Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 27-06-2008 t/m 31-05-2009

Besluit van 18 augustus 1992, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 1992, nr. MJZ30392017, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Overwegende dat het noodzakelijk is het gebruik van pentachloorfenol en de verbindingen daarvan te beperken ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 1991 (91/173/EEG, PbEG L 85), houdende negende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG (PbEG L 262) betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten;

Gelet op de artikelen 24 en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639);

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 1992, nr. W08.92 0140);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 augustus 1992, nr. MJZ 10892035, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder steenkoolteerdestillaten: stoffen of preparaten die een of meer van de stoffen of preparaten met Cas-nummer 8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4 of 122384-78-5 bevatten.

 • 2 In dit besluit wordt onder pentachloorfenol mede verstaan: zouten en esters daarvan.

 • 3 In dit besluit wordt onder gechloreerde koolwaterstoffen verstaan:

  chloroform (CAS-nr. 67–66–3),

  tetrachloorkoolstof (CAS-nr. 56–23–5),

  1,1,2-trichloorethaan (CAS-nr. 79–00–5),

  1,1,2,2-tetrachloorethaan (CAS-nr. 79–34–5),

  1,1,1,2-tetrachloorethaan (CAS-nr. 630–20–6),

  pentachloorethaan (CAS-nr. 76–01–7),

  1,1-dichlooretheen (CAS-nr. 75–35–4),

  1,1,1-trichloorethaan (CAS-nr. 71–55–6),

  of een preparaat dat één of meer van deze stoffen bevat in een concentratie van ten minste 0,1 gewichtsprocent.

 • 4 In dit besluit wordt onder Azo-kleurstof blauw verstaan: stof, bestaande uit dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo) 1-naftolato)(1-(5-chloor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)chromaat (1-) (Cas-nummer 118685–33–9) en trinatrium bis (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1- naftolato)chromaat(1-) (C46H30CrN10O20S23Na).

 • 5 In dit besluit wordt onder arseenverbindingen verstaan: oplossingen van anorganische verbindingen van koper, chroom en arseen (CCA), type C.

 • 6 In dit besluit wordt onder perfluoroctaansulfonaten (PFOS) verstaan: stoffen met de moleculeformule C8F17SO2X, waarbij X staat voor OH, metaalzout (O–M+), halogenide, amide of andere derivaten waaronder polymeren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Dit besluit is niet van toepassing op:

  • a. stoffen en preparaten die zijn bestemd voor uitvoer naar een staat die geen partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132);

  • b. afvalstoffen die vallen onder richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (PbEU L 114);

  • c. stoffen en preparaten die uitsluitend zijn bestemd voor het verrichten van onderzoek in laboratoria.

 • 2 Voor de toepassing van § 5 wordt in het eerste lid, onderdeel a, "een staat die geen partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ( Trb. 1992, 132)" gelezen als: een staat buiten de Europese Unie.

 • 3 Een wijziging van de richtlijn, bedoeld in het eerste lid, onder b, treedt voor de toepassing van dit artikel in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

§ 2. Pentachloorfenol

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden pentachloorfenol en preparaten die pentachloorfenol bevatten, toe te passen in concentraties van 0,1 of meer massaprocent.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het toepassen van pentachloorfenol en preparaten die pentachloorfenol bevatten als stof voor synthese of omzetting in industriële installaties voor zover geen emissie van pentachloorfenol plaatsvindt, mits de stof of de preparaten geen grotere verontreiniging aan hexachloordibenzoparadioxine bevatten dan 4 ppm.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden pentachloorfenol en preparaten die pentachloorfenol bevatten, aan particuliere huishoudens ter beschikking te stellen.

 • 2 Voorts is het verboden pentachloorfenol en preparaten die pentachloorfenol bevatten, aan een ander ter beschikking te stellen in een verpakking die kleiner is dan 20 liter.

 • 3 Op de verpakking van pentachloorfenol en van preparaten die pentachloorfenol bevatten, die aan een ander ter beschikking worden gesteld, wordt de volgende tekst leesbaar en onuitwisbaar vermeld: uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

§ 3. Gechloreerde koolwaterstoffen

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden gechloreerde koolwaterstoffen in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden of toe te passen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op gechloreerde koolwaterstoffen waarvan door degene die de stoffen onder zich heeft kan worden aangetoond dat deze zijn bestemd voor gebruik in industriële installaties waaruit deze niet vrij kunnen komen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Degene die gechloreerde koolwaterstoffen aan een ander ter beschikking stelt dan wel voorhanden heeft met het doel deze aan een ander ter beschikking te stellen, dient op de verpakking de volgende tekst leesbaar en onuitwisbaar te hebben aangebracht: «uitsluitend bestemd voor gebruik in industriële installaties».

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden trichloorbenzeen (CAS-nr. 120-82-1) als stof of als bestanddeel van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden of toe te passen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor toepassingen:

  • a. als tussenproduct van synthese,

  • b. als procesoplosmiddel in gesloten chemische toepassingen voor chloreerreacties, of

  • c. bij de vervaardiging van 1,3,5-triamine-2,4,6-trinitrobenzeen.

§ 4. hexachloorethaan

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden hexachloorethaan (CAS nr. 67-72-1 of EINECS nr. 2006664) voorhanden te hebben of toe te passen ten behoeve van de fabricage of behandeling van non-ferrometalen.

§ 5. Benzeen

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden stoffen en preparaten die benzeen (Cas nr. 71-43-2) bevatten in concentraties van 0,1 of meer gewichtsprocent, aan een ander ter beschikking te stellen of voorhanden te hebben in handelsvoorraden.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. vluchtige minerale olie bestemd voor gebruik in inwendige verbrandingsmotoren met elektrische ontsteking;

  • b. stoffen en preparaten die zijn bestemd om te worden gebruikt in industriële procédés:

   • 1°. indien ten aanzien van emissie van benzeen door die procédés wordt voldaan aan de voorschriften die op 31 december 1993 waren verbonden aan een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor de inrichting waarin het procédé plaats heeft;

   • 2°. indien deze worden gebruikt in een gesloten proces, dan wel

   • 3°. indien deze zijn bestemd voor uitvoer naar een land binnen de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte: indien wordt voldaan aan de in die staat geldende wetgeving met betrekking tot de emissie van benzeen door die procédés.

§ 6. Steenkoolteerdestillaten en daarmee te behandelen hout

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden een steenkoolteerdestillaat toe te passen bij de behandeling van hout, indien dit destillaat:

 • a. benzo(a)pyreen bevat in een concentratie van 0,005 of meer gewichtsprocent, of

 • b. met water extraheerbare fenolen bevat in een concentratie van 3 of meer gewichtsprocent.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden steenkoolteerdestillaten, die:

  • a. benzo(a)pyreen bevatten in een concentratie van 0,005 of meer gewichtsprocent, of

  • b. met water extraheerbare fenolen bevatten in een concentratie van 3 of meer gewichtsprocent,

  en bestemd of geschikt zijn voor de behandeling van hout:

  • 1°. aan particuliere huishoudens ter beschikking te stellen dan wel met dat doel voorhanden te hebben;

  • 2°. aan anderen dan particuliere huishoudens in het kader van beroep of bedrijf ter beschikking te stellen of met dat doel voorhanden te hebben, in een verpakking van minder dan 20 liter.

 • 2 Het is verboden steenkoolteerdestillaten als bedoeld in het eerste lid, te gebruiken, tenzij dit gebeurt in industriële installaties, of in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf voor de herbehandeling van hout ter plaatse waar het zich bevindt.

 • 3 Onverminderd het eerste lid draagt degene die steenkoolteerdestillaten aan een ander ter beschikking stelt of voorhanden heeft met het doel deze aan een ander ter beschikking te stellen, er voor zorg dat op de verpakking daarvan de volgende tekst leesbaar en onuitwisbaar wordt vermeld: «uitsluitend bestemd voor gebruik in industriële installaties of voor behandeling in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf».

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Onze Minister kan regels stellen omtrent de methoden volgens welke het gehalte van benzo(a)pyreen en van met water extraheerbare fenolen in steenkoolteerdestillaten wordt vastgesteld.

§ 6a. Azo-kleurstof blauw

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 15a

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden de Azo-kleurstof blauw als stof of als bestanddeel van preparaten in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of voorhanden te hebben in handelsvoorraden.

 • 2 Het is verboden de Azo-kleurstof blauw toe te passen als stof of als bestanddeel van preparaten voor het kleuren van textiel- of lederproducten in een hogere concentratie dan 0,1 massaprocent.

