Vaststelling reglementen Recherchedienst Betalingsverkeer

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-07-1992 t/m 01-01-2005

Vaststelling reglementen Recherchedienst Betalingsverkeer

Het hoofd van de Recherchedienst Betalingsverkeer,

Gelet op artikel 9 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);

Gelet op het Mandaatbesluit persoonsregistraties en politieregisters (Stcrt. 1991, 111);

Gehoord de Registratiekamer over de bepalingen genoemd in de artikelen 5, derde lid, 6, tweede lid en 21, derde lid, van de Wet politieregisters en handelende na overleg met het bevoegd gezag;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De volgende reglementen, waarvan de volledige tekst is opgenomen in de bij deze beschikking horende bijlage, worden vastgesteld:

  • a. Het Reglement Herkenningsdienst van de Recherchedienst Betalingsverkeer;

  • b. Het Reglement dagjournaal van de Recherchedienst Betalingsverkeer;

  • c. Het Reglement register inbeslaggenomen voorwerpen van de Recherchedienst Betalingsverkeer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De volledige tekst van de in artikel 1 genoemde reglementen wordt ter inzage gelegd op het bureau van de Recherchedienst Betalingsverkeer aan de Sarphatistraat 110 te Amsterdam.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De reglementen treden in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

Amsterdam, 1 juni 1992

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
Het

Hoofd van de Recherchedienst Betalingsverkeer

a.i.,

M. Dijkstra

Naar boven