Regeling inzake correctie van de belastingnorm voor huurwoningen voor de ontwikkeling van de kosten van milieumaatregelen

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling inzake correctie van de belastingnorm voor huurwoningen voor de ontwikkeling van de kosten van milieumaatregelen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat bij de aanpassing van de jaarlijkse bijdragen voor huurwoningen aan de ontwikkeling van de genormeerde exploitatielasten, voorzover deze betrekking hebben op de norm voor de belastingen, de kosten van het milieu buiten beschouwing dienen te worden gelaten;

dat het in verband daarmede noodzakelijk is, de ontwikkeling van de belastingnorm voor de invloed van de milieukosten te corrigeren;

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op woningen en bijzondere woongebouwen waarvoor nog geldende jaarlijkse bijdragen op grond van de Beschikking bijdragen woningwetbouw 1948 (Stcrt. 1948, 126), de Beschikking verminderde bijdragen woningwetbouw 1950 (Stcrt. 35) de Beschikking bijdragen woningwetbouw 1950 (Stcrt. 135) , de Beschikking verminderde bijdragen woningwetbouw 1950–1 (Stcrt. 135), de Beschikking geldelijke steun toegelaten instellingen (Stcrt. 1965, 253), de Beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen 1968 (Stcrt. 1967, 253), de Beschikking geldelijke steun toegelaten instellingen 1968 (Stcrt. 1967, 253), de circulaire MG 74 40 van 20 december 1974 (Stcrt. 253) inzake geldelijke steun uit 's rijks kas op voet van de Woningwet voor het verbeteren van complexen woningen van toegelaten instellingen en gemeenten, in samenhang met de circulaire MG 73 24 van 28 december 1973 (Stcrt. 1974, nr. 2) inzake hetzelfde onderwerp, de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975 (Stcrt. 1986, 251), de circulaire MG 81 13 van 1 april 1981 inzake geldelijke steun uit 's rijks kas op voet van de Woningwet voor het verbeteren van complexen woningen van toegelaten instellingen en gemeenten (Stcrt. 65), de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 (Stcrt. 251), de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 (Stcrt. 1990, 193) of de Regeling geldelijke steun overgedragen studentenwoningen (Stcrt. 1990, 195) zijn verstrekt.

Artikel 2

Voor de aanpassing van de jaarlijkse bijdragen bedoeld in artikel 1 aan de ontwikkeling van de exploitatiekosten wordt bij de vaststelling van de ontwikkeling van de belastingnorm de daarin opgenomen onroerend goedbelasting en de helft van de rioolrechten, beide zoals jaarlijks bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gevolgd, met dien verstande, dat ingeval van een stijging de aanpassing ten hoogste gelijk is aan de door genoemd Bureau bekend gemaakte stijging van het indexcijfer voor consumptie-prijzen, reeks voor werknemersgezinnen, met verlaagde weging voor medische verzorging en exclusief de invloed van wijzigingen in de indirecte belastingen en de subsidies, van welke gezinnen het inkomen niet hoger is dan € 33.000,– per jaar.

Artikel 3

Deze regeling is van toepassing op de exploitatiejaren, welke een aanvang nemen op of na 1 juli 1992.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 18 juni 1992

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven