Regeling aanwijzing nationaal park De Weerribben

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 24-01-1996 t/m 31-12-2008

Regeling aanwijzing nationaal park De Weerribben

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende, dat het beleid van de regering is gericht op het tot stand brengen van een stelsel van nationale parken;

Overwegende, dat er een goedgekeurd Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park de Weerribben is, op basis waarvan aan het nationaal park in oprichting De Weerribben de definitieve status van nationaal park verleend kan worden;

Gezien de adviezen van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 12 december 1985 en 6 december 1990;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (Kamerstukken II, 1980/81, 16 820, nrs. 1–2, blz. 122).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Als nationaal park wordt aangewezen het natuurgebied De Weerribben zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling. 1

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Er is een overlegorgaan nationaal park De Weerribben.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park De Weerribben. Daartoe behoort onder meer:

 • -

  het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van het nationaal park van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • -

  het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationaal park De Weerribben beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voor te stellen activiteiten programma met bijbehorende begroting;

 • -

  het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park de Weerribben.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park De Weerribben van februari 1990, met inachtneming van de daarbij door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij brieven van 27-12-1990 en 25-11-1991 geplaatste kanttekeningen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. tien door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • -

   de gemeente IJsselham;

  • -

   de provincie Overijssel;

  • -

   het waterschap Vollenhove;

  • -

   het zuiveringsschap West-Overijssel;

  • -

   de regio IJssel-Vecht;

  • -

   het Staatsbosbeheer;

  • -

   de particuliere grondeigenaren;

  • -

   de Vereniging Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg;

  • -

   de Vereniging Plaatselijk Belang Ossenzijl;

  • -

   de Vereniging Plaatselijk Nut Wetering en Omstreken;

 • c. één door de minister te benoemen onafhankelijke deskundige op het gebied van de rietteelt;

 • d. de Directeur van de Directie Oost van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Overijssel te benoemen ambtenaar van die provincie.

 • 2 Het overlegorgaan stelt regels op met betrekking tot de openbaarheid en de plaats van zijn vergaderingen alsmede met betrekking tot de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting De Weerribben (Stcrt. 1986, 164) wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 juni 1992.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park De Weerribben.

's-Gravenhage, 23 juni 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

 1. Is hier niet opgenomen. ^ [1]
Naar boven