 43. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2010
 44. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2011
 45. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012
 46. Regeling rijksbijdrage exploitatie Westerscheldeveerdiensten 1995
 47. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1987
 48. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1988
 49. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1990
 50. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1991
 51. Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1992
 52. Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1993
 53. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 54. Uitvoeringsbesluit WNT
 55. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
 56. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (rapportageverplichting drempelbedrag verplicht schatkistbankieren, enz.)
 57. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (versterken deugdelijkheid en transparantie begroting en meerjarenraming provincies en gemeenten en versterken horizontale controle)
 58. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (wijzigingen interne sturing door provinciale staten en raad, enz.)
 59. Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, enz. (invoering verplicht schatkistbankieren)
 60. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 61. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 62. Wijzigingsbesluit Jaarwedden Gedeputeerde Staten
 63. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel
 64. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters, enz. (samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen)
 65. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (regels vergoeding belastingheffing gebruik dienstauto’s)
 66. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (wijziging regeling inzake ambtswoningen, enz.)
 67. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders
 68. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders
 69. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders
 70. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire procedureregels bij benoeming commissaris van de Koningin

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet
  Artikelen: IX, X
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.46, 4.46, 5.23, 5.24, 5.42
 3. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 9:17
  Bijlage: 1
 5. Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 6. Besluit instelling Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst
  Artikel: 2
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 10. Dienstenwet
  Artikelen: 65, 66
 11. Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
  Artikel: 8
 12. Intrekkingsregeling BZK 2004
 13. Nevenfunctie-circulaire 1995
  Tekst: tekst
 14. Procedureregels bij de benoeming van een commissaris van de Koningin
  Tekst: tekst
 15. Provinciewet
  Artikelen: 281, 297
 16. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
  Artikelen: 2, 15, 17
 17. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 18. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 19. Wet extern klachtrecht
 20. Wet houdende regels met betrekking tot enkele specifieke uitkeringen aan provincies en gemeenten op het terrein van Verkeer en Waterstaat
 21. Wet instelling provincie Flevoland
  Artikel: 16
 22. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.1, 8.77
 23. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 80
 24. Wet revitalisering generiek toezicht
 25. Wet terugvordering staatssteun
  Artikel: 2
 26. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
 27. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Artikel: 2
 28. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.2
 29. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing preventief toezicht op belastingverordeningen)
 30. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (beperken heffingsbevoegdheid precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut)
 31. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikel: XXII
 32. Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling, enz. (wijziging procedurele bepalingen)
  Artikel: VII
 33. Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (1999)
  Artikel: VIII
 34. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina