Beschikking kortingscompensatie in de sector melk- en zuivelprodukten 1992

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-09-1992 t/m 23-01-2004

Beschikking kortingscompensatie in de sector melk- en zuivel- produkten 1992

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende dat uitvoering moet worden gegeven aan artikel 1, eerste lid, en artikel 2, vijfde lid van Verordening (EEG) nr. 1637/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1991 tot vaststelling van een vergoeding met betrekking tot de verlaging van de in artikel 5quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde referentiehoeveelheden en van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie (PbEG nr. L 150) en de ter uitvoering hiervan door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde verordening (EEG) nr. 2349/91 (PbEG nr. L 214);

Gelet op de artikelen 15, 19 en 23 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking neemt voor zover van toepassing over de begrippen van de Beschikking superheffing 1988 (Stcrt. 64) en verstaat voorts onder:

a. raadsverordening:

Verordening (EEG) nr. 1637/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1991 tot vaststelling van een vergoeding met betrekking tot de verlaging van de in artikel 5quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde referentiehoeveelheden en van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie (PbEG nr. L 150).

b. commissieverordening:

Verordening (EEG) nr. 2349/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1637/91 tot vaststelling van een vergoeding met betrekking tot de verlaging van de in artikel 5quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde referentiehoeveelheden en van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie (PbEG nr. L 214).

c. de beschikking:

Beschikking superheffing 1988 (Stcrt. 64).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Overeenkomstig de bepalingen van de raadsverordening en de commissieverordening wordt aan producenten, wier referentiehoeveelheden dan wel heffingvrije hoeveelheden bedoeld in artikel 7 van de beschikking op basis van artikel 2, derde lid en/of artikel 6, derde en vierde lid, van Verordening (EEG) nr. 857/84 (PbEG nr. L 90), zijn verlaagd om rekening te houden met de vermindering van de totale gegarandeerde hoeveelheid bedoeld in artikel 5quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 (PbEG L 148) alsmede met de verhoging van de nationale reserve ten behoeve van de toekenning van nieuwe specifieke referentiehoeveelheden aan producenten die zich ertoe verbonden hebben hun produktie niet op de markt te brengen of op andere produkties om te schakelen, een vergoeding toegekend.

  • 2 De toekenning vindt plaats voor de ingevolge de Beschikking vaststelling kortingspercentage heffingsperiode 1991/1992 (Stcrt. 139) doorgevoerde verlaging van 2,39% van de referentiehoeveelheden dan wel heffingvrije hoeveelheden bedoeld in artikel 7 van de beschikking in de heffingsperiode 1991/1992 ten opzichte van de referentiehoeveelheid dan wel heffingvrije hoeveelheid waarop de producenten op de eerste dag van de heffingsperiode 1991/1992 aanspraak konden maken.

  • 3 De vergoeding wordt uitbetaald in het laatste kwartaal van 1992.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Overeenkomstig de bepalingen van de raadsverordening en de commissieverordening wordt het in de bijlage bij de raadsverordening vermelde bedrag dat niet wordt gebruikt in de zin van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de raadsverordening, toegekend aan de in artikel 2 bedoelde producenten.

  • 3 De vergoeding wordt uitbetaald in 4 jaarlijkse termijnen te beginnen in 1993, met dien verstande dat de vergoeding steeds wordt uitbetaalde in het laatste kwartaal.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Het produktschap is belast met de in artikelen 2 en 3 bedoelde toekenningen.

  • 2 Het produktschap stelt met inachtneming van de communautaire bepalingen al die regelen die nodig zijn voor een juiste uitvoering van deze beschikking.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2 De beschikking kan worden aangehaald als: ‘Beschikking kortingscompensatie in de sector melk- en zuivelprodukten 1992’.

's-Gravenhage, 27 augustus 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De plv.

secretaris-generaal

M. Brabers

Naar boven