Vrijstellingsregeling Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro

[Regeling vervallen per 03-03-2008.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 18-06-1992 t/m 02-03-2008

Vrijstellingsregeling Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93);

Gelet op de artikelen 1 tot en met 4 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Van het bepaalde in de artikelen 1 en 4 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft de opname of de betaling ten laste van een geldrekening ten name van een natuurlijk persoon van bedragen tot een maximum van vijfentwintigduizend gulden of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Van het bepaalde in de artikelen 1 en 4 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft de betaling van salarissen aan natuurlijke personen ter zake van de arbeidsverhouding van deze personen met een in Nederland gevestigde onderneming of instelling alsmede voorzover het betreft de betaling van pensioenen aan natuurlijke personen in verband met een gewezen arbeidsverhouding van deze personen met een in Nederland gevestigde onderneming of instelling en voorts voorzover het betreft de betaling van belastingen en van premies ingevolge de sociale verzekeringswetgeving ter zake van deze salarissen en pensioenen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Van het bepaalde in de artikelen 1 en 4 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft betaling aan crediteuren, al dan niet onder geconfirmeerde of ongeconfirmeerde accreditieven van herroepelijke dan wel onherroepelijke aard, ter zake van de levering van goederen of diensten die heeft plaatsgehad voor de inwerkingtreding van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Van het bepaalde in artikel 4 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft de medewerking aan handelingen waarvoor ontheffing is verleend van het bepaalde in de artikelen 1, 2 en 3 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Van het bepaalde in de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro wordt vrijstelling verleend voor de in die artikelen omschreven handelingen voorzover deze in direct verband staan met handelingen waarvoor door of namens de terzake bevoegde Ministers ontheffing is verleend van het bepaalde in de Sanctiebeschikking Servië en Montenegro 1992, mits aan alle ter zake geldende eisen, voortvloeiende zowel uit internationale regelingen als uit de Sanctiewet 1977, is voldaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft betalingen of het ter beschikking stellen van kapitaal of andere financiële middelen aan de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Belgrado voor zover deze handelingen strekken ten behoeve van de werkzaamheden van de ambassade.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

  • 1 De belanghebbende die een beroep doet op een vrijstelling als bedoeld in artikel 1 tot en met 5 is verplicht om desgevraagd aan de Minister van Financiën, al dan niet via De Nederlandsche Bank N.V., alle gegevens en inlichtingen te verschaffen omtrent de transacties die met gebruikmaking van deze vrijstelling zijn uitgevoerd.

  • 2 Banken of andere financiële instellingen die een beroep doen op een in deze beschikking verleende vrijstelling zijn verplicht om desgevraagd aan de Minister van Financiën, al dan niet via De Nederlandsche Bank N.V., alle gegevens en inlichtingen te verschaffen omtrent de transacties waaraan met gebruikmaking van deze vrijstelling, medewerking is verleend.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 juni 1992.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 03-03-2008]

Deze regeling, die in de Staatscourant wordt geplaatst, kan worden aangehaald als: Vrijstellingsregeling Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

H. van den Broek

De

Minister

van Financiën,

W. Kok

Naar boven