Regeling spreiding zomervakantie 1993–1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-10-1992 t/m 30-12-2004

Vaststelling van de zomervakanties voor de schooljaren 1992–1993 tot en met 1997–1998

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Overwegende, dat de regeling voor de spreiding van de zomervakantie voor de jaren 1993 tot en met 1998 dient te worden vastgesteld;

Gezien het advies van de Commissie Vakantiespreiding van de Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie van 7 oktober 1991;

Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256), artikel 20, tweede lid, van de interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614), artikel 44 van het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1967, 526), artikel 31 van het Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Stb. 1973, 167) en artikel 30 van het Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o. (Stb. 1979, 188);

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze wordt verstaan onder:

. ‘scholen’:
 • a. de scholen voor basisonderwijs in de zin van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256);

 • b. de scholen voor speciaal onderwijs, de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de zin van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614);

 • c. de scholen voor voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552) met uitzondering van de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en scholengemeenschappen voor middelbaar beroepsonderwijs, waarvan deel uitmaken een dagschool voor middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving en een school voor voorbereidend beroepsonderwijs met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving of een afdeling levensmiddelentechnologie;

. ‘regio noord’:

de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland, de gemeenten Hattem en Loosdrecht;

. ‘regio midden’:

de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, met uitzondering van het gedeelte van Zuid-Holland dat bij regio zuid is ingedeeld;

. ‘regio zuid’:

de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, de gemeenten Graafstroom, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Hedel, Ammerzoden en Maasdriel, alsmede de Zuidhollandse eilanden.

Artikel 2. Zomervakanties 1993 tot en met 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De zomervakantie omvat voor de scholen voor basisonderwijs (b.o.) en voor de scholen voor speciaal onderwijs alsmede het speciaal onderwijs aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (s.o.) het in het derde lid aangegeven aaneengesloten tijdvak van zes weken.

 • 2 De zomervakantie omvat voor de scholen voor voortgezet onderwijs (v.o.) en voor de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs alsmede het voortgezet speciaal onderwijs aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (v.s.o.) het in het derde lid aangegeven aaneengesloten tijdvak van zeven weken ofwel 35 schooldagen.

 • 3 Het begin en het einde van de zomervakantie van de scholen zijn voor de jaren 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998 vastgesteld, zoals hieronder is aangegeven.

REGIO NOORD

BO/SO

24 juli t/m 5 september 1993

 

VO/VSO

17 juli t/m 5 september 1993

REGIO MIDDEN

BO/SO

3 juli t/m 15 augustus 1993

 

VO/VSO

3 juli t/m 22 augustus 1993

REGIO ZUID

BO/SO

10 juli t/m 22 augustus 1993

 

VO/VSO

10 juli t/m 29 augustus 1993

REGIO NOORD

BO/SO

23 juli t/m 4 september 1994

 

VO/VSO

16 juli t/m 4 september 1994

REGIO MIDDEN

BO/SO

9 juli t/m 21 augustus 1994

 

VO/VSO

9 juli t/m 28 augustus 1994

REGIO ZUID

BO/SO

2 juli t/m 14 augustus 1994

 

VO/VSO

2 juli t/m 21 augustus 1994

REGIO NOORD

BO/SO

8 juli t/m 20 augustus 1995

 

VO/VSO

8 juli t/m 27 augustus 1995

REGIO MIDDEN

BO/SO

22 juli t/m 3 september 1995

 

VO/VSO

15 juli t/m 3 september 1995

REGIO ZUID

BO/SO

1 juli t/m 13 augustus 1995

 

VO/VSO

1 juli t/m 20 augustus 1995

REGIO NOORD

BO/SO

29 juni t/m 11 augustus 1996

 

VO/VSO

29 juni t/m 18 augustus 1996

REGIO MIDDEN

BO/SO

20 juli t/m 1 september 1996

 

VO/VSO

13 juli t/m 1 september 1996

REGIO ZUID

BO/SO

6 juli t/m 18 augustus 1996

 

VO/VSO

6 juli t/m 25 augustus 1996

REGIO NOORD

BO/SO

28 juni t/m 10 augustus 1997

 

VO/VSO

28 juni t/m 17 augustus 1997

REGIO MIDDEN

BO/SO

5 juli t/m 17 augustus 1997

 

VO/VSO

5 juli t/m 24 augustus 1997

REGIO ZUID

BO/SO

19 juli t/m 31 augustus 1997

 

VO/VSO

12 juli t/m 31 augustus 1997

REGIO NOORD

BO/SO

11 juli t/m 23 augustus 1998

 

VO/VSO

11 juli t/m 30 augustus 1998

REGIO MIDDEN

BO/SO

4 juli t/m 16 augustus 1998

 

VO/VSO

4 juli t/m 23 augustus 1998

REGIO ZUID

BO/SO

25 juli t/m 6 september 1998

 

VO/VSO

18 juli t/m 6 september 1998

 • 4 Het bevoegd gezag van een school kan de zomervakantie, zoals vastgesteld in het derde lid, verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan de voor de school geldende periode en twee dagen na deze periode.

 • 5 In afwijking van het derde lid kan het bevoegd gezag van een school die gevestigd is in een gemeente die tegen een regiogrens aanligt en minder dan 50.000 inwoners telt, de zomervakantie één week verschuiven, zodanig dat de gemeenschappelijke periode op vijf weken wordt gebracht, indien de gemeenschappelijke periode van de zomervakantie van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in de ene regio met die van het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de andere regio slechts vier weken bedraagt. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Het bevoegd gezag van een school, als bedoeld in artikel in de definitie ‘scholen’, onderdeel b, indien het betreft

  • a. een school voor zeer moeilijk lerende kinderen;

  • b. een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen;

  • c. een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen;

  • d. een school voor langdurig zieke kinderen;

  • e. een school voor meervoudig gehandicapte kinderen;

  • f. een school waaraan een afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen is verbonden;

  • g. een school waaraan een afdeling voor meervoudig gehandicapte kinderen is verbonden, kan de perioden, bedoeld in het derde lid, verkorten;

 • 7 Het bevoegd gezag van een school, als bedoeld in artikel 1 in de definitie ‘scholen’, onderdeel b, indien het betreft een school voor moeilijk lerende kinderen, kan bij de minister van onderwijs en wetenschappen een verzoek indienen om verkorting van de perioden, bedoeld in het derde lid, indien voor de duur van deze perioden verzorging van deze kinderen door de ouders niet mogelijk is of hun behandeling niet langdurig mag worden onderbroken.

Artikel 3. Niet voor vakantie te bestemmen examendagen voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag van een school kan in bijzondere gevallen en onder voorwaarde dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs doorgang vinden op de daarvoor voorgeschreven tijdstippen, dagen die door de minister van onderwijs en wetenschappen of de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij voor de scholen als examendag zijn aangewezen, voor vakantie bestemmen.

Artikel 4. Vervallen oude regeling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De Regeling spreiding zomervakantie scholen 1990, 1991, 1992 van 30 december 1988, kenmerk BO/BO-88040513 Uitleg OenW-Regelingen 1989, 1) vervalt.

Artikel 5. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 1992.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling spreiding zomervakantie 1993–1998.

Bijlage Regio-indeling en adviesdata voor de korte vakanties

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Schooljaar 1992–1993

vakantie

regio

week

adviesdata

herfst

midden-noord

43

17 oktober t/m 25 oktober 1992

herfst

zuid

44

24 oktober t/m 1 november 1992

kerst

alle

52 en 53

19 december 1992 t/m 3 januari 1993

voorjaar

midden-zuid

8

20 februari t/m 28 februari 1993

voorjaar

noord

9

27 februari t/m 7 maart 1993

mei

alle

18

30 april t/m 9 mei 1993

Schooljaar 1993–1994

vakantie

regio

week

adviesdata

herfst

midden-zuid

42

16 oktober t/m 24 oktober 1993

herfst

noord

43

23 oktober t/m 31 oktober 1993

kerst

alle

52 en 1

25 december 1993 t/m 9 januari 1994

voorjaar

midden-noord

9

26 februari t/m 6 maart 1994

voorjaar

zuid

10

5 maart t/m 13 maart 1994

mei

alle

19

7 mei t/m 15 mei 1994

Schooljaar 1994–1995

vakantie

regio

week

adviesdata

herfst

midden-zuid

42

15 oktober t/m 23 oktober 1994

herfst

noord

43

22 oktober t/m 30 oktober 1994

kerst

alle

52 en 1

24 december 1994 t/m 8 januari 1995

voorjaar

zuid

9

25 februari t/m 5 maart 1995

voorjaar

midden-noord

10

4 maart t/m 12 maart 1995

mei

alle

18

29 april t/m 7 mei 1995

Schooljaar 1995–1996

vakantie

regio

week

adviesdata

herfst

zuid

42

14 oktober t/m 22 oktober 1995

herfst

midden-noord

43

21 oktober t/m 29 oktober 1995

kerst

alle

52 en 1

23 december 1995 t/m 7 januari 1996

voorjaar

noord

9

24 februari t/m 3 maart 1996

voorjaar

midden-zuid

10

2 maart t/m 10 maart 1996

mei

alle

18

27 april t/m 5 mei 1996

Schooljaar 1996–1997

vakantie

regio

week

adviesdata

herfst

noord

42

12 oktober t/m 20 oktober 1996

herfst

midden-zuid

43

19 oktober t/m 27 oktober 1996

kerst

alle

52 en 1

21 december 1996 t/m 5 januari 1997

voorjaar

midden-noord

9

22 februari t/m 2 maart 1997

voorjaar

zuid

10

1 maart t/m 9 maart 1997

mei

alle

19

30 april t/m 11 mei 1997

Schooljaar 1997–1998

vakantie

regio

week

adviesdata

herfst

midden-noord

42

11 oktober t/m 19 oktober 1997

herfst

zuid

43

18 oktober t/m 26 oktober 1997

kerst

alle

52 en 53

20 december 1997 t/m 4 januari 1998

voorjaar

midden-zuid

8

21 februari t/m 1 maart 1998

voorjaar

noord

9

28 februari t/m 8 maart 1998

mei

alle

18

30 april t/m 10 mei 1998

Opmerking

De korte vakanties in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs vallen per regio en per twee regio's samen.

Naar boven