§ 6b. Broomfenylethers

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 15b

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden pentabroomdifenylether (Cas-nummer 32534-81-9) of octabroomdifenylether (Cas-nummer 32536-52-0):

  • a. in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden, of

  • b. toe te passen als stof of als bestanddeel van andere stoffen of preparaten in een hogere concentratie dan 0,1 massaprocent.

 • 2 Het is verboden producten in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of voorhanden te hebben in handelsvoorraden, indien deze of onderdelen daarvan een stof als bedoeld in het eerste lid bevatten in een hogere concentratie dan 0,1 massaprocent.

 • 3 Wat betreft de stof pentabroomdifenylether (Cas-nummer 32534-81-9) is tot 31 maart 2006:

  • a. het eerste lid niet van toepassing indien wordt aangetoond dat de stof bestemd is voor de productie van noodevacuatiesystemen van vliegtuigen;

  • b. het tweede lid niet van toepassing op noodevacuatiesystemen van vliegtuigen.

 • 4 Indien de termijn, genoemd in bijlage I, punt 44, paragraaf 3, bij richtlijn 76/769/EEG van de Raad zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2004/98/EG (PbEU L 305) wordt gewijzigd, treedt die termijn in de plaats van de termijn, genoemd in de aanhef van het derde lid, met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

§ 6c. Nonylfenol en nonylfenolethoxylaat

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 15c

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden nonylfenol (C6H4(OH)C9H19) of nonylfenolethoxylaat (C2H4O)nC15H24O) als stof of als bestanddeel van preparaten in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden of toe te passen een concentratie van 0,1 massaprocent of meer:

 • a. voor industriële en institutionele reiniging, met uitzondering van:

  • 1. gesloten chemische reiniging waarbij de reinigingsvloeistof wordt hergebruikt of verbrand;

  • 2º. reinigingsystemen met speciale nabehandeling waarbij de reinigingsvloeistof wordt hergebruikt of verbrand;

 • b. voor huishoudelijke reiniging;

 • c. voor textiel- en leerbewerking, met uitzondering van:

  • 1º. bewerking zonder emissie naar water;

  • 2º. bewerking in systemen waarbij de organische fractie in een speciale behandeling volledig uit het proceswater wordt verwijderd voordat het afvalwater biologisch wordt behandeld;

 • d. in emulgatoren in speendippers voor landbouwgebruik;

 • e. bij metaalbewerking, met uitzondering van metaalbewerking in gesloten systemen waarbij de reinigingsvloeistof wordt hergebruikt of verbrand;

 • f. voor vervaardiging van papierpulp of papier;

 • g. in cosmetische producten;

 • h. in andere producten voor persoonlijke verzorging, met uitzondering van zaaddodende middelen;

 • i. in hulpstoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Artikel 15d

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Het in artikel 15c bedoelde verbod is niet van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen en biociden die sinds 16 juli 2003 zijn toegelaten als bedoeld in artikel 129, eerste, tweede, of derde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of geregistreerd als bedoeld in artikel 129, derde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

§ 6d. Cement met chroom(VI)

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 15e

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden cement als stof of als bestanddeel van preparaten in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden of toe te passen, indien de gehydrateerderde vorm daarvan een hogere concentratie dan 0,0002% oplosbaar chroom(VI) bevat, berekend over de droge massa van het cement.

 • 2 Indien aan cement als stof of als bestanddeel van preparaten een reduceermiddel wordt toegevoegd, vermeldt de verpakking daarvan duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, onverminderd het bepaalde in het Besluit verpakkingen en aanduidingen milieugevaarlijke stoffen en preparaten en het Arbeidsomstandighedenbesluit, de datum van verpakking, de opslagomstandigheden waaronder en de opslagduur waarbinnen de activiteit van het reduceermiddel gehandhaafd blijft en de concentratie oplosbaar chroom (VI) onder de in het eerste lid bedoelde grens blijft.

 • 3 Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn niet van toepassing, indien wordt aangetoond dat cement als stof of als bestanddeel van preparaten in Nederland wordt ingevoerd, aan een ander ter beschikking wordt gesteld of voorhanden wordt gehouden voor handelsdoeleinden om te worden toegepast in geheel gesloten en geautomatiseerde processen in machines, waarbij geen kans bestaat op aanraking van het cement met de huid, dan wel als zodanig wordt toegepast.

§ 6e. Arseen

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 15f

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden arseenverbindingen in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden of toe te passen als verbindingen en bestanddelen van preparaten, die bestemd zijn om te worden gebruikt:

 • a. ter voorkoming van de aangroeiing van micro-organismen, planten of dieren op:

  • 1º. scheepsrompen;

  • 2º. fuiken, drijvers, netten, alsmede alle overige apparatuur of uitrusting die bij de teelt van vissen en schaal- en schelpdieren wordt gebruikt;

  • 3º. alle apparatuur of uitrusting die zich geheel of gedeeltelijk onder water bevindt,

 • b. voor de verduurzaming van hout, anders dan in industriële installaties die van een vacuüm- of druktechnologie gebruik maken om hout te impregneren met arseenverbindingen,

 • c. bij de behandeling van industrieel water.

§ 6f. Tolueen

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 15g

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden tolueen (CAS-nr. 108-88-3) als stof of als bestanddeel van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in kleefstoffen en spuitverf in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden of toe te passen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet indien door degene die kleefstoffen en spuitverf met concentraties van 0,1 massaprocent of meer tolueen onder zich heeft, wordt aangetoond dat die stoffen bestemd zijn voor beroepsmatig gebruik.

§ 6g. Perfluoroctaansulfonaten

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 15h

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden perfluoroctaansulfonaten (PFOS) als stof of als bestanddeel van preparaten in een concentratie van 0,005 massaprocent of meer in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen, voorhanden te hebben in handelsvoorraden of toe te passen.

 • 2 Het is verboden perfluoroctaansulfonaten (PFOS) in Nederland in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of voorhanden te hebben in handelsvoorraden:

  • a. in halffabrikaten of producten of delen daarvan, indien de concentratie perfluoroctaansulfonaten (PFOS) 0,1 massaprocent of meer bedraagt, berekend naar de massa van structureel of microstructureel afzonderlijke delen die perfluoroctaansulfonaten (PFOS) bevatten, of

  • b. in textiel of andere gecoate materialen, indien de hoeveelheid perfluoroctaansulfonaten (PFOS) gelijk is aan of meer bedraagt dan 1 μg/m2 van het gecoate materiaal.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de volgende producten, of de stoffen en preparaten die voor de productie daarvan benodigd zijn:

  • a. lichtgevoelige of antireflecterende coatings voor fotolithografische procédés;

  • b. fotografische coatings voor films, papier of drukplaten;

  • c. nevelonderdrukkers voor niet-decoratieve harde verchroming (VI) en bevochtigingsmiddelen voor gebruik bij gecontroleerde galvanisatie waarbij de hoeveelheid vrijkomende perfluoroctaansulfonaten (PFOS) tot een minimum beperkt blijft door volledige aanwending van de beste beschikbare technieken, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, en

  • d. hydraulische vloeistoffen voor de luchtvaart.

 • 4 In afwijking van het eerste lid mag blusschuim dat vóór 27 december 2006 in Nederland is ingevoerd, aan een ander ter beschikking is gesteld of in handelsvoorraden voorhanden is, worden gebruikt tot 27 juni 2011.

 • 5 Het verbod, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt onverminderd het bepaalde in verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende detergentia (PbEU L 104).

§ 7. Enige andere kankerverwekkende stoffen

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het is verboden de in het tweede lid genoemde stoffen en preparaten die die stoffen bevatten:

  • a. aan particuliere huishoudens ter beschikking te stellen dan wel met dat doel voorhanden te hebben;

  • b. aan anderen dan particuliere huishoudens ter beschikking te stellen of voorhanden te hebben in handelsvoorraden, indien zij deze stoffen bevatten in concentraties van 0,1 of meer gewichtsprocent.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde stoffen zijn:

  • a. 2-naftylamine (Cas nr. 91-59-8) en de zouten daarvan;

  • b. benzidine (Cas nr. 92-87-5) en de zouten daarvan;

  • c. 4-nitrobifenyl (Cas nr. 92-93-3) en

  • d. 4-aminobifenyl (Cas nr. 92-67-1) en de zouten daarvan.

 • 3 Onverminderd het eerste lid draagt degene die de in het tweede lid bedoelde stoffen en preparaten die die stoffen bevatten, aan een ander ter beschikking stelt, dan wel voorhanden heeft met het doel deze aan een ander ter beschikking te stellen, er voor zorg dat op de verpakking daarvan de volgende tekst leesbaar en onuitwisbaar wordt vermeld: uitsluitend voor beroepsmatig gebruik.

§ 8. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop een maand is verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 18 augustus 1992

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de tiende september 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven