Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-07-2011.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-08-1992 t/m heden

Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij Dienst der Domeinen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 52 van het Besluit woninggebonden subsidies (Stb. 1991, 440).

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

minister:

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

Deze regeling is slechts van toepassing op warmte-isolerende en andere energiebesparende voorzieningen getroffen aan woningen gelegen in een der gemeenten Almelo, Assen, Leerdam, Middelburg, Valkenisse en Doesburg en bestemd voor huisvesting van Molukse huishoudens, welke in eigendom zijn van de Dienst der Domeinen, voor zover die voorzieningen worden getroffen in verband met een overdracht in eigendom van die woningen aan gemeenten of toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet (Stb. 1991, 439).

Artikel 3

De minister kan, ter tegemoetkoming in de kosten van de in artikel 2 genoemde voorzieningen, geldelijke steun verlenen in de vorm van een bijdrage ineens aan degene die het treffen van de voorzieningen heeft bekostigd aan de in dat artikel bedoelde woningen.

Artikel 4

Als voorzieningen, bedoeld in artikel 2, worden in aanmerking genomen energiebesparende maatregelen, bestaande uit:

 • 1º. het aanleggen van een installatie voor centrale verwarming, voor zover het rendement van die installatie hoger is dan dat van een daarmee vergelijkbare conventionele installatie voor centrale verwarming, of

 • 2º. maatregelen met betrekking tot de thermische isolatie van de woningschil of de leidingen van de installatie voor centrale verwarming, dan wel tot de regelbaarheid of de meetbaarheid van het energiegebruik, die ten doel hebben het brandstofverbruik te beperken.

Artikel 5

 • 1 De geldelijke steun bedraagt 33⅓ procent van de kosten van de voorzieningen.

 • 2 Indien maatregelen met betrekking tot de thermische isolatie van de woningschil worden getroffen, bedraagt de geldelijke steun in afwijking van het eerste lid 50 procent van de kosten van de voorziening.

 • 3 Voor de berekening van de geldelijke steun wordt geen rekening gehouden met het bedrag van de kosten van de in artikel 4 bedoelde voorzieningen, dat het bedrag van in totaal f 10 000 gemiddeld per woning te boven gaat.

Artikel 6

 • 1 Aanvragen om verlening van geldelijke steun worden bij de minister ingediend op een door de minister vastgesteld en door de aanvrager volledig ingevuld formulier.

 • 2 Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag beslist de minister en deelt hij die beslissing schriftelijk aan de aanvrager mede.

Artikel 7

 • 1 De geldelijke steun wordt verleend onder de voorwaarde, dat de bescheiden en gegevens, die nodig zijn voor de richtige toepassing van deze regeling worden verstrekt.

 • 2 De minister kan aan de verlening nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 8

 • 1 De geldelijke steun wordt ingetrokken indien het getroffen zijn van de voorzieningen niet voor of op 31 december 1995 op een door de minister vastgesteld en door de aanvrager volledig ingevuld formulier aan de minister is gemeld.

 • 2 Bij de melding, bedoeld in het eerste lid, worden bescheiden gevoegd, waaruit blijkt dat de kosten van het treffen van de desbetreffende voorzieningen zijn voldaan.

 • 3 De minister kan de in het eerste lid bedoelde termijn verlengen op een voor het verstrijken van die termijn ingediend met redenen omkleed verzoek van de gemeente.

Artikel 9

De geldelijke steun kan worden ingetrokken, indien wordt of is gehandeld in strijd met de bepalingen van deze regeling dan wel met de aan de verlening verbonden voorwaarden.

Artikel 10

 • 1 De bijdrage ineens is betaalbaar op de eerste dag van de zevende maand na ontvangst door de minister van de melding van de voltooiing, bedoeld in artikel 8, eerste lid.

 • 2 De bijdrage ineens bedoeld in het eerste lid wordt uitbetaald aan de aanvrager uiterlijk twee maanden na de in het eerste lid bedoelde datum van betaalbaarheid.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

Artikel 12

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen.

's-Gravenhage, 10 juli 1992

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

E. Heerma

Naar boven