Uitkering inkomsten uit reclame aan Bedrijfsfonds voor de pers

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 12-07-1992 t/m 30-12-2004

Uitkering inkomsten uit reclame aan Bedrijfsfonds voor de pers

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Overwegende, dat krachtens artikel 128, eerste lid, van de Mediawet (Stb. 1987, 249) moet worden bepaald welk percentage van de inkomsten uit reclameboodschappen van de Stichting Etherreclame onderscheidenlijk van de commerciële omroepinstellingen die toestemming hebben verkregen als bedoeld in artikel 71b, eerste lid, van de Mediawet, jaarlijks wordt uitgekeerd ten behoeve van het Bedrijfsfonds voor de pers;

Overwegende, dat het Bedrijfsfonds voor de pers vooralsnog over voldoende financiële middelen beschikt om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren;

Gelet op artikel 128, eerste lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het percentage van de inkomsten uit reclameboodschappen van de Stichting Etherreclame, dat jaarlijks wordt uitgekeerd ten behoeve van het Bedrijfsfonds voor de pers, bedraagt voor de kalenderjaren 1992 en 1993: nul.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Het percentage van de inkomsten uit reclameboodschappen van de commerciële omroepinstellingen die toestemming hebben verkregen, dat jaarlijks wordt uitgekeerd ten behoeve van het Bedrijfsfonds voor de pers, bedraagt voor de kalenderjaren 1992 en 1993: nul.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Artikel 1 van deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

  • 2 Artikel 2 van deze regeling treedt in werking met ingang van 8 juli 1992. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 6 juli 1992, treedt artikel 2 in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 8 juli 1992.

Afschrift van deze regeling, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, zal worden gezonden aan het Commissariaat voor de Media, het Bedrijfsfonds voor de pers, de Stichting Etherreclame en de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

voornoemd,

H. d'Ancona

Terug naar begin van de pagina