Warenwetregeling Stuksaanduiding bakkerswaren

[Regeling vervallen per 13-12-2014.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 14-08-1992 t/m 12-12-2014

Warenwetregeling Stuksaanduiding bakkerswaren

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende, dat het voor bepaalde bakkerswaren gebruikelijk is dat deze per stuk of aantal stuks, in plaats van per afgewogen hoeveelheid, worden verkocht;

Gelet op artikel 11, vierde lid, onder b, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (Stb. 1992, 14) en op artikel 20, vierde lid, onder b, van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) (Stb. 1980, 223);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 24 juni 1992, nr. 14555/(2)5;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2014]

Als bakkerswaren bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder b, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (Stb. 1992, 14) en in artikel 20, vierde lid, onder b, van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) (Stb. 1980, 223) worden aangewezen: gebakjes, petit-fours, vlaaien, taarten, taartpunten, gevulde koeken, kano's, stroopwafels, alsmede andere dergelijke bakkerswaren die ook onverpakt per stuk of aantal stuks plegen te worden verkocht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2014]

  • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Warenwetregeling Stuksaanduiding bakkerswaren.

  • 2 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1992.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Namens deze,
De

adjunct-directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

R. F. van der Heide

Naar boven