Heffing van loonbelasting premie volksverzekeringen en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen [...] werkzame buitenlandse studenten-stagiairs

[Regeling vervallen per 23-12-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 31-07-1992 t/m 22-12-2006

Heffing van loonbelasting premie volksverzekeringen en inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van hier te lande werkzame buitenlandse studenten-stagiairs

Onder intrekking van de aanschrijvingen van 5 augustus 1970, B70/10301 (PH-106) en 9 juli 1973, B73/11857 (IB’65-409, LB’65-209) deel ik u het volgende mede.

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse studenten via bemiddeling van hier te lande gevestigde (onderwijs)instellingen in de gelegenheid worden gesteld bij een eveneens hier te lande gevestigde werkgever een stage door te maken. Deze studenten-stagiairs staan in het algemeen op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op loonbelasting 1964 in fictieve dienstbetrekking tot de werkgever, waardoor de door hen als student/stagiair genoten beloningen in beginsel aan de inhouding van loonbelasting zijn onderworpen. Hierop kunnen de specifieke bepalingen inzake beloningen van studenten/stagiairs in de door Nederland met andere staten gesloten belastingverdragen inbreuk maken. Op grond van dergelijke bepalingen kunnen namelijk beloningen onder bepaalde voorwaarden in Nederland zijn vrijgesteld van belastingheffing.

Daarnaast is in beginsel een ieder die in Nederland woont, verzekerd voor de volksverzekeringen en daarmee ook premieplichtig. Ten aanzien van buitenlandse studenten is hierop in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 (Stb. 164) een uitzondering gemaakt.

Ingevolge artikel 22 is degene die niet duurzaam en uitsluitend wegens studieredenen in Nederland woont, niet verzekerd en derhalve evenmin premieplichtig.

Voorwaarde is wel dat op hem een buitenlandse wettelijke regeling van toepassing blijft. Van studeren is slechts sprake indien de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding. Dit betekent dat de stagewerkzaamheden onderdeel of voorwaarde moeten zijn van respectievelijk studie of beroepsopleiding, dan wel dat zij onderworpen dienen te zijn aan toezicht of bemoeienis van de onderwijsinstelling.

Kan de buitenlandse student niet geacht worden in Nederland te wonen en is sprake van een echte dienstbetrekking, dan bestaat verplichte verzekering op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en de overeenkomstige bepalingen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

Buitenlandse studenten die uitsluitend op grond van de fictie van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 in de heffing van de loonbelasting worden betrokken kunnen derhalve niet als verzekerden krachtens vorenbedoelde wetten worden aangemerkt.

Met het oog op de premieheffing dient derhalve van geval tot geval te worden beoordeeld ten aanzien van niet in Nederland wonende buitenlandse studenten of sprake is van een echte dan wel een fictieve dienstbetrekking.

Goedkeuring

In overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik op praktische gronden aanleiding gevonden goed te keuren dat de ten aanzien van de inhoudingsplichtige/werkgever bevoegde inspecteur op gezamenlijk verzoek van de student/stagiair en de werkgever toestemming kan verlenen de inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over de beloningen aan de buitenlandse studenten-stagiairs achterwege te laten indien en voor zover

  • het beloningen betreft in de vorm van een vergoeding voor kosten van levensonderhoud (of gelijksoortige verstrekkingen in natura) en zakgeld,

  • welke worden toegekend aan buitenlandse studenten-stagiairs, die bij hier te lande gevestigde inhoudingsplichtigen/werkgevers in het kader van hun studie of beroepsopleiding als stagiair werkzaam zijn,

  • die hier te lande tijdelijk en voor niet langer dan zes maanden verblijven.

De inhoudingsplichtige dient na afloop van het kalenderjaar via loonbelastingkaarten aan de Belastingdienst opgave te doen van de aan de studentenstagiairs uitbetaalde bedragen.

Ik keur daarnaast goed dat vorenbedoelde beloningen evenmin in de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen bij wege van aanslag worden betrokken.

Naar boven