Herbenoeming ambtenaren in verband met reorganisatie politiebestel

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-10-1992 t/m 01-01-2005

Herbenoeming ambtenaren in verband met reorganisatie politiebestel

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 1, onderdeel b, punt 8, van het Besluit Sociaalbeleidskader reorganisatie politiebestel;

Besluiten:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De in aanhangsel dezes vermelde personen, krachtens een ambtelijke aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam bij de hoofdafdelingen Bedrijfsmaatschappelijk werk en Personeelsinformatie en salarisadministratie van de centrale directie Personeelszaken van het ministerie van Justitie, worden in verband met overtolligheid vanwege de reorganisatie van het politiebestel aangewezen als ambtenaar in de zin van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel, met dien verstande dat zij tot het moment van inwerkingtreding van de in het kader van het nieuwe bestel te ontwerpen Politiewet tevens kunnen worden herplaatst bij het ministerie van Justitie.

Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 juli 1992

De

minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven