Aanwijzing controlerend orgaan naleving Warenwetbesluit benzine

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 01-10-1992 t/m 24-02-2005

Aanwijzing controlerend orgaan naleving Warenwetbesluit benzine

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet (Stb. 1988. 360):

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Warenwetbesluit Benzine (Stb. 1992, 339) bepaalde zijn belast de controleambtenaren van de Inspectie van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenbesluit Benzine in werking treedt.

De

Staatssecretaris

voornoemd.

H. J. Simons

Terug naar begin van de pagina