Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm

[Regeling vervallen per 20-04-2016.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-04-2006 t/m 19-04-2016

Besluit van 24 augustus 1992, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 april 1992, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken, nr. DGA/AIB/WJZ/92/4989;

Overwegende dat regels dienen te worden gesteld ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake drukvaten van eenvoudige vorm (87/404/EEG, PbEG 1987, L220/48);

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onder a, 2, 3, eerste en tweede lid, 4, derde lid, 6, 12, derde lid, 24 en 25a van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104);

De Raad van State gehoord (advies van 24 juni 1992, No. W12.92.0157);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 1992, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken, nr. DGA/AIB/WJZ/92/10728;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. drukvat: een in serie vervaardigd gelast drukvat van eenvoudige vorm met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar,

  • 1e. dat ertoe bestemd is lucht, dan wel stikstof te bevatten en

  • 2e. dat niet bestemd is om aan vlambelasting te worden onderworpen en

  • 3e. waarvan de delen en verbindingen die van belang zijn voor de sterkte van het drukvat zijn vervaardigd uit niet-gelegeerd kwaliteitsstaal dan wel uit niet-gelegeerd aluminium of geen dispersieharding vertonende aluminiumlegeringen en

  • 4e. dat bestaat uit:

   • - een cilindrisch gedeelte met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, afgesloten door gewelfde bodems met de holle zijde naar binnen of door platte bodems, welke bodems een zelfde omwentelingsas hebben als het cilindrisch gedeelte, of

   • - twee gewelfde bodems met een zelfde omwentelingsas en

  • 5e. waarvan de maximale bedrijfsdruk ten hoogste gelijk is aan 30 bar en het produkt van deze druk en de inhoud van het vat (PS.V) niet groter is dan 10.000 bar.l en

  • 6e. waarvan de minimale bedrijfstemperatuur niet lager is dan -50°C en de maximale bedrijfstemperatuur niet hoger is dan 300° C bij een drukvat van staal en 100° C bij een drukvat van aluminium of aluminiumlegeringen;

 • b. de Gemeenschap: het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is;

 • c. richtlijn: de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake drukvaten van eenvoudige vorm (87/404/EEG, PbEG 1987, L 220/48);

 • d. aangewezen aangemelde instelling: een krachtens artikel 7a van de wet in het kader van de richtlijn aangewezen en bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangemelde instelling, dan wel een door een andere staat die partij is bij Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het kader van de richtlijn aangewezen en bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangemelde instelling;

 • e. wet: Warenwet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Dit besluit en de daarop berustende bepalingen zijn eveneens van toepassing op drukvaten indien deze onroerend zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Dit besluit is niet van toepassing op:

 • a. drukvaten speciaal ontworpen voor nucleair gebruik, die bij defecten het verspreiden van radioactiviteit kunnen veroorzaken;

 • b. drukvaten die speciaal bestemd zijn voor installatie in of voor voortstuwing van schepen en luchtvaartuigen;

 • c. brandblusapparaten.

Hoofdstuk IA. Verbodsbepalingen

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 Het is verboden drukvaten te verhandelen, in bedrijf te stellen of te gebruiken, die niet voldoen aan de vervaardigingsvoorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit.

 • 2 Het is verboden drukvaten te verhandelen of te gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot de aanduiding en het bezigen van vermeldingen.

 • 3 Het is verboden drukvaten te verhandelen of te gebruiken, indien de bij of krachtens dit besluit voorgeschreven keuringsprocedures niet in acht zijn genomen.

 • 4 Het is verboden drukapparatuur, samenstellen en druksystemen te gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het voorhanden zijn van documenten.

Hoofdstuk II. Vervaardiging

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 Een drukvat is zodanig ontworpen en vervaardigd, heeft zodanige eigenschappen en is van zodanige vermeldingen voorzien dat het geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van de mens of voor de veiligheid van zaken, wanneer het op passende wijze wordt geïnstalleerd en onderhouden en wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

 • 2 Een drukvat, waarvan het produkt PS.V groter is dan 50 bar.1, voldoet aan de in bijlage I van de richtlijn vermelde essentiële veiligheidsvoorschriften en is voorzien van de in artikel 16 van de richtlijn bedoelde CE-markering en van de in punt 1, onderdeel B van bijlage II van de richtlijn bedoelde opschriften.

 • 3 Een drukvat waarvan het product PS.V ten hoogste 50 bar.l is, wordt vervaardigd volgens de ter zake in een van de staten die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte geldende regelen van goed vakmanschap en is voorzien van de in punt 1 van bijlage II van de richtlijn bedoelde opschriften, met uitzondering van de in artikel 16 van de richtlijn bedoelde CE-markering.

 • 4 Een drukvat dat met inachtneming van de procedures, genoemd in dit artikel, is voorzien van de CE-markering, wordt vermoed te voldoen aan het tweede lid.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Met betrekking tot drukvaten worden geen markeringen gebezigd, die derden kunnen misleiden omtrent de betekenis of grafische vorm van de CE-markering. Op de drukvaten worden slechts andere markeringen aangebracht als de zichtbaarheid en de leesbaarheid van de CE-markering niet worden verminderd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Een drukvat dat in overeenstemming is met de door Onze Minister aangewezen, geharmoniseerde normen, wordt in zoverre vermoed te voldoen aan artikel 4, tweede lid.

Hoofdstuk III. Keuring

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Alvorens over te gaan tot de vervaardiging van een drukvat waarvan het product PS.V groter is dan 50 bar.l, zal de fabrikant of diens in een van de staten, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gevestigde gevolmachtigde:

 • a. wanneer wordt vervaardigd overeenkomstig de in artikel 5 bedoelde normen,

  • 1e. van het voornemen om tot vervaardiging over te gaan mededeling doen en het technisch constructiedossier, bedoeld in punt 3 van bijlage II van de richtlijn, verschaffen aan een aangewezen aangemelde instelling die een verklaring van geschiktheid van dit dossier opstelt, of

  • 2e. een model van het drukvat laten onderwerpen aan het in artikel 10 van de richtlijn bedoelde EG-typeonderzoek;

 • b. wanneer de in artikel 5 bedoelde normen niet of slechts ten dele in acht worden genomen, een model van het drukvat laten onderwerpen aan het in artikel 10 van de richtlijn bedoelde EG-typeonderzoek.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 Een drukvat, dat overeenkomstig de in artikel 5, bedoelde normen of overeenkomstig het goedgekeurde model is vervaardigd, ondergaat een keuring als genoemd in het tweede of derde lid, tenzij het produkt PS.V kleiner is dan, of gelijk is aan 50 bar.l.

 • 2 Een drukvat waarvan het produkt PS.V groter is dan 3000 bar.l wordt onderworpen aan de EG-keuring, bedoeld in artikel 11 van de richtlijn.

 • 3 Een drukvat waarvan het produkt PS.V ten hoogste gelijk is aan 3000 bar.l en groter dan 50 bar.l wordt naar keuze van de fabrikant onderworpen aan:

  • a. de procedure van de EG-verklaring van overeenstemming, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de richtlijn, of

  • b. de EG-keuring, bedoeld in artikel 11 van de richtlijn.

Artikel 8. Intrekking EG-typeverklaring

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Een EG-typeverklaring kan door de door Onze Minister aangewezen aangemelde instelling, die haar heeft afgegeven, worden ingetrokken, indien is vastgesteld dat de CE-markering ten onrechte op de betrokken drukvaten is aangebracht.

Artikel 9. Verplichtingen fabrikant bij zelfkeuring

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 De fabrikant, die gebruik maakt van de in artikel 7, derde lid, onder a, genoemde procedure van de EG-verklaring van overeenstemming zal:

  • a. alvorens over te gaan tot fabricage aan de aangewezen aangemelde instelling die de EG-typeverklaring of de verklaring van geschiktheid heeft afgegeven, een document met betrekking tot de produktielijnbewaking verstrekken, dat voldoet aan de eisen die artikel 13, eerste lid, van de richtlijn daaraan stelt en

  • b. vervolgens conform dit document handelen en hiervan verslag uit te brengen aan voornoemde instelling.

 • 2 Ingeval drukvaten worden vervaardigd, waarvan het produkt PS.V groter is dan 200 bar.l, zal de in het eerste lid genoemde fabrikant aan de aangewezen aangemelde instelling:

  • a. toegang verschaffen tot de plaatsen van fabricage en opslag opdat deze kan controleren of de fabrikant het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de richtlijn inachtneemt;

  • b. de gelegenheid bieden drukvaten te bemonsteren;

  • c. alle noodzakelijke inlichtingen, alsmede de documenten en dossiers, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de richtlijn, verstrekken.

Hoofdstuk IV. Verkeer en gebruik

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 Een drukvat gaat vergezeld van de in punt 2 van bijlage II van de richtlijn genoemde, door de fabrikant opgestelde handleiding.

 • 2 Degene die een drukvat verhandelt of gebruikt zorgt ervoor dat dit in goede staat van onderhoud verkeert.

 • 3 Een drukvat wordt op passende wijze geïnstalleerd en wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Hoofdstuk V. Aangewezen instellingen

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 Als aangewezen aangemelde instelling kan worden aangewezen een instelling die:

  • a. rechtspersoonlijkheid heeft;

  • b. haar zetel of een vestiging in Nederland heeft;

  • c. onafhankelijk is van degenen die bij het resultaat van de uitvoering van de taken waarvoor zij is aangewezen belang hebben;

  • d. beschikt over voldoende deskundigheid en outillage om de uitvoering van de taken waarvoor zij is aangewezen, naar behoren te kunnen vervullen;

  • e. beschikt over een behoorlijke administratie waarin de gegevens die samenhangen met en betrekking hebben op de uitvoering van haar taken, op een systematische wijze zijn vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens zijn de gekeurde drukvaten afdoende te identificeren;

  • f. naar behoren functioneert.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid komen voor een aanwijzing als aangewezen aangemelde instelling slechts in aanmerking instellingen die ten minste voldoen aan de in bijlage III van de richtlijn neergelegde voorwaarden.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

De instelling verstrekt jaarlijks aan Onze Minister een afschrift van de polis van de afgesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid tegen alle risico's die voortvloeien uit de uitoefening van de taken waarvoor zij is aangewezen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 Indien een wijziging plaatsvindt in de gegevens op grond waarvan de instelling is aangewezen, doet de instelling hiervan terstond mededeling aan Onze Minister.

 • 2 Indien een instelling voornemens is een of meer van de taken waarvoor zij is aangewezen, te beëindigen, doet de instelling hiervan terstond mededeling aan Onze Minister en de certificaathouders. In dat geval worden door de instelling de gegevens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder e, overgedragen aan Onze Minister dan wel, na toestemming van Onze Minister en de certificaathouders, een andere instelling die voor dezelfde taken is aangewezen.

Artikel 13a

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 Een aanvraag om aanwijzing gaat vergezeld van het bewijs dat is voldaan aan de criteria, bedoeld in artikel 11, eerste lid, dan wel in geval van artikel 11, tweede lid, tevens van bewijs dat is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in dat lid, dan wel van een verklaring waaruit de bereidheid blijkt om voor eigen rekening een onderzoek naar het voldoen aan deze criteria dan wel voorwaarden te ondergaan.

 • 2 Een aanwijzing kan worden geweigerd, dan wel worden gewijzigd of ingetrokken, indien niet of niet volledig is voldaan aan de bij de wet of bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften. Een aanwijzing kan worden ingetrokken indien de instelling gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar geen werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen, heeft uitgevoerd.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Een wijziging van één van de artikelen of bijlagen van de richtlijn waarnaar in dit besluit wordt verwezen, treedt voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

 • 1 De verboden, gesteld in artikel 3a, gelden tot 1 juli 2017 niet voor het voorhanden hebben of gebruiken van drukvaten die voldoen aan de wettelijke voorschriften zoals die luidden op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit en voor de dag van inwerkingtreding van dit besluit in bedrijf zijn gesteld of in de handel zijn gebracht, behoudens:

  • a. indien zij na dat tijdstip een ingrijpende wijziging of reparatie hebben ondergaan;

  • b. indien zij zijn voorzien van een merk van afkeuring;

  • c. indien zij niet ouder zijn dan 25 jaar.

 • 2 De in het eerste lid genoemde termijn kan door Onze Minister worden verlengd.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 20-04-2016]

Dit besluit kan worden aangehaald als Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

’s-Gravenhage, 24 augustus 1992

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. De Vries

Uitgegeven de vijftiende september 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven