Wijzigingswet Wet op het wetenschappelijk onderwijs (verhoging collegegeld)

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-09-1992 t/m heden

Wet van 1 juli 1992, houdende wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs en de Wet op het hoger beroepsonderwijs, in verband met verhoging van het collegegeld voor deeltijdstudenten en het examengeld voor extraneï

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op de beperkte overheidsmiddelen voor het onderwijs, noodzakelijk is een hogere bijdrage van de deelnemers aan het onderwijs te vragen;

dat in verband hiermee wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414) en de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289) noodzakelijk is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

 • 1 In afwijking van artikel 32a, tweede lid, onder b, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs bedraagt het collegegeld voor in deeltijdse vorm verzorgde studierichtingen dan wel opleidingen van de tweede fase:

  • a. wat het studiejaar 1992-1993 betreft f 1475;

  • b. wat het studiejaar 1993-1994 betreft f 1550;

  • c. wat het studiejaar 1994-1995 betreft f 1625.

 • 2 In afwijking van artikel 32a, vijfde lid, bedraagt het examengeld voor extraneï:

  • a. wat het studiejaar 1992-1993 betreft f 1120;

  • b. wat het studiejaar 1993-1994 betreft f 1180;

  • c. wat het studiejaar 1994-1995 betreft f 1240.

Artikel IV

 • 1 In afwijking van artikel 37, vierde lid, onder b, van de Wet op het hoger beroepsonderwijs bedraagt het collegegeld voor in deeltijdse studierichtingen, deeltijdse cursussen hoger beroepsonderwijs dan wel opleidingen van de tweede fase:

  • a. wat het studiejaar 1992-1993 betreft f 1475;

  • b. wat het studiejaar 1993-1994 betreft f 1550;

  • c. wat het studiejaar 1994-1995 betreft f 1625.

 • 2 In afwijking van artikel 42, vierde lid, bedraagt het examengeld voor extraneï:

  • a. wat het studiejaar 1992-1993 betreft f 1120;

  • b. wat het studiejaar 1993-1994 betreft f 1180;

  • c. wat het studiejaar 1994-1995 betreft f 1240.

Artikel V

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1992 voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs en met ingang van 1 september 1992 voor wat betreft het wetenschappelijk onderwijs.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 1992

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de drieëntwintigste juli 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven