Instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Soesterberg

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 26-06-2002 t/m 23-12-2008

Instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Soesterberg

De staatssecretaris van Defensie,

Overwegende dat een Commissie ten behoeve van overleg en voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het militaire luchtvaartterrein van de Vliegbasis Soesterberg kan functioneren als een doelmatige organisatie voor het opstellen van adviezen uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten aan de bevoegde instanties betreffende alle maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder rond het luchtvaartterrein;

Overwegende dat de Vliegbasis Soesterberg door de Minister van Defensie is aangewezen als militair luchtvaartterrein bij beschikking nr. 260.023/F van 8 juni 1961 (Stcrt 1961, 118), zoals gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit van 3 juli 1962, nr. 42 (Stcrt. 1962, 185);

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Handelende na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het bestuur van de Provincie Utrecht, de besturen van de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest en Zeist en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Afdeling Utrecht.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Er wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Soesterberg ingesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Utrecht;

  • b. het hoofd Sectie Geluidhinder van de Luchtmachtstaf, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • c. de commandant van de Vliegbasis Soesterberg, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • d. de inspecteur van het Inspectoraat-generaal VROM binnen wiens ambtsgebied het luchtvaartterrein is gelegen, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • e. twee leden aan te wijzen door ieder college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Amersfoort, De Bilt Soest, Zeist en Leusden;

  • f. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • g. één vertegenwoordiger van de verkeersleidingsdienst.

 • 2 Elk van de in het eerste lid onder e genoemde colleges ziet er op toe dat tenminste één van de hen vertegenwoordigende leden kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein. Als omwonenden worden beschouwd diegenen die wonen binnen de grens van 35 Kosteneenheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de staatssecretaris van Defensie over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de Vliegbasis Soesterberg;

 • b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein; en

 • c. het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de Luchtvaartwet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden en biedt dat reglement aan de staatssecretaris van Defensie aan.

 • 2 De Commissie kan zich doen voorlichten door deskundigen buiten de Commissie.

 • 3 De Commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de staatssecretaris van Defensie.

 • 4 De Commissie stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring van de staatssecretaris van Defensie behoeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Het secretariaat wordt gevoerd door een door de staatssecretaris van Defensie aan te wijzen ambtenaar.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant. Afschrift van de beschikking wordt gezonden aan betrokkenen, de Algemene Rekenkamer en het secretariaat.

's-Gravenhage, 20 augustus 1992

De

staatssecretaris

van Defensie,

B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

Naar boven