Wet tot wijziging van een aantal gemeentegrenzen in het zuidelijk deel van Noord-Kennemerland

Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 17-07-1992 t/m heden

Wet van 18 juni 1992, tot wijziging van een aantal gemeentegrenzen in het zuidelijk deel van Noord-Kennemerland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van het zuidelijk deel van Noord-Kennemerland te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ I. Grenswijzigingen

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling vinden de volgende grenswijzigingen plaats:

 • A. Aan de gemeente Schermer worden toegevoegd delen van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Graft-De Rijp en Akersloot, een en ander in dier voege dat de grens van de gemeente Schermer komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de gemeente Heerhugowaard.

   Beginnende in het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Oudorp sectie C nrs. 440, 441 en gemeente Heerhugowaard sectie P nr. 1637 tezamen komen, volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar en de gemeenten Heerhugowaard en Schermer tot het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard sectie P nrs. 2165, 2166 en gemeente Schermer sectie L nr. 195 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de kadastrale percelen gemeente Heerhugowaard sectie P nr. 2165 enerzijds en gemeente Heerhugowaard sectie P nr. 2166 anderzijds tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard sectie P nrs. 2165, 2166 en gemeente Westerkoggenland sectie R nr. 462 tezamen komen.

  • 2. Grens met de gemeente Wester-Koggenland.

   Vanaf het sub 1 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Wester-Koggenland en Schermer tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Wester-Koggenland, Beemster en Schermer tezamen komen.

  • 3. Grens met de gemeente Beemster.

   Vanaf het sub 2 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe grens de bestaande grens tussen de gemeenten Beemster en Schermer tot het punt, waar de grenzen van de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp en Schermer tezamen komen.

  • 4. Grens met de gemeente Graft-De Rijp.

   Vanaf het sub 3 laatstgenoemde punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer tot het punt wordt bereikt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Schermer sectie T nr. 328, gemeente Graft-De Rijp sectie A nr. 607 en gemeente Graft-De Rijp sectie E nr. 13 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Graft-De Rijp sectie E nrs. 13 en 109 enerzijds en gemeente Graft-De Rijp sectie A nr. 607 anderzijds tot het punt waar de kadastrale percelen gemeente Graft-De Rijp sectie E nrs. 109, 110, gemeente Graft-De Rijp sectie A nr. 607 en gemeente Akersloot sectie C nr. 580 tezamen komen.

   Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Graft-De Rijp en Akersloot tot het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Graft-De Rijp sectie D nr. 1264 en gemeente Akersloot sectie D nrs. 634 en 635 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Akersloot sectie D nr. 635, sectie C nr. 684 enerzijds en gemeente Akersloot sectie D nr. 634 en sectie C nr. 682 anderzijds tot het punt, waar de kadastrale percelen gemeente Akersloot sectie C nrs. 682, 683 en 684 tezamen komen.

  • 5. Grens met de gemeente Akersloot.

   Vanaf het sub 4 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Akersloot sectie C nrs. 683, 681, sectie B nrs. 316, 307, 309, sectie A nrs. 2413, 2407, 2406 enerzijds en gemeente Akersloot sectie C nrs. 682, 680, sectie B nrs. 315, 310, sectie A nrs. 2409, 2408 anderzijds, tot het punt waar de kadastrale percelen gemeente Akersloot sectie A nrs. 2406, 2408, gemeente Schermer sectie H nr. 735 tezamen komen.

   Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Akersloot en Schermer tot het punt, waar de bestaande grenzen van de gemeenten Akersloot, Heiloo en Schermer tezamen komen.

  • 6. Grens met de gemeente Heiloo.

   Vanaf het sub 5 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe gemeentegrens de huidige gemeentegrens tussen de gemeenten Heiloo en Schermer en Heiloo en Alkmaar tot het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Heiloo sectie C nr. 402 en gemeente Alkmaar sectie G nrs. 805, 853 tezamen komen.

  • 7. Grens met de gemeente Alkmaar.

