Regeling geldelijke steun verhuis- en herinrichtingskosten bij voorzieningen aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-08-1992 t/m 12-12-2008

Regeling geldelijke steun verhuis- en herinrichtingskosten voorzieningen aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 52 van het besluit woninggebonden subsidies (Stb. 1991, 440)1Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 december 1991 (Stb. 680)..

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling is slechts van toepassing op woningen, gelegen in een der gemeenten Assen, Leerdam, Middelburg, Valkenisse en Vught en bestemd voor huisvesting van Molukse huishoudens, welke in eigendom zijn van de Dienst der Domeinen, voor zover aan die woningen voorzieningen worden getroffen in verband met een overdracht in eigendom van die woningen aan gemeenten of toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet (Stb. 1991, 439).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

  • 1 De minister kan aan gemeenten geldelijke steun verlenen voor de door gemeenten verleende tegemoetkomingen in de kosten van huurders als gevolg van het treffen van voorzieningen aan door hen bewoonde woningen, met inachtneming van artikel 6.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde geldelijke steun wordt verleend door middel van het verstrekken van een bijdrage ineens.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De geldelijke steun voor de tegemoetkomingen in de kosten voor verhuizing en herinrichting bedraagt 6 procent van de door de minister aanvaarde kosten van voorzieningen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De geldelijke steun bedoeld in artikel 3 wordt niet verleend indien geen geldelijke steun wordt verleend voor het treffen van voorzieningen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

  • 1 De geldelijke steun wordt verleend onder de voorwaarde dat de gemeente de geldelijke steun voor ten minste de helft besteedt voor het verlenen van tegemoetkomingen aan huurders, die kosten hebben gemaakt als gevolg van het treffen van voorzieningen aan woningen en woonomgeving.

  • 2 De gemeente zendt voor 15 september van het jaar volgend op het jaar waarin de geldelijke steun is ontvangen aan de minister een verslag omtrent de besteding van die geldelijke steun.

  • 3 De minister kan aan de verlening van de geldelijke steun nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De geldelijke steun kan worden ingetrokken indien wordt of is gehandeld in strijd met de bepalingen van deze regeling dan wel met de aan de verlening verbonden voorwaarden of nadere voorwaarden.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De gemeente dient een aanvraag om geldelijke steun als bedoeld in artikel 3 schriftelijk in zoveel mogelijk tegelijk met een plan voor het treffen van voorzieningen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De minister beslist binnen twee maanden op de in artikel 8 bedoelde aanvraag zoveel mogelijk tegelijk met de beslissing op het plan voor het treffen van voorzieningen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

  • 1 De bijdrage ineens is betaalbaar op de eerste dag van de zevende maand na de beslissing tot verlening van geldelijke steun voor het treffen van voorzieningen.

  • 2 De bijdrage ineens bedoeld in het eerste lid wordt uitbetaald aan de aanvrager uiterlijk twee maanden na de in het eerste lid bedoelde datum van betaalbaarheid.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling geldelijke steun verhuis- en herinrichtingskosten bij voorzieningen aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen.

's-Gravenhage, 10 juli 1992

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven