Regeling voorkoming ziekten bij zalmachtigen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-07-2008

Regeling voorkoming ziekten bij zalmachtigen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2b van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) en artikel 3 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 (Stb. 666);

Gehoord het Produktschap voor Vis en Visprodukten en de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  bedrijf:

  inrichting, of in het algemeen elke geografisch begrensde installatie, waarin zalmachtigen worden gekweekt om in de handel te worden gebracht;

  kweker:

  degene die zalmachtigen kweekt op een bedrijf;

  handelaar:

  degene die bedrijfsmatig vis in de handel brengt of anderszins handelt in vis met uitzondering van de verkoop in de detailhandel.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt mede verstaan onder:

  • a. zalmachtigen: de eieren en gameten van zalmachtigen

  • b. kweken: het laten toenemen van vis in gewicht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Kwekers zijn verplicht hun bedrijf te laten registreren.

 • 2 Registratie als bedoeld in het eerste lid geschiedt door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Kwekers zijn verplicht toe te staan dat door ambtenaren als bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, ten behoeve van laboratoriumonderzoek voor het vaststellen van eventueel aanwezige visziekten:

  • a. zalmachtigen bij wijze van monstername worden meegenomen;

  • b. bij zalmachtigen bloed of ovariële vloeistof wordt afgenomen;

  • c. medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze handelingen.

 • 2 De omvang van de monstername of het afnemen van bloed of ovariële. vloeistoffen, als bedoeld in het eerste lid, is niet groter dan voor een verantwoord onderzoek noodzakelijk is.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Kwekers en handelaren zijn verplicht een in- en uitslagregister bij te houden van geleverde en ontvangen partijen zalmachtigen, waaruit moet blijken:

 • 1. indien de vis wordt geleverd:

  • a. de datum van verzending,

  • b. degene aan wie wordt geleverd, alsmede diens adres,

  • c. de vervoerder,

  • d. de vissoort,

  • e. per vissoort het aantal exemplaren,

  • f. per vissoort het gewicht, en,

 • 2. indien de vis wordt ontvangen:

  • a. de datum van ontvangst,

  • b. de leverancier, alsmede diens adres,

  • c. de vervoerder,

  • d. de vissoort,

  • e. per vissoort het aantal exemplaren,

  • f. per vissoort het gewicht,

  • g. sterfte tijdens het transport.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Alle desbetreffende aantekeningen en bescheiden, zoals nota's, brieven en andere bewijsstukken, boeken, registers of andere hulpmiddelen waarin gegevens als bedoeld in artikel 4 zijn vastgelegd, dienen vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging tot het tijdstip waarop twee kalenderjaren zijn verlopen, op een geordende wijze te worden bewaard. De ambtenaar, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren kan ter zake aanwijzingen geven.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling voorkoming ziekten bij zalmachtigen.

's-Gravenhage, 28 augustus 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Naar boven