   Vanaf het sub 6 laatstgenoemde punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Alkmaar sectie G nrs. 805, 852, 854, 832, gemeente Oudorp sectie C nrs. 434, 442, 440 enerzijds en gemeente Alkmaar sectie G nrs. 853, 855, 826, 656, 827, 829, 830, 831, 570, 646, 841, 840, 647, gemeente Oudorp sectie C nrs. 381, 380, 403, 334, 332, 330, 328, 326, 323, 321, 319, 315, 312, 307, 302, 431, 432, 433, 443, 441 anderzijds tot het punt, waar de grensomschrijving van de gemeente Schermer is aangevangen.

 • B. Aan de gemeente Graft-De Rijp worden toegevoegd gedeelten van de gemeenten Uitgeest en Akersloot, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de gemeente Schermer.

   Deze grens komt te lopen zoals onder A, sub 4 is omschreven.

  • 2. Grens met de gemeente Beemster.

   Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Schermer, Beemster en Graft-De Rijp tezamen komen volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Beemster en Graft-De Rijp tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Beemster, Wormerland en Graft-de Rijp tezamen komen.

  • 3. Grens met de gemeente Wormerland.

   Vanaf het sub 2 laatstgenoemde punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de bestaande grens tussen de gemeenten Wormerland en Graft-De Rijp tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Wormerland, Zaanstad en Graft-De Rijp tezamen komen.

  • 4. Grens met de gemeente Zaanstad.

   Vanaf het sub 3 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe gemeentegrens de huidige gemeentegrens tussen de gemeenten Zaanstad en Uitgeest tot het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie F nrs. 629 en 630 samenvallen met de gemeentegrens van de gemeente Zaanstad.

  • 5. Grens met de gemeente Uitgeest.

   Vanaf het sub 4 laatstgenoemde punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie F nr. 629 enerzijds en gemeente Uitgeest sectie F nrs. 630, 602, 626 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie F nr. 629 en 626 en gemeente Akersloot sectie D nrs. 598 en 597 tezamen komen.

  • 6. Grens met de gemeente Akersloot.

   Vanaf het sub 5 laatstgenoemde punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de kadastrale percelen gemeente Akersloot sectie D nrs. 598, 628, 632, 628, 585, 627, 593, 636, sectie C 683 enerzijds en gemeente Akersloot sectie D nrs. 597, 631, 630, 633, 629, sectie C nr. 684 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Akersloot sectie C nrs. 683, 684, 682 tezamen komen.

 • C. Aan de gemeente Akersloot worden toegevoegd delen van de gemeenten Uitgeest en Limmen, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de gemeente Schermer.

   Deze grens komt te lopen zoals onder A, sub 5 is omschreven.

  • 2. Grens met de gemeente Graft-De Rijp.

   Deze grens komt te lopen zoals onder B, sub 6 is omschreven.

  • 3. Grens met de gemeente Uitgeest.

   Vanaf het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie F nrs. 629 en 626 en gemeente Akersloot sectie D nrs. 598 en 597 tezamen komen volgt de nieuwe gemeentegrens in westelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Uitgeest en Akersloot tot het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Akersloot sectie G nr. 2061 en gemeente Uitgeest sectie F nrs. 543 en 542 tezamen komen.

   Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de kadastrale percelen gemeente Uitgeest sectie A nrs. 543, 303, 448, 495, 498, 276, 539, 527, 537, 535, gemeente Akersloot sectie G nrs. 2033, 1339, 2156, 1330, 1312, 1311, 1329, 1978, 1977, 1327, 1309, 1308, 1307, 1306 enerzijds en Uitgeest sectie A nrs. 542, 449, 392, 470, 496, 280, 279, 545, 538, 607, 536, 534, gemeente Akersloot sectie G nrs. 2053, 1980, 1979, 2155, 2053 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Akersloot sectie G nrs. 1306, 1305, 2053 tezamen komen.

  • 4. Grens met de gemeente Limmen.

   Vanaf het sub 3 laatstgenoemde punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Akersloot sectie G nrs. 1305, 1304, 1303, gemeente Limmen sectie B 361, 360, 356, gemeente Akersloot sectie G nrs. 1341, 1340, gemeente Limmen sectie B nrs. 356, 469, 467, 278, 1, sectie A nrs. 1852, 2002, 2001, 2000, 1999, 1993, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1993, 2333, 1974, 1973, 1972, 2193, 1969, 1968, 2010, 1967, 1966, 1965, 1964 enerzijds en gemeente Akersloot sectie G nr. 2053, gemeente Limmen sectie B nr. 359, gemeente Akersloot sectie G nr. 1342, gemeente Limmen sectie A nrs. 1990, 1963 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Limmen sectie A nrs. 1963, 1964, gemeente Heiloo sectie D nrs. 1509, 1527 tezamen komen.

  • 5. Grens met de gemeente Heiloo.

   Vanaf het sub 4 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Heiloo en Limmen tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Heiloo, Limmen en Akersloot tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Heiloo en Akersloot tot het punt, waar de kadastrale percelen gemeente Akersloot sectie A nr. 2405, gemeente Heiloo sectie D 3036, 3037 tezamen komen. Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Heiloo sectie D nrs. 3037, 3034, 3037, sectie C nrs. 503, 501 en gemeente Akersloot sectie A nr. 2553 enerzijds en gemeente Heiloo sectie D nrs. 3036, 3033, 3035, sectie C nrs. 504, 502 en gemeente Akersloot sectie A nr. 2554 anderzijds, tot het punt waar de kadastrale percelen gemeente Akersloot sectie A nrs. 2553, 2554, 1514, gemeente Heiloo sectie C nr. 476 tezamen komen.

   Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Heiloo en Akersloot tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Heiloo, Akersloot en Schermer tezamen komen.

 • D. Aan de gemeente Uitgeest worden toegevoegd delen van de gemeenten Limmen, Akersloot en Castricum, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de gemeente Limmen.

   Vanaf het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Castricum sectie C nrs. 436, 427, 1931 tezamen komen, wordt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting gevormd door de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Limmen en Castricum tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Castricum sectie C nr. 104 en gemeente Limmen sectie B nrs. 82 en 122 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de kadastrale percelen gemeente Limmen sectie B nrs. 122, 464, 463, 489, 461, 410, 465, 362, gemeente Akersloot sectie G nr. 1305 enerzijds en gemeente Limmen sectie B nrs. 82, 490, 462, 255, 466, 369 en gemeente Akersloot sectie G nrs. 1308, 1306 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Akersloot sectie G nrs. 1305, 1306, 2053 tezamen komen.

  • 2. Grens met de gemeente Akersloot.

   Deze grens komt te lopen als onder C, sub 3 is omschreven.

  • 3. Grens met de gemeente Graft-De Rijp.

   Deze grens komt te lopen als onder B, sub 5 is omschreven.

  • 4. Grens met de gemeente Zaanstad.

   Vanaf het punt waar de grens van de gemeente Zaanstad en de kadastrale percelen gemeente Uitgeest sectie F nrs. 629 en 630 tezamen komen, wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Uitgeest en Zaanstad tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie I nrs. 406 en 407 tezamen komen met de grens van de gemeente Zaanstad. Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie I nrs. 407, 405, 403, 401, 399, 397, 395, 383, 385, 387, 389, 390, 392, 381, 378, 307, 308, enerzijds en gemeente Uitgeest sectie I nrs. 406, 404, 402, 400, 398, 396, 394, 382, 384, 386, 388, 391, 393, 380, sectie HA nr. 156 anderzijds, tot het punt waar de kadastrale percelen gemeente Uitgeest sectie I nr. 308, sectie HA nr. 156 en de bestaande grens van de gemeente Zaanstad tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Zaanstad en Uitgeest tot het punt waar de grens tussen de kadastrale percelen gemeente Uitgeest sectie C nrs. 886 en 887 en de bestaande gemeentegrens met de gemeente Zaanstad elkaar raken.

  • 5. Grens met de gemeente Heemskerk.

   Vanaf het sub 4 laatstgenoemde punt volgt de nieuwe gemeentegrens de grens tussen de kadastrale percelen gemeente Uitgeest sectie C nrs. 887, 885, 883, 881, 879 enerzijds en gemeente Uitgeest sectie C nrs. 886, 884, 882, 880, 878 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie C nrs. 878, 879 en gemeente Heemskerk sectie F nr. 37 tezamen komen. Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de bestaande grens tussen de gemeenten Heemskerk en Uitgeest tot het punt, waar de oostkant van het tracé van de omgelegde A9, deze huidige gemeentegrens snijdt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in noordoostelijke, noordwestelijke en zuidwestelijke richting de noordkant van het tracé van de aansluiting van de T54 op de omgelegde A9, tot het punt is bereikt, waar dit tracé de huidige gemeentegrens tussen Uitgeest en Heemskerk snijdt. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in noordwestelijke richting de huidige gemeentegrens tussen de gemeenten Heemskerk en Uitgeest tot het punt, waar de grenzen van de gemeenten Heemskerk, Castricum en Uitgeest tezamen komen.

  • 6. Grens met de gemeente Castricum.

   Vanaf het sub 5 laatstgenoemde punt volgt in noordoostelijke richting de nieuwe gemeentegrens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Castricum en Uitgeest tot het punt wordt bereikt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Uitgeest sectie B nr. 5650, en gemeente Castricum sectie C nrs. 2687, 2688 tezamen komen. Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Castricum sectie C nrs. 2688, 454, 2686, 436 enerzijds en gemeente Castricum sectie C nrs. 2687, 449, 448, 445, 444, 443, 2828, 2827, 2829, 2825, 2826, 438, 2685, 435, 432, 431, 428, 427 anderzijds, tot het punt waar de kadastrale percelen gemeente Castricum sectie C nrs. 436, 427 en 1931 tezamen komen.

 • E. Aan de gemeente Limmen wordt toegevoegd een deel van de gemeente Akersloot, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de gemeente Heiloo.

   Vanaf het punt waar de grenzen van de gemeenten Heiloo, Castricum en Limmen tezamen komen, volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de huidige gemeentegrens tussen de gemeenten Heiloo en Limmen tot het punt waar de kadastrale percelen gemeente Limmen sectie A nrs. 3021, 3020 en gemeente Heiloo sectie E nr. 1900 tezamen komen. Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Limmen sectie A nr. 3020 enerzijds en gemeente Limmen sectie A nrs. 3021, 2816, 1575, 1898, 1897, 2493, 1567, 3199, 2054, 3261, 2241, 2240, 2239, 1665, 2814, 2813, 2053, 2052, 1558 anderzijds, tot het punt waar de kadastrale percelen gemeente Limmen sectie A nrs. 3020, 1558, gemeente Heiloo sectie D nr. 2882 en 572 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens in oostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Heiloo en Limmen tot het punt, waar de kadastrale percelen gemeente Limmen sectie A nrs. 1963, 1964, gemeente Heiloo sectie D nrs. 1509, 1527 tezamen komen.

  • 2. Grens met de gemeente Akersloot.

   Deze grens komt te lopen als onder C, sub 4 is omschreven.

  • 3. Grens met de gemeente Uitgeest.

   Deze grens komt te lopen als onder D, sub 1 is omschreven.

  • 4. Grens met de gemeente Castricum.

   Vanaf het punt, waar de grenzen van de percelen kadastraal bekend gemeente Castricum sectie C nrs. 427, 102, 1931 en gemeente Limmen sectie B nr. 132 tezamen komen, wordt de nieuwe gemeentegrens in noordelijke en westelijke richting gevormd door de bestaande grens tussen de gemeenten Castricum en Limmen tot het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Limmen sectie C nrs. 544, 2209 en gemeente Castricum sectie A nr. 1761 tezamen komen. Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Limmen sectie C nrs. 544, 545, 2312, 2310 enerzijds en gemeente Limmen sectie C nrs. 2209, 456, 457, 461, 460, 1814, 2311, 2309 anderzijds, tot het punt waar de grenzen van de kadastrale percelen gemeente Limmen sectie C nrs. 2310, 2309 en gemeente Castricum sectie A nr. 1869 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Castricum en Limmen, tot het punt, waar de kadastrale percelen gemeente Castricum sectie A nrs. 1869, 1868 en gemeente Limmen sectie C nr. 2304 tezamen komen.

   Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Castricum sectie A nr. 1869 en gemeente Limmen sectie C nrs. 2307, 2305 enerzijds en gemeente Castricum sectie A nr. 1868, gemeente Limmen sectie C nrs. 2308, 2306, 1849 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Limmen sectie C nrs. 2305 en 1849 en gemeente Castricum sectie A nrs. 76 en 1706 tezamen komen. Vanaf dit punt volgt de nieuwe gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Castricum en Limmen tot het punt, waar de bestaande grenzen van de gemeenten Castricum, Limmen en Heiloo bijeenkomen.

 • F. Aan de gemeente Heerhugowaard wordt toegevoegd een deel van de gemeente Alkmaar, een en ander in dier voege dat de nieuwe grens komt te lopen als volgt:

  • 1. Grens met de gemeente Alkmaar.

   Vanaf het punt, waar de grenzen van de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar tezamen komen, volgt de gemeentegrens de bestaande grens tussen de gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar tot het punt, waar de percelen kadastraal bekend gemeente Oudorp sectie C nrs. 437, 439, 440 en 442 tezamen komen. Vanaf dit punt wordt de nieuwe gemeentegrens gevormd door de grens tussen de kadastrale percelen gemeente Oudorp sectie C nr. 442 enerzijds en gemeente Oudorp sectie C nr. 440 anderzijds, tot het punt waar de percelen kadastraal bekend gemeente Oudorp sectie C nrs. 440, 441, 442 en 443 tezamen komen.

  • 2. Grens met de gemeente Schermer.

   Deze grens komt te lopen zoals onder A, sub 1 is omschreven.

  • 3. Grens met de gemeente Wester-Koggenland.

   Vanaf het onder A, sub 1 laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen Heerhugowaard en Wester-Koggenland tot het punt, waar de grenzen van de gemeenten Heerhugowaard, Wester-Koggenland en Obdam tezamen komen.

  • 4. Grens met de gemeente Obdam.

   Vanaf het sub 3 laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen Heerhugowaard en Obdam tot het punt, waar de grenzen van de gemeenten Heerhugowaard, Obdam en Opmeer tezamen komen.

  • 5. Grens met de gemeente Opmeer.

   Vanaf het sub 4 laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen Heerhugowaard en Opmeer tot het punt, waar de grenzen van de gemeenten Heerhugowaard, Opmeer en Niedorp tezamen komen.

  • 6. Grens met de gemeente Niedorp.

   Vanaf het sub 5 laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen Heerhugowaard en Niedorp, tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Heerhugowaard, Niedorp en Harenkarspel tezamen komen.

  • 7. Grens met de gemeente Harenkarspel.

   Vanaf het sub 6 laatstgenoemde punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen Heerhugowaard en Harenkarspel, tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Heerhugowaard, Harenkarspel en Langedijk tezamen komen.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente waarin ingevolge artikel 2 verkiezingen zijn gehouden als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling. De gewone zittingsperiode van de bij de laatstgenoemde verkiezingen gekozen leden van de raad en van de uit die raad benoemde wethouders eindigt tegelijk met de zittingsperiode van de bij de eerstgenoemde verkiezingen gekozen leden van de raden van de overige gemeenten.

Artikel 4

Door Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt voor zover nodig binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet de definitieve grensbeschrijving vastgelegd.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 juni 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de zestiende juli 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven