Regeling uitvoering Wet openbaarheid van bestuur (OW)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 30-01-1994 t/m 31-12-2009

Regeling uitvoering Wet openbaarheid van bestuur (OW)

De minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende, dat de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) aanleiding geeft tot het vaststellen van een regeling ter uitvoering van die wet.

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur.

Hoofdstuk I. Definities

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de wet:

de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703);

gemachtigd ambtenaar:

een ambtenaar die door de minister tot het beslissen over verzoeken om informatie is gemachtigd;

informatiepunt:

een persoon of een plaats binnen het ministerie en binnen de daaronder ressorterende instellingen, diensten of bedrijven waar informatie kan worden verkregen;

de minister:

de minister van onderwijs en wetenschappen.

Register

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een register waarin worden opgenomen:

  • a. de onder verantwoordelijkheid van de minister werkzame instellingen, diensten en bedrijven;

  • b. de niet-ambtelijke adviescommissies.

 • 2 Het register vermeldt de namen, adressen en informatiepunten van de instellingen, diensten en bedrijven.

 • 3 Het register ligt voor een ieder ter inzage in de bibliotheek van het ministerie.

 • 4 Met het bijhouden van het register is belast de directie Personeel en Organisatie.

Gemachtigd ambtenaar

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Als gemachtigd ambtenaar wordt aangewezen de secretaris-generaal (en bij diens afwezigheid of ontstentenis de loco-secretaris-generaal).

Informatiepunten

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De informatiepunten binnen het ministerie zijn:

  • a. de directie Voorlichting en Bibliotheek;

  • b. de hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen;

  • c. de Informatiseringsbank;

  • d. de inspectie van het onderwijs.

 • 2 De informatiepunten voor de in het register vermelde instellingen, diensten en bedrijven worden aangewezen door de leiding daarvan.

Hoofdstuk II. Informatie op verzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het behandelen van verzoeken om informatie en vragen daaromtrent geschiedt door de dienstonderdelen die met voorlichting zijn belast, voor zover het niet door de bewindspersonen zelf geschiedt, of door hen in bepaalde gevallen aan anderen is opgedragen.

 • 2 Het in het eerste lid gestelde doet geen afbreuk aan de uit de normale taakuitoefening voortvloeiende plicht van de ambtenaar om aan particuliere personen en instanties met wie hij door zijn functie in contact komt, informatie op verzoek te verschaffen over de daarbij aan de orde zijnde aangelegenheden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De in artikel 5 bedoelde dienstonderdelen en ambtenaren leiden een verzoek om informatie ter beslissing door naar de gemachtigd ambtenaar indien zij:

 • a. in geval van een verzoek om informatie van oordeel zijn dat het verzoek op grond van de bij of krachtens de wet gestelde regels niet kan worden ingewilligd en de verzoeker om een schriftelijke beslissing vraagt;

 • b. weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat de geldende voorschriften ruimte laten voor verschillende uitleg over de vraag of een verzoek om informatie al dan niet behoort te worden ingewilligd;

 • c. weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat inwilliging of weigering van een verzoek om informatie belangrijke maatschappelijke of politieke gevolgen kan hebben.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De gemachtigd ambtenaar legt een verzoek om informatie aan de minister voor indien inwilliging of afwijzing daarvan belangrijke maatschappelijke of politieke gevolgen kan hebben.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Als het document waarin de gevraagde gegevens zijn neergelegd berust onder de minister tot wie de verzoeker zich heeft gewend, maar het betrokken document tot stand is gekomen onder (eerste) verantwoordelijkheid van een andere minister, wordt de beslissing op het verzoek om informatie niet genomen dan nadat met de andere minister is overlegd.

 • 2 Leidt het overleg tot de slotsom dat de beslissing op het verzoek om informatie beter kan worden genomen door de andere minister, dan wordt de verzoeker naar hem verwezen. In het geval van een schriftelijk verzoek wordt dit doorgezonden onder mededeling van de doorzending aan de verzoeker.

Hoofdstuk III. Informatie uit eigen beweging

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Adviezen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Over openbaarmaking van adviezen van ambtelijke dan wel gemengd samengestelde adviescommissies werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister beslist de directeur Voorlichting en Bbibliotheek, onverminderd artikel 4, tweede lid, onder g, van het Reglement van Orde voor de Raad van Ministers.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De openbaarmaking van adviezen van niet-ambtelijke adviescommissies en het doen van mededeling daarvan in de Staatscourant geschieden door de zorg van de directie Wetgeving en Juridische Zaken.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Adviezen, nota's en rapporten die gezien hun omvang daarvoor in aanmerking komen, worden eventueel voorzien van een tevens voor openbaarmaking bestemde samenvatting.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De Regeling openbaarheid Onderwijs en Wetenschappen van 10 juli 1980 (kenmerk C800198VD 15,916) wordt ingetrokken.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1992.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant, en in Uitleg OenW-Regelingen, afschrift daarvan zal worden gezonden aan de minister-president, minister van algemene zaken.

De

minister

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Naar boven