Instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Twenthe

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 26-06-2002 t/m 23-12-2008

Instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Twenthe

De staatssecretaris van Defensie,

Overwegende dat een Commissie ten behoeve van overleg en voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het militaire luchtvaartterrein van de Vliegbasis Twenthe kan functioneren als een doelmatige organisatie voor het opstellen van adviezen uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten aan de bevoegde instanties betreffende alle maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder rond het luchtvaartterrein;

Overwegende dat de Vliegbasis Twenthe door de Minister van Defensie is aangewezen als militair luchtvaartterrein bij beschikking nr. 245.382/E van 23 maart 1960;

Overwegende dat de geluidszone ingevolge de Luchtvaartwet voor de Vliegbasis Twenthe door de staatssecretaris van Defensie is aangewezen bij besluit nummer MG92058753 van 5 juni 1992;

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Handelende na overleg met de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en het bestuur van de Provincie Overijssel en de besturen van de gemeenten Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Weerselo c.a. en de directie van de N.V. Luchthaven Twente.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Er wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Twenthe ingesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Overijssel;

  • b. het hoofd Sectie Geluidhinder van de Luchtmachtstaf, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • c. de commandant van de Vliegbasis Twenthe, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • d. de inspecteur van het Inspectoraat-generaal VROM in de regio binnen wiens ambtsgebied het luchtvaartterrein is gelegen: of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • e. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • f. twee leden aan te wijzen door ieder college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Enschede. Hengelo, Losser, Oldenzaal en Denekamp;

  • g. twee leden aan te wijzen door de directie van de Enschede Airport Twente van wie tenminste een kan worden aangemerkt als gebruiker van luchtvaartuigen welke geregeld op het luchtvaartterrein landen;

  • h. één vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • i. één vertegenwoordiger van de verkeersleidingsdienst.

 • 2 De in het eerste lid onder f genoemde colleges zien er op toe dat tenminste één van de hen vertegenwoordigende leden kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein. Als omwonenden worden beschouwd diegenen die wonen binnen de grens van 35 Kosteneenheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

De Commissie heeft tot taak:

 • a. het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de staatssecretaris van Defensie over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van met name de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de Vliegbasis Twenthe;

 • b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein;

 • c. het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de Luchtvaartwet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden en biedt dat reglement aan de staatssecretaris van Defensie aan.

 • 2 De Commissie kan zich doen voorlichten door deskundigen buiten de Commissie.

 • 3 De Commissie stelt jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de staatssecretaris van Defensie.

 • 4 De Commissie stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring van de staatssecretaris van Defensie behoeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-12-2008]

Het secretariaat wordt gevoerd door een door de staatssecretaris van Defensie aan te wijzen ambtenaar.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant. Afschrift van de beschikking wordt gezonden aan betrokkenen, de Algemene Rekenkamer en het secretariaat.

's-Gravenhage, 20 augustus 1992

De

staatssecretaris

van Defensie,

B.J.M. baron van Voorst tot Voorst

Naar boven