Instelling Stuurgroep Human Resources Management

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 25-07-1992 t/m 30-12-2004

Instelling Stuurgroep Human Resources Management

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat, in overeenstemming met de voornemens zoals opgenomen in het Wetenschapsbudget 1991 ten aanzien van de stimulering van een strategisch personeelsbeleid (human resources management’) in de (semi)-overheidsonderzoekinstellingen, het wenselijk is een Stuurgroep in te stellen en dat daarvan de samenstelling en inrichting dienen te worden geregeld;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

de minister:

de minister van onderwijs en wetenschappen,

het HRM-programma:

het samenstel van activiteiten gericht op het bevorderen van de introduktie van HRM in semi-overheids onderzoekinstellingen

Artikel 2. Instelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Hierbij wordt ingesteld een Stuurgroep ‘Human Resources Management in onderzoekinstellingen’, hierna te noemen: Stuurgroep.

 • 2 De Stuurgroep wordt ingesteld per 1 oktober 1991 voor een periode van drie jaar.

Artikel 3. Taak

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Stuurgroep heeft tot taak het bevorderen van de introductie van een strategisch personeelsbeleid in de (semi)overheids-onderzoekinstellingen, door middel van de uitvoering van het HRM-programma.

 • 2 Deze taak houdt met name in:

  • a. het doen opstellen en vaststellen van een plan van aanpak voor het HRM-programma, met de daarbij horende begroting van de met de uitvoering van dit plan gemoeide kosten; in de begroting worden de beschikbare gelden gealloceerd over de diverse activiteiten;

  • b. het bewaken en inhoudelijk sturen op hoofdlijnen van de voortgang van het HRM-programma;

  • c. het tijdens de loop van het HRM-programma verspreiden van de kennis en de ervaring opgedaan in dit programma;

  • d. het na afloop van het HRM-programma doen van aanbevelingen over maatregelen, door onderzoekinstellingen te nemen op grond van de opgedane ervaringen in dit programma.

 • 3 De hoofdlijnen van het HRM-programma zijn neergelegd in de notitie ‘Human Resources Management in onderzoekinstellingen’, opgesteld door drs. B. Fruytier, mei 1991. Op grond van deze notitie stelt de Stuurgroep het in het voorgaande lid genoemde plan van aanpak vast, waarin zijn uitgewerkt:

  • de organisatorische opzet van het HRM-programma;

  • een beschrijving van de deelprojekten;

  • een tijdsplanning van de uitvoering;

  • een begroting van de met de uitvoering van het HRM-programma gemoeide kosten.

 • 4 De Stuurgroep draagt zorg voor de uitvoering van onder meer de volgende activiteiten binnen het HRM-programma:

  • onderzoek binnen bepaalde onderzoekinstellingen;

  • ontwikkelingswerk binnen dezelfde instellingen;

  • het rapporteren van resultaten binnen de onderzoek-instellingen;

  • het bekendmaken van resultaten buiten de onderzoek-instellingen op seminars en congressen, zowel voor vakgenoten als voor een breder publiek;

  • het publiceren van rapporten;

  • het voeren van overleg met betrokken instellingen en met vertegenwoordigers van de Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Economische Zaken.

Artikel 4. Samenstelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Stuurgroep bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste tien leden.

 • 2 De Stuurgroep is bij aanvang samengesteld uit de volgende leden:

  • prof. dr. J.J.J. van Dijck (KUB), voorzitter

  • dr. H. van Dommelen

  • drs. G.K.M. Gevers

  • ir. J.A.I. Kromhout

  • drs. J.D. de Leeuw

  • ir. B.J. Runderkamp

  • mr. F. van Schaik

  • drs. R.L.J. Scholte

  • ir. P. Vermeyden

  • prof. dr. L. van Vloten-Doting

 • 3 De Stuurgroep vormt uit zijn midden een presidium, bestaande uit de voorzitter en een daartoe aangewezen lid, dat namens de Stuurgroep directer en frequenter toezicht houdt op en sturing geeft aan de realisatie van het HRM-programma. Het presidium is ook verantwoordelijk voor het geven van opdrachten aan het IVA te Tilburg, dat op verzoek van de minister zorg draagt voor het financieel beheer, tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van betalingen.

 • 4 De leden nemen zitting op persoonlijke titel, op grond van hun deskundigheid, c.q. ervaring, op het gebied van HRM.

Artikel 5. Programmacoördinator, secretaris van de Stuurgroep

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de uitvoering van zijn taken wordt de Stuurgroep bijgestaan door een programmacoördinator, die tevens als secretaris van de Stuurgroep optreedt, voorzien van de nodige administratieve ondersteuning.

 • 2 De programmacoördinator is belast met de uitvoering van de werkzaamheden opgenomen in het goedgekeurde plan van aanpak, in het bijzonder met het geven van leiding aan het projektteam dat de uitvoering van case-studies ter hand neemt.

 • 3 De programmacoördinator is voorts belast met het opstellen van opdrachten tot het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen, die door het presidium van de Stuurgroep HRM aan het IVA worden gegeven, zoals vermeld in artikel 4, lid 3.

 • 4 De onderlinge relaties en verdeling van verantwoordelijkheden tussen programmacoördinator en Stuurgroep worden nader uitgewerkt in een protocol, dat de goedkeuring van de minister behoeft.

 • 5 Als programmacoördinator, tevens secretaris van de Stuurgroep, treedt op drs. B. Fruytier.

Artikel 6. Plan van aanpak en begroting; voortgangsrapportage en eindrapportage

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De Stuurgroep zendt aan de Minister voor 1 december 1991 een meerjarig plan van aanpak met de daarbij behorende begroting voor de gehele looptijd van het HRM-programma. Voor 1 november van ieder volgend jaar wordt een in het licht van de voortgang van de werkzaamheden bijgesteld plan van aanpak en begroting ingediend.

 • 2 De Stuurgroep brengt ieder half jaar aan de minister een voortgangsrapport uit van de werkzaamheden, alsmede ieder kwartaal een financiële rapportage.

 • 3 De Stuurgroep stelt jaarlijks een verslag op van de uitgevoerde aktiviteiten en zendt dit binnen drie maanden na afloop van het betrokken jaar aan de minister.

 • 4 De Stuurgroep voert eenmaal per jaar overleg met de vertegenwoordigers van de minister en de minister van economische zaken aan de hand van het jaarverslag en de financiële rapportage.

 • 5 De werkzaamheden van de Stuurgroep worden afgerond door het uitbrengen aan de minister en de minister van economische zaken van een eindrapport waarin een verslag van het verloop van het HRM-programma wordt opgenomen, de behaalde resultaten worden weergegeven en aanbevelingen worden geformuleerd ten behoeve van het door de onderzoekinstellingen te voeren strategisch personeelsbeleid. Het eindrapport bevat ook een eindverantwoording van de besteding van de financiële middelen.

Artikel 7. Vergoeding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De leden van de Stuurgroep wordt een vergoeding verleend voor reis- en verblijfkosten, voorzover niet reeds uit anderen hoofde een vergoeding wordt verkregen, volgens de bepalingen van het Reisbesluit 1971 (Stb. 1970, 602), categorie A.

Artikel 8. Financiële middelen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De financiële middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak worden jaarlijks, onder nader overeen te komen voorwaarden, door de minister en de minister van economische zaken toegekend op basis van de door de Stuurgroep bij de minister ingediende begroting en prognose van de liquiditeitsbehoefte.

 • 2 Het financieel beheer wordt op basis van een overeenkomst met de minister uitgevoerd door het IVA te Tilburg. In deze beheersovereenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd met betrekking tot het ter beschikking stellen van de middelen en het doen van betalingen. Voorts zijn hierin de noodzakelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de bevoorschotting, de administratie en de verantwoording van de uitgaven, binnen de door de minister goedgekeurde begroting.

Artikel 9. Archiefbeheer

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Stuurgroep geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) en overeenkomstig de bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen geldende regels.

 • 2 Na afloop van het HRM projekt wordt het archief van de Stuurgroep overgedragen aan de Centrale Archiefbewaarplaats van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 10. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

 • 2 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 oktober 1991.

 • 3 Afschrift van deze instellingsbeschikking wordt gezonden aan:

  • de leden van de Stuurgroep;

  • de Colleges van Bestuur van de Universiteiten;

  • de voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid;

  • de president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;

  • de voorzitter van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek;

  • de voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten;

  • de voorzitter van de Raad van Bestuur TNO;

  • de Algemene Rekenkamer.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven