Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels)

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 18 juni 1992, tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met aanpassingen in de bekostigingsstelsels

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bekostigingsstelsels in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aan te passen met betrekking tot onder meer de vaststelling van de vergoedingsbedragen en de geldigheidsduur van huisvestingsbeschikkingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 juni 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J.Wallage

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina