Beschikking Staatsloterij

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Beschikking Staatsloterij

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 9 en artikel 10 van de Wet op de kansspelen:

Besluit:

Artikel 2

De vergunning tot het organiseren van de staatsloterij als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) is voor onbepaalde tijd verleend aan Staatsloterij B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Den Haag met KvK-nummer 27139788 (hierna: de vergunninghouder).

Artikel 3

Aan de vergunning worden onderstaande voorschriften verbonden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving ervan, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van de staatsloterij inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.

Algemeen

 • 1. De vergunninghouder moet de staatsloterij op doelmatige en doeltreffende wijze exploiteren.

 • 2. De vergunninghouder waarborgt de veiligheid en betrouwbaarheid van de staatsloterij.

 • 3. De vergunninghouder onderwerpt de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de prijsbepaling aan een voorafgaande goedkeuring en jaarlijkse controle door een door de Minister conform artikel 4, derde lid, van het Kansspelenbesluit aangewezen onafhankelijke deskundige of keuringsinstelling.

 • 4. De vergunninghouder heeft voor de staatsloterij een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie.

 • 5. De vergunninghouder maakt uitsluitend noodzakelijke kosten. Dit betekent dat de vergunninghouder alleen kosten mag maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de staatsloterij en die tot de normale bedrijfskosten gerekend kunnen worden.

 • 6. De vergunninghouder waarborgt dat zijn betrouwbaarheid, die van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, en die van zijn uiteindelijke belanghebbende(n), buiten twijfel staat. Hij heeft een beleid om de betrouwbaarheid te waarborgen van de leidinggevenden, van personen op sleutelposities, en van personen die met spelers in aanraking komen.

 • 7. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen om belangenverstrengeling tegen te gaan.

 • 8. De vergunninghouder waarborgt dat het uitbesteden van zijn werkzaamheden (of een deel daarvan) geen belemmering vormt voor:

  • a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften; en

  • b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.

 • 9. De vergunninghouder beschikt over procedures en maatregelen voor het behandelen en vastleggen van incidenten.

Kenmerken van de staatsloterij

 • 10. De vergunninghouder organiseert maximaal 69 trekkingen per kalenderjaar.

 • 11. De maximale verkoopprijs van een geheel lot van de staatsloterij is 30 euro.

 • 12. De vergunninghouder mag deelloten uitgeven, die aanspraak geven op een evenredig deel van de prijs die op een heel lot is gevallen.

Afdracht

 • 13. De vergunninghouder draagt, gerekend over een kalenderjaar, de opbrengst (aantal verkochte deelnamebewijzen x verkoopprijs deelnamebewijzen) van de staatsloterij – na aftrek van de prijzen en noodzakelijke kosten – af aan de Staat, met een minimum van 15% van de opbrengst (hierna: afdracht).

 • 14. De vergunninghouder keert de afdracht zo spoedig mogelijk, en in ieder geval uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar uit aan de begunstigde.

Consumentenbescherming

 • 15. De vergunninghouder waarborgt dat minderjarigen niet deelnemen aan de loterij(en).

 • 16. De vergunninghouder moet te allen tijde alle prijzen en premies, die hij de deelnemers voorafgaand aan elke trekking aan de desbetreffende loterij in het vooruitzicht stelt, in de trekking toekennen aan verkochte dan wel aan alle te koop aangeboden deelnamebewijzen. De vergunninghouder mag hieraan geen voorwaarden of drempelwaarden verbinden.

 • 17. De vergunninghouder mag prijzen en premies trekken uit verkochte en niet-verkochte deelnamebewijzen (universumtrekking).

 • 18. De vergunninghouder maakt de uitslag van de trekking(en) zo spoedig mogelijk en op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend.

 • 19. De vergunninghouder keert de prijzen zo spoedig mogelijk uit. Het uitkeren van prijzen aan minderjarigen is niet toegestaan.

 • 20. De vergunninghouder vermeldt, voor zover praktisch mogelijk, op alle publicaties en deelnamebewijzen van de staatsloterij de naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de vergunninghouder, de domeinnaam van de website(s) van de staatsloterij, en dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend. De vergunninghouder vermeldt op de fysieke deelnamebewijzen ook de prijs van het deelnamebewijs.

Transparantie

 • 21. De vergunninghouder publiceert in ieder geval de volgende informatie op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze op de website(s) van de staatsloterij:

  • a. Dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend.

  • b. De meest recente versie van het deelnemersreglement en de meest recente versie van de trekkingsprocedure.

  • c. Een duidelijke speluitleg waarin in ieder geval staat beschreven hoe bepaald wordt welke deelnames winnend zijn.

  • d. Het prijzenschema per trekking, de plaats en het tijdstip van de trekking, en het tijdstip en de wijze waarop de uitslag van de trekking bekend gemaakt wordt. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • e. Per trekking en voorafgaand aan de verkoop van deelnamebewijzen maakt de vergunninghouder bekend of hij gebruik maakt van een universumtrekking, welke prijzen mogelijk niet vallen en wat er gebeurt met de prijzen die worden toegekend aan een niet-verkocht deelnamebewijs.

  • f. De verkoopprijs of -prijzen van loten en deelloten. De vergunninghouder maakt dit per trekking bekend voorafgaand aan de verkoop van de deelnamebewijzen.

  • g. De wijze waarop een consument een prijs kan opeisen.

  • h. De jaarrekening en het jaarverslag. De vergunninghouder publiceert deze documenten vóór 1 juli van elk jaar.

 • 22. De vergunninghouder verricht alle trekkingen in het openbaar en in aanwezigheid van een notaris, die het verloop van elke trekking bewaakt. Als de notaris enige onregelmatigheid constateert en de trekking ongeldig verklaart, organiseert de vergunninghouder de trekking zo spoedig mogelijk opnieuw.

Meldplicht

 • 23. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit binnen één maand na inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit, alle merk-, domein- en applicatienamen (voor de consument) die hij gebruikt bij het aanbieden van de staatsloterij.

 • 24. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit elke wijziging van eerder bij de Kansspelautoriteit gemelde merk-, domein- en applicatienamen, en alle nieuw in gebruik te nemen merk-, domein- en applicatienamen, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval voordat de wijziging van kracht is.

 • 25. De vergunninghouder meldt bij de Kansspelautoriteit alle onvoorziene en niet-structurele gedragingen en gebeurtenissen (incidenten) die een ernstig gevaar kunnen vormen voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen kunnen schaden, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 72 uur nadat de vergunninghouder kennis heeft genomen van het incident. De vergunninghouder legt het incident vast en neemt direct maatregelen om het incident te beëindigen, de schade te beperken of te herstellen en om herhaling te voorkomen.

Rapportage

 • 26. De vergunninghouder voert periodiek een audit uit van de betrouwbaarheid van de organisatie van de staatsloterij. De vergunninghouder voert de audit uit aan de hand van het op de website van de Kansspelautoriteit gepubliceerde ‘IT-audit programma loterijen’. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 mei 2023, en vervolgens vóór 1 mei van elk daaropvolgend jaar van elk jaar, de rapportage van de audit over het voorafgaande kalenderjaar.

 • 27. De vergunninghouder verstrekt aan de Kansspelautoriteit uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar voor de staatsloterij een rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar. De vergunninghouder gebruikt het daarvoor bestemde formulier van de Kansspelautoriteit. De vergunninghouder is verplicht elke rekening en verantwoording vergezeld te laten gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring van de getrouwheid, opgesteld door een accountant, zijnde een auditor als bedoeld in de Richtlijn 2006/43/EG, die staat ingeschreven in een openbaar register zoals bedoeld in artikel 15 van die richtlijn. De vergunninghouder publiceert uiterlijk vóór 1 juli van elk jaar de rekening en verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar op de website(s) van de staatsloterij.

 • 28. De vergunninghouder verstrekt uiterlijk vóór 1 april van elk jaar een overzicht van de maatregelen en voorzieningen die hij in het voorgaande kalenderjaar heeft getroffen om verslaving aan de staatsloterij zoveel mogelijk te voorkomen. De vergunninghouder voegt daarbij een rapportage over eventuele wijzigingen in het overzicht ten opzichte van het verstrekte overzicht van het jaar daarvoor, en, indien van toepassing, over het aantal interventies en maatregelen dat hij in het voorgaande kalenderjaar heeft ondernomen.

's-Gravenhage, 15 juni 1992

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven