Wet luchtvaart

Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2012.
Geldend van 01-07-2012 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting WLV
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005555
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 3. Aanpassingsregeling regelingen aan wijzigingen Luchtvaartwet en Wet luchtvaart
 4. Aanvullend Luchthaven Reglement Lelystad
 5. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Eelde
 6. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Maastricht
 7. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Schiphol
 8. Aanvullend luchthavenreglement Midden Zeeland
 9. Aanvullend luchthavenreglement Rotterdam
 10. Aanvullend luchthavenreglement Teuge
 11. Aanvullend luchthavenreglement Texel
 12. Aanwijzingsregeling ambtenaar kwijtschelding betalingsverplichting geluidsheffing burgerluchtvaart
 13. Aanwijzingsregeling Technische Voorschriften vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
 14. Algemeen luchthavenreglement
 15. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
 16. Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart
 17. Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart
 18. Besluit beperkingen burgerluchtverkeer Waddenzee
 19. Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007
 21. Besluit burgerluchthavens
 22. Besluit cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel krijgsmacht
 23. Besluit exploitatie luchthaven Schiphol
 24. Besluit geluid milieubeheer
 25. Besluit luchtvaartnavigatiediensten
 26. Besluit luchtvaartuigen 2008
 27. Besluit melding voorvallen in de burgerluchtvaart
 28. Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol
 29. Besluit militaire luchthavens
 30. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
 31. Besluit slotallocatie
 32. Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten 2010
 33. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
 34. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
 35. Besluit vluchtuitvoering
 36. Informatiestatuut LVNL
 37. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 38. Luchthavenindelingbesluit Schiphol
 39. Luchthavenregeling Arnhemse Heide
 40. Luchthavenregeling ASK Oldebroek
 41. Luchthavenregeling Assen
 42. Luchthavenregeling Beekhuizerzand
 43. Luchthavenregeling Brunssum C
 44. Luchthavenregeling Brunssum S
 45. Luchthavenregeling Eder- en Ginkelse Heide
 46. Luchthavenregeling Ermelose Heide
 47. Luchthavenregeling Garderense Veld
 48. Luchthavenregeling Leusderheide
 49. Luchthavenregeling Marnewaard
 50. Luchthavenregeling Oirschot
 51. Luchthavenregeling Oost-Vlieland
 52. Luchthavenregeling Rijen
 53. Luchthavenregeling Stroese Zand
 54. Luchthavenregeling Vlasakkers
 55. Luchthavenregeling Vliehors
 56. Luchthavenregeling Waalsdorpervlakte
 57. Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
 58. Luchtverkeersreglement
 59. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011
 60. Regeling aanwijzen Tafel van Alders als ander orgaan als bedoeld in artikel 8.23a, eerste en negende lid, Wet luchtvaart
 61. Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005
 62. Regeling aanwijzing JAA-landen 2003
 63. Regeling aanwijzing militaire onbemande luchtvaartuigen
 64. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW
 65. Regeling amateurbouwluchtvaartuigen
 66. Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening
 67. Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden en aanwijzing bijzondere luchtverkeersgebieden
 68. Regeling bewijzen van luchtwaardigheid
 69. Regeling bijzondere bevoegdverklaringen AML en Part-66-AML
 70. Regeling bloed- en urineonderzoek
 71. Regeling burgerluchthavens
 72. Regeling certificering opleidingsinstellingen en goedkeuring opleidingenplannen luchtverkeersdienstverlening en luchtvaartterreininformatieverstrekking
