Besluit standaardschrijfwijze persoonsgegevens

Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, houdende voorschriften inzake de toepassing van NEN-normen op de uitwisseling van algemene persoonsgegevens tussen geautomatiseerde systemen in gebruik bij de rijksoverheid en op de presentatie van adresgegevens daaruit

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad:

Gelet op het Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Stcrt. 1991, 20);

Gezien het advies van de Voorlopige Raad voor de Persoonsinformatievoorziening van 23 april 1992;

Besluit:

Artikel 1

Departementen van algemeen bestuur en daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen laten de uitwisseling van algemene persoonsgegevens tussen geautomatiseerde systemen en de fysieke presentatie van adresgegevens uit geautomatiseerde systemen met toepassing van NEN-NORM 1888 en NEN-NORM 5825 plaatsvinden.

Artikel 2

  • 1 De toepassing van de in artikel 1 bedoelde normen op de uitwisseling van algemene persoonsgegevens en op de presentatie van adresgegevens geschiedt uiterlijk binnen vier jaren na de inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat zij:

    • a. bij bestaande geautomatiseerde systemen die daartoe de mogelijkheid bieden met onmiddelijke ingang, en

    • b. bij de invoering van nieuwe of de herziening van bestaande geautomatiseerde systemen vanaf het moment van de ingebruikneming van het nieuwe of herziene geautomatiseerde systeem, plaatsvindt.

  • 2 Ten aanzien van geautomatiseerde systemen, waarvan de invoering meerdere jaren in beslag neemt en met de invoering waarvan op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds een aanvang is gemaakt, kan de Minister van Binnenlandse Zaken op verzoek van en in overeenstemming met de Minister die het aangaat, toestaan dat de in het eerste lid bedoelde termijn van vier jaren wordt overschreden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 1 september 1992

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven