Exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar 1991

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 27-11-1992 t/m 22-01-2014

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag dat in het jaar 1991 voor de door het Rijk in stand gehouden scholen en scholengemeenschappen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs is uitgegeven voor exploitatiekosten, bedraagt f 10.090.007,-.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag van de kosten van de administratie van de rijksscholen en rijksscholengemeenschappen, bedoeld in artikel 1, die niet op die scholen wordt gevoerd en het bedrag ter bestrijding van verschuldigde contributies worden voor 1991 vastgesteld op f 322.880,-..

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag bedoeld in artikel 85, eerste lid, onder a, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552), zoals dat luidde op 31 juli 1992, zijnde de som van de in de artikelen 1 en 2 vermelde bedragen, bedraagt voor 1991 f 10.412.887,-.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Gelet op de in artikel 3 vastgestelde totale uitgaven worden ter berekening van de vergoeding van de exploitatiekosten de volgende bedragen gehanteerd:

 • a. Voor een dagschool voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs wordt voor het jaar 1991 het bedrag per ruimte-eenheid, per leerling en voor het vaste deel der exploitatiekosten als volgt vastgesteld:

  • 1. het bedrag per ruimte-eenheid op f 4.216,85;

  • 2. het bedrag per leerling op f 183,91.

  • 3. het bedrag voor het vaste deel der exploitatiekosten op f 31.808.

 • b. Voor een categoriale dagschool voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs wordt voor het jaar 1991 het bedrag per ruimte-eenheid en per leerling als volgt vastgesteld:

  • 1. het bedrag per ruimte-eenheid op f 4.216,85;

  • 2. het bedrag per leerling op f 183,91.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Het bedrag voor het vaste deel van de exploitatiekosten van een categoriale dagschool voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs wordt voor 1991 vastgesteld op f 11.940.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Naar boven