Richtlijnen financieel verslag en begroting h.b.o.

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 25-12-1993 t/m 22-01-2014

Richtlijnen financieel verslag en begroting h.b.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen, mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 143, tweede lid en artikel 146, tweede lid van de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de minister:

de minister van onderwijs en wetenschappen en voor zover het hoger agrarisch onderwijs en hoger agrarisch-pedagogisch onderwijs, daaronder begrepen het post-hoger beroepsonderwijs betreft, de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij;

de hogeschool:

de instelling voor hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de wet op het hoger beroepsonderwijs;

het financieel verslag:

een jaarlijks door het bevoegd gezag uit te brengen verslag bestaande uit de jaarrekening, het directiejaarverslag en de overige gegevens;

het boekjaar:

het kalenderjaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De begroting en de jaarrekening van de hogeschool wordt ingericht overeenkomstig de desbetreffende richtlijnen zoals neergelegd in bijlage I van deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Bij de toepassing van de in het voorgaande artikel bedoelde richtlijnen wordt gebruik gemaakt van de bij die richtlijnen behorende toelichting en modelstaten die als bijlage II en III behoren bij deze regeling.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na publikatie en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

  • 2 Deze regeling zal worden gepubliceerd in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  • 3 Van deze publikatie zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Alle voorgaande regelingen met betrekking tot de begroting en de jaarrekening komen hiermee te vervallen met dien verstande dat de regelingen van toepassing blijven op de begrotingen en jaarrekeningen van voor het boekjaar 1992.

Naar boven