 73. Regeling CROS
 74. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart
 75. Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
 76. Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008
 77. Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
 78. Regeling experiment microklimaat Rijsenhout
 79. Regeling experiment parallel starten
 80. Regeling experiment routewijzigingen
 81. Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures
 82. Regeling experiment verlenging nachtprocedures
 83. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
 84. Regeling gevaarlijke stoffen in bagage aan boord van een luchtvaartuig
 85. Regeling grenswaarden experiment concentreren uitvliegroute Spijkerboor
 86. Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen
 87. Regeling historische luchtvaart
 88. Regeling kenmerken, registratie en luchtwaardigheid militaire luchtvaartuigen
 89. Regeling logboeken
 90. Regeling luchtvaartheffingen
 91. Regeling luchtvaartnavigatiediensten
 92. Regeling luchtvaartvertoningen
 93. Regeling melding voorvallen in de burgerluchtvaart
 94. Regeling meldings- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.
 95. Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol
 96. Regeling modelraketten
 97. Regeling modelvliegen
 98. Regeling omgevingslawaai luchtvaart
 99. Regeling registratie gegevens militaire luchthavens met luchthavenregeling
 100. Regeling sluiting luchtruim boven Den Haag en kasteel Drakesteijn
 101. Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen
 102. Regeling tarieven luchtvaart 2008
 103. Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol
 104. Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
 105. Regeling vluchtuitvoering
 106. Regeling vrijstelling verbod landen en opstijgen militaire luchtvaartuigen buiten luchthavens
 107. Regeling vrijstelling vluchten algemeen maatschappelijk belang militaire luchthavens
 108. Tijdelijke regeling groot baanonderhoud toeritten Aalsmeerbaan en rijbaan A21 nabij Polderbaan en Zwanenburgbaan
 109. Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren
 110. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
 111. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (implementatie Europese luchtvaartvoorschriften met betrekking tot luchtvarenden en onderhoudstechnici)
 112. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (uitvoering Eurocontrol eisen personeel met veiligheidstaken binnen de luchtverkeersdienstverlening)
 113. Wijzigingsbesluit Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en Regeling Toezicht Luchtvaart (deregulering ongemotoriseerd luchtverkeer)
 114. Wijzigingsbesluit Besluit exploitatie luchthaven Schiphol (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG inzake luchthavengelden)
 115. Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid (eisen afgifte geluidscertificaat)
 116. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
 117. Wijzigingsbesluit Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, enz. (herstellen invoerfout en wijziging uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan)
 118. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 119. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 120. Wijzigingsregeling Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (aanpassingen in uitvoering en enkele technische verbeteringen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de Wet luchtvaart
 2. Aanwijzing opsporing en vervolging bij melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
 3. Aanwijzing vliegen onder invloed
 4. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 5. Beleidsregel inschrijvingskenmerk bedrijfsvoorraad
 6. Beleidsregel ontheffingen MLA's
 7. Beleidsregel ontheffingen luchtwaardigheid
 8. Richtlijn vliegen onder invloed
 9. Richtlijn voor strafvordering en feitomschrijvingen luchtvaartwetgeving

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet luchtvaart (implementatie richtlijn nr. 2009/12/EG (luchthavengelden)(PbEG L 70))
 2. Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Eelde
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de Wet luchtvaart
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing opsporing en vervolging bij melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing vliegen onder invloed
  Tekst: tekst
 7. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 8. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel: 4.1:4
 9. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
  Bijlage: bijlage
 10. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 11. Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart
  Artikel: 1
 12. Besluit burgerluchthavens
  Artikel: 1
 13. Besluit exploitatie luchthaven Schiphol
  Artikel: 1
 14. Besluit geluid milieubeheer
  Artikelen: 10, 13, 25
 15. Besluit luchtvaartuigen 2008
  Artikel: 1
 16. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 17. Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol
 18. Besluit militaire luchthavens
  Artikel: 1
 19. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
  Artikelen: 4, 10, 11, 12
 20. Besluit toezicht luchtvaart BES
  Artikel: 129
 21. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht
  Artikel: 1
 22. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen
  Artikel: 1
 23. Besluit vluchtuitvoering
  Artikel: 1
 24. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 3.4
 25. Burgerlijk Wetboek BES Boek 8
  Artikel: 1303
 26. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 1303
 27. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 28. Crisis- en herstelwet
  Bijlage: I
  Artikel: 2.10
 29. Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
  Artikel: 9
 30. Handhaving door de Nederlandse Mededingingsautoriteit
  Tekst: tekst
 31. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 4
 32. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 33. Luchthavenindelingbesluit Schiphol
  Artikel: 1.1.1
 34. Luchtvaartwet
  Artikel: 80b
 35. Luchtverkeersreglement
  Artikel: 66
 36. Regeling CROS
  Artikel: 1
 37. Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren luchtvaart IVW
  Artikel: 1
 38. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 39. Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
  Artikel: 3.10
 40. Regeling beperking geluidhinder militaire onbemande luchtvaartuigen
  Artikelen: 1, 2
 41. Regeling burgerluchthavens
  Bijlage: 1
 42. Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004
  Artikel: 1
 43. Regeling kenmerken, registratie en luchtwaardigheid militaire luchtvaartuigen
  Artikel: 1
 44. Regeling luchtvaartheffingen
  Artikel: 1
 45. Regeling luchtvaartvertoningen
  Artikel: 1
 46. Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol
  Artikel: 1
 47. Regeling omgevingslawaai luchtvaart
  Artikel: 1
 48. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 49. Richtlijn vliegen onder invloed
  Tekst: tekst
 50. Richtlijn voor strafvordering en feitomschrijvingen luchtvaartwetgeving
  Bijlage: Tabel feitomschrijvingen luchtvaartwetgeving 2012
 51. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 52. Vuurwerkbesluit
  Artikelen: 1.1.1, 3B.3a
 53. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikel: 22.1
 54. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a, 23a
 55. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikel: 11.18
 56. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 429
 57. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik)
  Artikelen: V, VI
 58. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)
  Artikelen: VI, VIII
 59. Wijzigingswet Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering)
  Artikelen: IV, IX, V
 60. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Experimenten Schiphol)
 61. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikelen: I, II, IX, XVI, XVIb, XXII, XXIV
 62. Wijzigingswet Wet luchtvaart (communautaire vergunning luchtverkeersleiders)
  Artikel: IV
 63. Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (diverse wijzigingen m.b.t. luchtvaart)
 64. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (implementatie richtlijn nr. 2008/101/EG (handel in emissierechten luchtvaart))

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2012

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36056
Aanhangig 36168
Aanhangig 36334
Nieuwe-regeling 18-06-1992 Stb. 1992, 368 21993
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986
Wijziging 09-03-2016 Stb. 2016, 119
rectificatie in
Stb. 2016, 119
34098
Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 345 33802
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186
Wijziging 18-03-2010
samen met
18-12-2008
samen met
27-09-2007
Stb. 2010, 149
samen met
Stb. 2008, 561
samen met
Stb. 2007, 405
31857
samen met
30452
samen met
30834
Wijziging 29-06-2006 Stb. 2006, 331 28074
Wijziging 22-01-2007
samen met
09-10-2003
Stb. 2007, 37
samen met
Stb. 2003, 448
28068
Wijziging 08-07-1999 Stb. 1999, 322 26287
Wijziging 18-03-2010
samen met
29-04-1999
Stb. 2010, 149
samen met
Stb. 1999, 235
31857
samen met
26336
Wijziging 26-03-1997 Stb. 1997, 255 24513
Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791
01-01-2024 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 02-11-2022 Stb. 2023, 66 36093 03-04-2023 Stb. 2023, 125
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 29 35851 10-02-2023 Stb. 2023, 52
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
Wijziging 02-06-2021 Stb. 2021, 271 35744 28-06-2021 Stb. 2021, 326
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 56 35469 23-02-2021 Stb. 2021, 216
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 286 35664 25-06-2021 Stb. 2021, 306
Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 455 35319 17-12-2020 Stb. 2020, 556
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 150 35060 20-01-2020 Stb. 2020, 25
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 150 35060 20-01-2020 Stb. 2020, 25
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 02-10-2019 Stb. 2019, 374 35100 13-11-2019 Stb. 2019, 431
Wijziging 10-04-2019 Stb. 2019, 243 34979 10-04-2019 Stb. 2019, 243
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 09-03-2016 Stb. 2016, 119
rectificatie in
Stb. 2016, 119
34098 25-06-2018 Stb. 2018, 205
Wijziging 14-02-2018 Stb. 2018, 76 34802 09-04-2018 Stb. 2018, 124
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 480 34757 25-01-2018 Stb. 2018, 32
Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 320 34591 19-08-2017 Stb. 2017, 321
Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 272 34197 19-04-2017 Stb. 2017, 188
Wijziging 09-03-2016 Stb. 2016, 119
rectificatie in
Stb. 2016, 119
34098 06-03-2017 Stb. 2017, 126
Wijziging 09-03-2016 Stb. 2016, 119
rectificatie in
Stb. 2016, 119
34098 06-10-2016 Stb. 2016, 372
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2
Wijziging 23-09-2015 Stb. 2015, 345 33802 10-12-2015 Stb. 2015, 526
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 363 34084 30-09-2015 Stb. 2015, 363
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 06-07-2015 Stb. 2015, 297
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 03-10-2014 Stb. 2014, 358
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 140 33476 04-04-2014 Stb. 2014, 155
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 140 33476 11-02-2014 Stb. 2014, 102
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 415 33427 25-11-2013 Stb. 2013, 475
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 140 33476 17-05-2013 Stb. 2013, 406
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 10-05-2012 Stb. 2013, 48 31412 08-02-2013 Stb. 2013, 49
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 08-11-2012 Stb. 2012, 582 31898 06-12-2012 Stb. 2012, 644
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 442 33250 27-11-2012 Stb. 2012, 619
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 509 33191 27-09-2012 Stb. 2012, 509
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 231 32403 21-05-2012 Stb. 2012, 231
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 67 32519 03-05-2011 Stb. 2011, 242
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 208 32151 27-05-2010 Stb. 2010, 209
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
t/m 01-11-2009 2) Wijziging 18-03-2010
samen met
21-01-2010
Stb. 2010, 149
samen met
Stb. 2010, 31
31857
samen met
31963
26-05-2010 Stb. 2010, 263
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 200 32257 01-06-2010 Stb. 2010, 201
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 14-10-2009 Stb. 2009, 438
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 24-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 135
Wijziging 21-01-2010 Stb. 2010, 31 31963 10-02-2010 Stb. 2010, 61
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2010, 26 31856 18-07-2009 Stb. 2010, 26
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 18-07-2009 Stb. 2010, 26
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 530 31871 26-11-2009 Stb. 2009, 530
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 14-10-2009 Stb. 2009, 438
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 14-10-2009 Stb. 2009, 438
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 19-12-2002 Stb. 2003, 24 28357 12-07-2008 Stb. 2008, 292
Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 12-07-2008 Stb. 2008, 292
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
t/m 18-05-2008 3) Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 193 31232 22-05-2008 Stb. 2008, 193
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 130 31221 13-05-2008 Stb. 2008, 175
Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 405 30834 13-05-2008 Stb. 2008, 175
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 530 31059 06-12-2007 Stb. 2007, 530
Wijziging 09-03-2006 Stb. 2006, 246 30254 22-01-2007 Stb. 2007, 37
t/m 01-01-2001 4) Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 448 28068 04-12-2003 Stb. 2007, 38
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 636 30643 22-11-2006 Stb. 2006, 636
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 633 30809 22-11-2006 Stb. 2006, 633
Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 576 29977 02-11-2006 Stb. 2006, 576
Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 359 30456 02-11-2006 Stb. 2006, 576
Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 359 30456 05-07-2006 Stb. 2006, 359
Wijziging 29-06-2006 Stb. 2006, 331 28074 07-07-2006 Stb. 2006, 332
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 19-12-2002 Stb. 2003, 24 28357 22-04-2005 Stb. 2005, 223
Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 22-04-2005 Stb. 2005, 223
Wijziging 19-12-2002 Stb. 2003, 24 28357 09-03-2005 Stb. 2005, 171
Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 686 29514 23-02-2005 Stb. 2005, 118
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 40 29378 26-01-2005 Stb. 2005, 41
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 338 29021 06-07-2004 Stb. 2004, 339
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 12-10-2000 Stb. 2000, 468 26902 02-06-2003 Stb. 2003, 243
Wijziging 12-10-2000 Stb. 2000, 468 26902 04-03-2003 Stb. 2003, 100
Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 374 27603 26-11-2002 Stb. 2002, 593
Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 374 27603 26-11-2002 Stb. 2002, 593
Wijziging 12-10-2000 Stb. 2000, 468 26902 09-10-2001 Stb. 2001, 466
Wijziging 08-07-1999 Stb. 1999, 322 26287 09-10-2001 Stb. 2001, 466
Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 09-10-2001 Stb. 2001, 466
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
01-09-2000 Wijziging 08-07-1999 Stb. 1999, 322 26287 15-05-2000 Stb. 2000, 235
19-01-2000 t/m 01-10-1999 5) Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 24-12-1999 Stb. 2000, 20
01-10-1999 Wijziging 08-07-1999 Stb. 1999, 322 26287 21-06-1999 Stb. 1999, 263
Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 21-06-1999 Stb. 1999, 263
Wijziging 26-03-1997 Stb. 1997, 255 24513 21-06-1999 Stb. 1999, 263
01-09-1999 Wijziging 08-07-1999 Stb. 1999, 322 26287 08-07-1999 Stb. 1999, 322
01-07-1999 Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 235 26336 21-06-1999 Stb. 1999, 263
Wijziging 26-03-1997 Stb. 1997, 255 24513 21-06-1999 Stb. 1999, 263
Wijziging 26-03-1997 Stb. 1997, 255 24513 26-03-1997 Stb. 1997, 255
30-06-1999 Tekstplaatsing 30-06-1999 Stb. 1999, 274
23-06-1997 Tekstplaatsing 23-06-1997 Stb. 1997, 256
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-01-1994 Nieuwe-regeling 18-06-1992 Stb. 1992, 368 21993 20-12-1993 Stb. 1993, 727
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1993 Nieuwe-regeling 18-06-1992 Stb. 1992, 368 21993 21-12-1992 Stb. 1992, 726
Nieuwe-regeling 18-06-1992 Stb. 1992, 368 21993 18-06-1992 Stb. 1992, 368

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 2.21)
 2. Heeft betrekking op Artikel 8.26 , Artikel 11.16 , Artikel 8a.42 , Artikel 8a.51 , Artikel 8.1a , Artikel 8.1b , Artikel 8.70 , Artikel 11.232)
 3. Heeft betrekking op Artikel 8.30d3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 5.384)
 5. Heeft betrekking op Artikel 1.15)
Naar boven