Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffing in verband met het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 26-06-1992 t/m 23-01-2004

Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffing in verband met het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende dat ter uitvoering van de artikelen 2, onderdeel b, en 7 van Verordening (EEG) nr. 1703/91, van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1991, tot invoering van een regeling voor het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland voor het verkoopseizoen 1991/1992 en tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor dat verkoopseizoen in het kader van de in de Verordening (EEG) nr. 797/85 bedoelde regeling voor het uit produktie nemen van bouwland (PbEG L 162) en de daarop gebaseerde uitvoeringsverordeningen (EEG) nrs. 2069/91 en 3407/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (PbEG) L 191 en L 321) regelen dienen te worden vastgesteld;

Gelet op de artikelen 13, 15, 19 en 27 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Landbouwschap en het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder;

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

b. raadsverordening:

Verordening (EEG) nr. 1703/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1991 tot invoering van een regeling voor het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland voor het verkoopseizoen 1991/1992 en tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor dat verkoopseizoen in het kader van de in de Verordening (EEG) nr. 797/85 bedoelde regeling voor het uit produktie nemen van bouwland (PbEG nr. L 162);

c. commissieverordeningen:
 • 1. Verordening (EEG) nr. 2069/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 juli 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling voor het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland voor het verkoopseizoen 1991/1992 (PbEG nr. L 191) en

 • 2. Verordening (EEG) nr. 3407/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 november 1991 tot vaststelling van een regeling voor de terugbetaling van het basisbedrag van de medeverantwoordelijkheidsheffing voor het verkoopseizoen 1991/1992 aan graanproducenten die aan de regeling voor het uit produktie nemen van bouwland deelnemen (PbEG nr. L 321);

d. heffing:

medeverantwoordelijkheidsheffing als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (PbEG nr. L 281);

e. granen:

granen als bedoeld in artikel 1. onderdelen a en b, van Verordening (EEG) nr. 2727/75;

f. directeur:

Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

g. districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de provincie waarin het grootste gedeelte dan wel het gehele landbouwbedrijf van de graanproducent is gelegen;

h. landbouwbedrijf:

een onderneming waar bedrijfsmatig de landbouw wordt uitgeoefend;

i. graanproducent:

de producent van granen die in het kader van de Beschikking ter zake van het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland (Stcrt. 1991, 203) een steunaanvraag heeft ingediend en zich ertoe onder meer heeft verplicht om gedurende de periode van 1 september 1991 tot en met 31 augustus 1992 bouwland door braaklegging uit de produktie te nemen en te houden dan wel in het kader van de Beschikking ter zake van het uit produktie nemen van bouwland (Stcrt. 1988, 158) een steunaanvraag heeft ingediend en zich ertoe onder meer heeft verplicht om gedurende de periode van 1 september 1991 tot en met 31 augustus 1992 bouwland uit de produktie te nemen en te houden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Overeenkomstig de bepalingen van de raadsverordening en de commissieverordeningen vindt voor het verkoopseizoen 1991/1992 een terugbetaling plaats van de door de graanproducenten afgedragen heffing.

 • 2 De terugbetaalde bedragen komen ten laste van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling B.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Voor de terugbetaling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kunnen slechts die graanproducenten in aanmerking komen die ten genoegen van de directeur hebben aangetoond dat zij in het kader van de onder artikel 1, onderdeel i. genoemde beschikkingen steunaanvragen hebben ingediend en op hen, ter zake van de levering van granen aan een koper alsmede ter zake van de uitvoer van granen naar een andere Lid-Staat, niet zijnde België of Luxemburg, dan wel naar een derde land, in het verkoopseizoen 1991/1992 heffingen zijn verhaald.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Een graanproducent die in aanmerking komt voor een terugbetaling dient een daartoe strekkende aanvraag, met gebruikmaking van een door hem volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend en gedagtekend, door de directeur vastgesteld, aanvraagformulier, in te dienen bij de districtsbureauhouder.

 • 2 De aanvraag als bedoeld in het eerste lid moet in het tijdvak van 1 juli 1992 tot en met 31 augustus 1992 worden ingediend.

 • 3 Bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid dient de graanproducent te voegen;

  • bewijzen waaruit blijkt dat hij de heffing heeft betaald danwel dat deze op hem is verhaald door het overleggen van facturen;

  • het aanvraagformulier en de goedkeuringsbrief van de directeur in het kader van de in artikel 1, onderdeel i. bedoelde steunaanvraag.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De directeur is belast met de uitvoering van deze beschikking en beslist op de aanvraag.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Een graanproducent kan op grond van deze beschikking slechts eenmaal een verzoek tot terugbetaling over de graanverkoop in 1991/1992 indienen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De terugbetaling aan de graanproducent vindt plaats in het tijdvak van 16 oktober 1992 tot en met 31 december 1992.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvraag is niet ontvankelijk indien het bepaalde in artikel 4, tweede lid, niet in acht is genomen.

 • 2 De aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien de in artikel 4, derde lid, genoemde gegevens en bescheiden niet zijn verstrekt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De graanproducent die op grond van deze beschikking een aanvraag tot terugbetaling van de heffing heeft ingediend, is verplicht aan de directeur dan wel aan een door hem aangewezen persoon, desgevraagd binnen de daarvoor gestelde termijn, zonder voorbehoud en naar waarheid die inlichtingen te verstrekken, welke naar diens oordeel nodig zijn voor de terugbetaling van de heffing.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Indien achteraf blijkt dat de heffing ten onrechte is terugbetaald, dient deze terugbetaling te worden terugbetaald.

 • 2 In het in het eerste lid bedoelde geval is de aanvrager verplicht op eerste vordering van de directeur, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, het reeds betaalde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente verhoogd met 2 % over de periode vanaf de uitbetaling aan de graanproducent tot aan het tijdstip van de terugbetaling van de gelden, terug te betalen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Tegen een beschikking genomen op grond van deze beschikking kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, een bezwaarschrift indienen bij de minister.

 • 2 De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 30 dagen.

 • 3 De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beschikking van de directeur is verzonden of uitgereikt.

 • 4 Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op die grond achterwege indien de betrokkene aantoont dat hij het geschrift heeft ingediend zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden.

 • 5 Het bezwaar schorst niet de werking van de beschikking van de directeur waartegen het gericht is.

 • 6 Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. dagtekening van het bezwaarschrift;

  • c. een omschrijving met vermelding van kenmerk en datum van de beschikking waartegen het bezwaar zich richt, zo mogelijk door medezending van een kopie van de beschikking;

  • d. de gronden van het bezwaar.

 • 7 Indien niet is voldaan aan het bepaalde in het zesde lid kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard mits de indiener de gelegenheid heeft gehad binnen een door of vanwege de minister gestelde termijn het verzuim te herstellen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

 • 2 Zij kan worden aangehaald als: beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffing in verband met het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland.

's-Gravenhage, 23 juni 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Naar boven