Wijzigingsbesluit Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-1994.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 16-08-1992 t/m heden

Besluit van 3 juli 1992, houdende wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen en van het Hinderbesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 januari 1992, nr. MJZ 06192018, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Overwegende dat het noodzakelijk is in verband met het tot stand komen van de Richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (90/219/EEG, PbEG L 117/1) en inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu 90/220/EEG, PbEG L 117/15) het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1990, 53) te wijzigen en de werkingsduur er van te verlengen alsmede de afstemming met het Hinderbesluit (Stb. 1980, 445) nader te regelen;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639) en artikel 2 van de Hinderwet (Stb. 1981, 410);

De Raad van State gehoord (advies van 25 maart 1992, nr. W08.92.0018);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 juni 1992, nr. MJZ29692030, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Een vergunning voor handelingen met genetisch gemodificeerde organismen buiten een afgesloten ruimte, installatie of apparatuur als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, die voor 1 augustus 1992 is verleend overeenkomstig de procedure geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133), wordt gelijkgesteld met een vergunning krachtens artikel 2, eerste lid, van dat besluit.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop een maand is verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 3 juli 1992

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de zestiende juli 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven