Beschikking Staatsloterij

Geldend van 01-04-2016 t/m 13-04-2016

Beschikking Staatsloterij

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 9 en artikel 10 van de Wet op de kansspelen:

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483);

 • b. de raad van bestuur: de raad van bestuur van de kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33a van de wet;

 • c. de vergunninghouder: Staatsloterij B.V., gevestigd te 's-Gravenhage;

 • d. incidenten: situaties die het vertrouwen van de consument in de vergunde kansspelen kunnen schaden.

Artikel 2

Aan de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij wordt voor onbepaalde duur vergunning verleend tot het organiseren van de staatsloterij.

Artikel 3

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van de kansspelen inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.

Artikel 4

De vergunninghouder is verplicht de raad van bestuur onmiddellijk te informeren wanneer niet langer wordt voldaan aan een of meerdere van de volgende voorwaarden:

 • a. de vergunninghouder ontplooit zijn activiteiten met inachtneming van de statuten d.d. 30 maart 2016;

 • b. Nederlandse Loterij B.V. (hierna: de holding), gevestigd te te ’s-Gravenhage met KvK-nummer 65687949, is enig aandeelhouder van de vergunninghouder;

 • c. de holding staat in voor de nakoming van alle uit deze vergunning voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5

 • 1 De vergunninghouder is verplicht het onder deze vergunning vergunde kansspel aan te bieden met inachtneming van het deelnemersreglement versie geldend per 29 januari 2016.

 • 2 Het gebruik van andere reglementen of een andere trekkingsprocedure is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

Artikel 6

De raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met de vergunninghouder, de vergunninghouder aanwijzingen geven met betrekking tot de reglementen en de trekkingsprocedure. De vergunninghouder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

Artikel 8

De vergunninghouder mag onder deze vergunning ten hoogste aanbieden:

 • a. twaalf maandelijkse loterijen per jaar, waarbij per maand één trekkingssessie mag plaatsvinden;

 • b. vier bijzondere loterijen per jaar, waarbij per loterij één trekkingssessie mag plaatsvinden;

 • c. drieënvijftig wekelijkse loterijen per jaar, waarbij per loterij één trekkingssessie mag plaatsvinden.

Artikel 9

De vergunninghouder mag deelloten uitgeven. Een deellot geeft aanspraak op een evenredig deel van de prijs die op een heel lot is gevallen.

Artikel 10

 • 1 De vergunninghouder mag de loten uitsluitend verkopen tegen de in het deelnemersreglement vermelde nominale waarde. Deze mag niet hoger mag zijn dan 30 euro per heel lot.

 • 2 De vergunninghouder mag de loten zowel door middel van losse verkoop als via abonnementen verkopen. Dit kan zowel via fysieke verkooppunten als langs de direct elektronische weg.

Artikel 11

De vergunninghouder mag geen minderjarigen als deelnemer toelaten. Wanneer een minderjarige een prijs wint, mag de vergunninghouder deze prijs niet uitkeren.

Artikel 12

 • 1 Gerekend over een kalenderjaar bedraagt de afdracht zoals beschreven in artikel 9 lid 2 van de wet tenminste 15% van de nominale waarde van alle verkochte loten.

 • 2 De vergunninghouder is verplicht de afdracht uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar te doen plaatsvinden.

Artikel 13

 • 1 De vergunninghouder is verplicht deze vergunning en zijn statuten en reglementen via zijn website openbaar te maken en deze desgevraagd ter beschikking van de deelnemers te stellen.

 • 2 De vergunninghouder is verplicht de deelnemers duidelijk, volledig, en op niet tot misvatting aanleiding gevende wijze te informeren over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan de kansspelen waarvoor deze vergunning is verleend.

 • 3 De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de trekkingen een zodanige bekendheid te geven, dat de deelnemers op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van deze uitslag.

Artikel 14

 • 1 De vergunninghouder is verplicht om het volledige prijzenschema van een trekking op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend te maken vanaf het moment dat de loten voor deze trekking verkocht worden.

 • 2 Wanneer niet alle prijzen uit het betreffende prijzenschema gegarandeerd vallen, dan gelden er strengere eisen ten aanzien van de bovenstaande verplichting. De vergunninghouder is dan verplicht om vanaf het moment dat de loten voor deze trekking verkocht worden op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze aan te geven:

  • a. welke prijzen uit dit prijzenschema niet gegarandeerd zullen vallen bij deze trekking;

  • b. wat er met deze niet-gegarandeerde prijzen gebeurt wanneer deze niet vallen.

 • 3 Indien er sprake is van de situatie zoals bedoeld in lid 2 en de trekking plaatsvindt uit een bestand dat ook niet-verkochte loten bevat, dan is de vergunninghouder verplicht om vanaf het moment dat de loten voor deze trekking verkocht worden op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze aan te geven:

  • a. dat er bij de betreffende trekking uit een groter universum wordt getrokken dan het totaal van de verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten en dat het bestand dus ook niet verkochte loten bevat;

  • b. wat de verhouding is tussen de verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten enerzijds en het universum anderzijds.

Artikel 15

 • 1 De vergunninghouder is verplicht prijzen zo spoedig mogelijk aan de winnaars uit te keren en hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking te houden.

 • 2 Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekkingsuitslag bekend is gemaakt.

Artikel 16

 • 1 De vergunninghouder is verplicht de kwaliteit van de vergunde kansspelen zowel qua product, als proces, als organisatie te handhaven en te waarborgen. Dit met name met het oog op het voorkomen van incidenten.

 • 2 De vergunninghouder is in ieder geval verplicht:

  • a. te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten;

  • b. de raad van bestuur onmiddellijk te informeren wanneer zich een incident voordoet;

  • c. naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die zijn gericht op het beheersen van de opgetreden risico’s en het voorkomen van herhaling.

Artikel 17

De vergunninghouder zorgt voor een doelmatige en doeltreffende exploitatie van de onder deze vergunning georganiseerde loterijen.

Artikel 18

De vergunninghouder is verplicht een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie te voeren van de afzonderlijke onder deze vergunning georganiseerde loterijen. De raad van bestuur kan aanwijzingen geven met betrekking tot de inrichting van deze administratie.

Artikel 19

 • 1 De vergunninghouder is verplicht alle trekkingen in het openbaar te laten plaatsvinden in aanwezigheid van een notaris die het verloop van de trekkingen bij proces-verbaal constateert. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van een trekking in het buitenland en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

 • 2 Wanneer de notaris enige onregelmatigheid constateert en de trekking ongeldig verklaart, is de vergunninghouder verplicht onverwijld een vervangende trekking te laten plaatsvinden.

Artikel 20

 • 1 De vergunninghouder is verplicht om de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars te onderwerpen aan:

  • a. voorafgaande goedkeuring door een keuringsinstelling;

  • b. periodieke controle door een keuringsinstelling en een EDP-auditor.

 • 2 De keuze voor een bepaalde keuringsinstelling of EDP-auditor behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de raad van bestuur.

 • 3 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar de rapportages met betrekking tot de bovengenoemde goedkeuring en periodieke controle aan de raad van bestuur te zenden.

Artikel 21

 • 1 De vergunninghouder is verplicht binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de raad van bestuur te zenden betreffende het financiële verloop en andere door de raad van bestuur noodzakelijk geachte gegevens.

 • 3 De kwartaalrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag moeten voldoen aan het ‘Rapportagevoorschrift inzake kwartaalrapportages, jaarverslag en jaarrekening versie 1’.

 • 5 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar het jaarverslag, de jaarrekening, de door een accountant opgestelde verklaring, alsmede het accountantsverslag waarin wordt gerapporteerd over de naleving van de vergunningsvoorschriften, aan de raad van bestuur te zenden.

Artikel 22

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van heden en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking Staatsloterij.

's-Gravenhage, 15 juni 1992

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Terug naar begin van de pagina